Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση 2 θέσεις στους παιδικούς του Δήμου Αβδήρων

2 θέσεις στους παιδικούς του Δήμου Αβδήρων

0
paidikos-empros

Ειδικότητας ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων – Αιτήσεις ως τις 29 Οκτωβρίου

 

Ο δήμος Αβδήρων ανακοίνωσε την πρόσληψη δύο (2) ατόμων δίμηνης διάρκειας με ειδικότητα ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕ Β.ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ 2

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών

Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

  1. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα

(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα

εξής δικαιολογητικά, ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ

  1. ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ συμπληρωμένο σε όλες τις ενδείξεις και υπογραφή

για την Υπεύθυνη Δήλωση όπως περιλαμβάνεται στο ειδικό έντυπο

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (οι έγγαμοι)
  3. Πιστοποιητικό γέννησης (οι άγαμοι)
  4. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
  5. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  6. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (για όσους έχουν)
  7. OI ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ για την παραπάνω ειδικότητα

Οι θέσεις είναι με τα αντίστοιχα προσόντα. Δηλαδή απαιτείται ο

αντίστοιχος τίτλος σπουδών.

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση στο ΝΠΔΔ Δήμου

Αβδήρων, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στη Γενισέα Ξάνθης (στο κτίριο του

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η

κ.Γκιαουράκη Αναστασία έως τις 29 /10/2019

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2541352559- 2541352540.

 

1 Οδηγός Σχολικού Λεωφορείου στον Δήμο Αβδήρων

 

Αιτήσεις έως τις 27 Οκτωβρίου

 

Ο δήμος Αβδήρων ανακοίνωσε την  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», του ΝΠΔΔ «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αβδήρων».

 

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Από την υπογραφή της σύμβασης έως και το διάστημα των έντεκα (11) μηνών 1

 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «12-2-2019» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ») και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Κέντρο Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής-Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων».- Ταχ. Δ/νση Γενισέα ΤΚ 67064, υπόψιν κας. Δεληγιάννη Κασσιανής (τηλ.25413-52541). και κας Μπογιατζή Ελευθερίας(τηλ. 25413-52540).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 18-10-2019 έως 27-10-2019.

 

 

1 εκπαιδευτικός στο Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης

 

 

Το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης ζητά να προσλάβει  1 εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ Τουρκικής Φιλολογίας

Υποβάλλονται αιτήσεις.

 

Σε ΦΕΚ οι προσλήψεις 1.850 αστυνομικών

 

 

Μετά τους αναθεωρημένους πίνακες και το πρόγραμμα εξετάσεων, δημοσιεύτηκε και το ΦΕΚ, το οποίο ανάβει το «πράσινο φως» ως προς το τυπικό μέρος (με υπογραφή του υπ. Εσωτερικών), για την κατανομή των 1.500 Ειδικών Φρουρών στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντίστοιχα, σε άλλο ΦΕΚ, εγκρίνεται και η κατανομή 310 Δόκιμων Αστυφυλάκων και σαράντα 40 Δόκιμων Υπαστυνόμων.

voitheia spiti2

Βοήθεια στο σπίτι: Πάει… ΑΣΕΠ η νέα προκήρυξη

 

Στο ΑΣΕΠ για την τελική επεξεργασία οδηγείται, πλέον, η προκήρυξη για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Αυτό αναμένεται να γίνει τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Ήδη, η Ανεξάρτητη Αρχή έχει άτυπα ενημερωθεί για την αποστολή του σχεδίου προκήρυξης από το υπουργείο Εσωτερικών.

Για την υποβολή του επίσημου αιτήματος προς το ΑΣΕΠ, απαιτείται προηγουμένως η δημοσίευση στο ΦΕΚ της κατανομής των θέσεων που αφορούν τα προστατευόμενα άτομα του ν.2643/98.

Σημειώστε τους…αριθμούς της νέας προκήρυξης μονίμων:

2.900 θα είναι, περίπου, οι θέσεις που θα διατεθούν στους υποψηφίους

270 δήμοι θα υποδεχθούν το νέο, μόνιμο προσωπικό

10 ειδικότητες περιλαμβάνονται στον νέο διαγωνισμό

4 βαθμίδες εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) διασφαλίζουν συμμετοχή υποψηφίων με όλους τους τίτλους σπουδών.

 

Ηλεκτρονική κάρτα εργασίας: Τι αλλάζει στο ωράριο των εργαζομένων

 

Στις αρχές του 2020 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το ψηφιακό ωράριο εργασίας, ενώ η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας θα ξεκινήσει από τις αρχές του νέου έτους μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν δηλαδή από 50 εργαζόμενους και πάνω και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2020 για όλες τις επιχειρήσεις. Αυτά τα μέτρα μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται στο νέο σχέδιο νόμου που φέρνει στην Βουλή ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης και αφορά την αναμόρφωση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, το “ΕΡΓΑΝΗ II”. Ειδικότερα το ψηφιακό ωράριο εργασίας αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι καθημερινά υποβάλλονται 38.000 δηλώσεις για μεταβολές ωραρίου που επηρεάζουν 100.000 θέσεις εργασίας. Έτσι με το νέο σύστημα οι επιχειρήσεις θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και θα συμπληρώνουν τα νέα απλοποιημένα έντυπα που θα έχουν αναρτηθεί για την έναρξη της λειτουργίας του «ψηφιακού ωραρίου». Οι εργοδότες θα δηλώνουν τα σχήματα ωραρίου ή τροποποίησης ωραρίου με ψηφιακές επιλογές, επιδεχόμενες αυτόματης επεξεργασίας και διασταύρωσης σε πραγματικό χρόνο και θα σταματήσει η υποβολή κειμένου ή σαρωμένου αρχείου pdf όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Τι θα ισχύσει

Με το νέο σύστημα θα απαιτούνται λίγες, απλές και αυτοματοποιημένες κινήσεις για την καταγραφή του ωραρίου του συνόλου των εργαζομένων στη χώρα, αλλά και των μεταβολών στις ώρες εργασίας μέσω της αναβάθμισης του συστήματος. Με αυτό τον τρόπο θα γίνεται αυτοματοποιημένα πλέον και ο έλεγχος από τους επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι πριν μπουν σε μια επιχείρηση θα έχουν την πλήρη ηλεκτρονική καταγραφή όλων των ωρών απασχόλησης και των μεταβολών τους για το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει καλύτερη διασταύρωση των στοιχείων για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την επιβολή προστίμων σε διαφορετική περίπτωση. Στο υπουργείο Εργασίας έχει συσταθεί ήδη επιστημονική ομάδα εργασίας για να μελετήσει τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων και να καταλήξει έως της 15 Νοεμβρίου στις διατάξεις του σχεδίου νόμου και να κατατεθεί στη Βουλή έως το τέλος του ίδιου μήνα.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Με τους διευθυντές εκπαίδευσης συναντήθηκε ο Ιατρικός Σύλλογος

Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη διαχείριση του υγειονομικού προβλήματος με αφορμή την έναρ…