Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία «Πήρε μπρος» το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας: 413 θέσεις στο νομό μας!

«Πήρε μπρος» το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας: 413 θέσεις στο νομό μας!

0

243 στο Δ. Ξάνθης – 70 στο Δ. Αβδήρων – 73 στο Δ. Μύκης και 27 στο Δ. Τοπείρου

143 στην Π.Ε. Ξάνθης – 2.239 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Υπογράφηκαν την Δευτέρα το απόγευμα και δημοσιεύτηκαν στην Διαύγεια οι τρεις αποφάσεις του υπουργείου Εργασίας για την ένταξη του προγράμματος για 52.553 προσλήψεις σε δήμους και δημόσιους φορείς ανέργων του ΟΑΕΔ με την Κοινωφελή Εργασία. Με την υπογραφή των αποφάσεων ανοίγει ο δρόμος για την προκήρυξη των προσλήψεων με τα λεγόμενα πεντάμηνα.

Οι αιτήσεις – Οι ειδικότητες

Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ ενώ ήδη το υπουργείο Εργασίας απέστειλε στο ΑΣΕΠ για έγκριση την προκήρυξη και αμέσως θα εκδοθεί η προκήρυξη των 52.553 συμβάσεων κοινωφελούς εργασίας την οποία έχει ήδη έτοιμη ο ΟΑΕΔ, μετά τις χθεσινές υπουργικές αποφάσεις για ένταξη του προγράμματος στο νέο ΕΣΠΑ. Οι περισσότερες θέσεις προορίζονται για απόφοιτους Γυμνασίου, Λυκείου, ΤΕΕ και ΙΕΚ ενώ φθάνουν τις 38.200. Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ θα μοιραστούν 12.800 θέσεις. Στόχος του προγράμματος του ΟΑΕΔ είναι να χρηματοδοτηθούν δράσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού όπως οι μακροχρόνια άνεργοι ή τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο κ.α, που πλήττονται εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία και την ένταξη / επανένταξη τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Ωφελούμενοι

Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού (εφεξής ωφελούμενοι/ες), για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες κι άλλους δημόσιους φορείς

Οι Ωφελούμενοι της πράξης θα πρέπει να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα

μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά

προσόντα.

5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Οι τρεις αποφάσεις προβλέπουν ότι στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης θα προσληφθούν με τα πεντάμηνα 22.237 άνεργοι ενώ στις 3 Περιφέρειες θα προσληφθούν 26.269 άνεργοι του ΟΑΕΔ. Στις 3 Περιφέρειες σύγκλισης θα προσληφθούν 4.047 άνεργοι

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2016

Δήμοι

Θέσεις

Δήμος Αβδήρων

70

Δήμος Μύκης

73

Δήμος Ξάνθης

243

Δήμος Τοπείρου

27

ΣΥΝΟΛΟ

413

Π.Ε. Ξάνθης

141

Έληξε η προθεσμία για τις 4 θέσεις με 8μηνες συμβάσεις στο Δήμο Αβδήρων

ΟΑΕΔ έως 40.000 ευρώ επιδότηση σε ανέργους με νέο πρόγραμμα

Tην προδημοσίευση της προκήρυξης προγράμματος από το νέο ΕΣΠΑ έδωσε στην δημοσιότητα σήμερα το υπουργείο Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα θα παρέχει επιδοτήσεις σε ανέργους ώστε να δημιουργήσουν την δική τους νέα επιχείρηση

Το Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – ΕΥΔ ΕΠΑΕ -καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο   (ΕΚΤ)   στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΝΕΚ: «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», και συγκεκριμένα, στον ειδικό στόχο: 2.1 «Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης» και την επενδυτική προτεραιότητα 8iii: «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων». Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:

* Στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και

*Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ΔΟΥ και οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:

Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος

Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας

Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση και κοινωνική επιχείρηση.

Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης.

Το επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από τον Κανονισμό για Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας – De Minimis (EK 1407/2013).

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:

* Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων

* Εφοδιαστική Αλυσίδα

* Ενέργεια

*Περιβάλλον

*Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

*Τουρισμός

* Υγεία

* Υλικά – Κατασκευές

*Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 50 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Π/Υ (Δ/Δ) €

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

30.052.529,00

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

8.921.593,00

Αττική

7.708.881,00

Στερεά Ελλάδα

1.946.529,00

Νότιο Αιγαίο

1.370.468,00

ΣΥΝΟΛΟ

50.000.000,00

Η προκήρυξη του Προγράμματος, ο Οδηγός εφαρμογής και τα Παραρτήματά του, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Το 40% των δικαιούχων Voucher παραμένουν στην εργασία

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την εξάλειψη όλων των ατελειών, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων προχώρησε το προηγούμενο διάστημα στην αξιολόγηση των προγραμμάτων Voucher η οποία διενεργήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Μάλιστα, οι προτεινόμενες αλλαγές από τον αξιολογητή ενσωματώθηκαν στις δύο νέες προσκλήσεις του voucher που εκδόθηκαν το καλοκαίρι του 2014. Αντικείμενο της αξιολόγησης αποτέλεσε το σύνολο των συντελεστών και παραμέτρων του προγράμματος, όπως οι ωφελούμενοι -δικαιούχοι Επιταγής εισόδου, οι πάροχοι κατάρτισης, οι μέντορες-εκπαιδευτές, το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό υποστήριξης των Παρόχων κατάρτισης, τα στελέχη των υπηρεσιών διαχείρισης, αλλά και οι επιχειρήσεις διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα περιλάμβανε ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που αφορούσαν μεταξύ άλλων θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης και επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

Στην έκθεση του ΕΚΚΕ αποτυπώνονται με σαφήνεια τα θετικά στοιχεία του προγράμματος, ενώ διακρίνεται και το μεγάλο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για τέτοιες δράσεις.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, το Πρόγραμμα, από ποσοτικής άποψης, υλοποιήθηκε αποτελεσματικά. Πιο συγκεκριμένα, τo voucher ενεργοποιήθηκε από τους δικαιούχους σε ποσοστό 84%, ενώ αντίθετα, σε πολύ χαμηλά επίπεδα -περίπου στο 2%- βρίσκεται τόσο η πρόωρη εγκατάλειψη της Θεωρητικής κατάρτισης όσο και η διακοπή της Πρακτικής άσκησης.

Στο 72% η συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων

Περισσότεροι από 126.000 άνεργοι έδειξαν ενδιαφέρον για την «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών». Από το πρόγραμμα συνολικά ωφελήθηκαν περίπου 35.000 νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, ενώ ο αυξημένος αριθμός των ανθρώπων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον αφενός καταδεικνύει την επιτυχία της δράσης και αφετέρου υπογραμμίζει την ανάγκη για περισσότερα προγράμματα που θα «ανοίξουν τον δρόμο» της αγοράς εργασίας στους νέους. Για το σύνολο του προγράμματος, διαπιστώνεται ότι η εμπλοκή των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Πρακτική άσκηση είναι απολύτως πλειοψηφική. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 έως 3 άτομα αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία (71,63%) των επιχειρήσεων για την Πρακτική Ασκηση των ωφελουμένων στο σύνολο του Προγράμματος. Ακολουθούν με μικρότερα συνολικά ποσοστά συμμετοχής οι επιχειρήσεις με 4-9 άτομα προσωπικό (9,78%) και οι επιχειρήσεις με 10-29 άτομα προσωπικό (8,01%), ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, που ταξινομούνται ως μεγαλύτερου μεγέθους ως προς τον αριθμό των απασχολουμένων σε αυτές, δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Το 36% συνέχισε να εργάζεται στην επιχείρηση

Ενα άλλο ενθαρρυντικό εύρημα που εντοπίζεται στην έρευνα είναι ότι σε ποσοστό 35,9%, προτάθηκε η συνέχιση της συνεργασίας του ωφελούμενου με την επιχείρηση μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. Εξ αυτών το 24% συνέχισε μετατρέποντας την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας. Παράλληλα, το 60,5% εργάστηκε για την επιχείρηση της πρακτικής άσκησης με καλύτερους όρους από αυτούς της πρακτικής άσκησης, το 13,9% με χειρότερους και το 25,6% αυτών με ίδιους. Ως προς τη συνάφεια του Προγράμματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, στην αξιολόγηση τονίζεται ιδιαίτερα ότι η ειδοποιός διαφορά του Προγράμματος, με άλλα αντίστοιχα προγράμματα που υλοποιούνται χωρίς τη χορήγηση voucher, έγκειται στη δυνατότητα-δικαίωμα κάθε ανέργου να επιλέγει ο ίδιος τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο άνεργος είναι αυτός που επιλέγει αποτελεί μια μεγάλη ανατροπή σε σχέση με το παρελθόν.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αξιολόγηση, ως προς την αποτελεσματικότητά του, το πρόγραμμα θεωρείται επιτυχημένο, καθώς μεταξύ άλλων, δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανέργους να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, κάτω από πραγματικές συνθήκες εργασίας και συχνά στο πλαίσιο μεγάλων και οργανωμένων επιχειρήσεων. Παράλληλα, με τη σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση οι νέοι μαθαίνουν, γίνονται παραγωγικοί, νιώθουν χρήσιμοι και προσφέρουν, κάτι που εν τέλει είναι και το ζητούμενο.

Μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου ενεργοποίηση των Vouchers

Παρατείνεται μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου η προθεσμία ενεργοποίησης των 42.000 επιταγών των ωφελουμένων για τις δράσεις «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται επαρκώς στην ηλεκτρονική σελίδα voucher.gov.gr

Μαριάννα Ξανθοπούλου
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

23 εποχικές προσλήψεις λόγω κορωνοϊού στον δήμο Ξάνθης

Αιτήσεις έως τις 25 Φεβρουαρίου   Ο δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού π…