Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2008 ‘ΕΡΓΑΣΙΑ’ Κάθε Τετάρτη στο ‘’Εμπρός’’

‘ΕΡΓΑΣΙΑ’ Κάθε Τετάρτη στο ‘’Εμπρός’’

0

Τα δικαιολογητικά για τους εποχικούς του ΕΛΓΑ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι από την κατάταξη μέχρι την πρόσληψή τους δεν έχουν απασχοληθεί στον ίδιο φορέα με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα, ούτε έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου, μπορεί να ζητά κατά την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του Οργανισμού να προσλαμβάνει τμηματικά το απαραίτητο εποχικό προσωπικό για την εκτίμηση των ζημιών.
Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που το προσωπικό έχει απασχοληθεί, πρέπει να αναγράφεται ο φορέας, το είδος και η διάρκεια της απασχόλησης.
Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν σχετικής απόφασης της αρμόδιας επιτροπής του υπουργείου Εσωτερικών, στον ΕΛΓΑ θα απασχοληθούν επτακόσια άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για χρονικό διάστημα έως 8 μηνών. Ο οργανισμός αναμένεται να προκηρύξει τις θέσεις μέσα στον επόμενο μήνα. Ο αριθμός των θέσεων έχει ως εξής: ΠΕ γεωπόνων – 670 θέσεις, ΠΕ κτηνιάτρων – 30 θέσεις.

6.500 θέσεις με επιδότηση από ΟΑΕΔ

Εμβόλιμο: Επιδότηση 1.500 ανέργων για επαγγελματική δραστηριότητα και χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων για 5.000 προσλήψεις

Με 15.000 ευρώ πριμοδοτεί ο ΟΑΕΔ τους ανέργους της Αττικής, ηλικίας 18-64 ετών, που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση. Παράλληλα προσφέρει ημερήσια αποζημίωση από 22 έως 26 ευρώ σης επιχειρήσεις με προσωπικό έως εννέα άτομα, προκειμένου να προσλάβουν ανέργους για τουλάχιστον δύο χρόνια.
Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα στήριξης 6.500 ανέργων, που θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ στη διοικητική περιφέρεια της Αττικής (προϋπολογισμού 91,4 εκατ. ευρώ), θα επιδοτηθούν: -1.500 Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες (ΝΕΕ) ηλικίας 18-64 ετών, προκειμένου να ανοίξουν δική τους επιχείρηση, αλλά και πολύ μικρές επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με στόχο την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 18-64 ετών.
Ενίσχυση επιχειρηματικότητας
Προϋπόθεση συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα έναρξης επιχείρησης από ανέργους της Αττικής είναι τα άτομα αυτά να έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια επιχειρηματικότητας του ΟΑΕΔ, πριν από τη δημιουργία της ατομικής τους επιχείρησης. Έμφαση θα δοθεί κατά την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων των επιδοτούμενων Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών στην ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση τους.
Πάντως σε κάθε περίπτωση η επιδότηση που θα λάβουν από τον Οργανισμό θα ανέρθει στα 15.000 ευρώ, ενισχυμένη κατά 25% σε σχέση με τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική.
Τα πρώτα 5.000 ευρώ καταβάλλονται με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και τα υπόλοιπα 10.000 ευρώ καταβάλλονται σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ στις περιπτώσεις επιδοτούμενων ανέργων που διακόπτουν την επιδότηση ανεργίας μέχρι τον δεύτερο μήνα της επιδότησης τους, προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ, ελληνική υπηκοότητα ή η υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ και αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). Επίσης θα πρέπει να έχουν: – υποβληθεί στη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης, – παρακολουθήσει σεμινάριο Συμβουλευτικής στην Ανάληψη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών στο ΚΠΑ όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, – προβεί σε
έναρξη επιτηδεύματος μετά τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης και υποχρεωτικά μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, – εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Ενίσχυση απασχόλησης
Η στήριξη των ατομικών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος Νέων Θέσεων Εργασίας απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι εννέα άτομα. Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους θα λαμβάνουν στο εξής αυξημένη επιδότηση, η οποία ανέρχεται στα 26 ευρώ ημερησίως για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες (λόγω της προσαρμογής και εξοικείωσης των ανέργων με το εργασιακό περιβάλλον) και στα 22 ευρώ ημερησίως για τους υπόλοιπους 20 μήνες απασχόλησης. Προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων έχουν οι άνεργες γυναίκες, μητέρες ανήλικων τέκνων, οι άνεργοι άνω των 50 ετών, οι μακροχρόνια άνεργοι, καθώς και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
Για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της σε σχέση με τον μέσο όρο των 12 τελευταίων μηνών.
Προϋποθέσεις για ανέργους – εταιρείες
Τα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει:
■ Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και δελτίο ανεργίας σε ισχύ τουλάχιστον δύο (2) μήνες μέχρι την υπόδειξη τους από τις υπηρεσίες.
■Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ.
■ Να έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης Μετά τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης και σύμφωνα με τις προτάσεις που περιέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης, οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν τους προς πρόσληψη ανέργους στις ενδιαφερόμενες για υπαγωγή στο πρόγραμμα επιχειρήσεις με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, όπου και θα απασχοληθούν οι μισθωτοί, είναι τα ακόλουθα:
■ Έντυπη αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ανά ειδικότητα οι θέσεις για τις οποίες ζητούν να επιχορηγηθούν.
■ Καταστατικό ή ΦΕΚ (όπου δημοσιεύτηκε το καταστατικό) ή έναρξη επιτηδεύματος.
■ Αριθμητική κατάσταση υπογεγραμμένη με το προσωπικό που απασχολούν ανά κατηγορία και ανά μήνα κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης τους συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2008
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

«Στα 18 δεν είναι πολύ νωρίς»

Στον χώρο της ΕΠΑ.&#…