Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2008 ΕΜΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Κάθε Τετάρτη στο Εμπρός (2)

ΕΜΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Κάθε Τετάρτη στο Εμπρός (2)

0

3.729 προσλήψεις στην τελική ευθεία

Εμβόλιμο: Πέντε διαγωνισμοί και μία προκήρυξη νοσηλευτών συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των υποψηφίων

Πέντε διαγωνισμοί για 3.729 μόνιμες θέσεις βρίσκονται στην τελική ευθεία και αναμένεται σταδιακά να πάρουν ΦΕΚ, ενώ ξεκαθαρίζουν μέσα στις επόμενες ημέρες και οι θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού που δεν θα καλυφθούν από τον κυλιόμενο πίνακα. Οι διαδικασίες για τις 1.877 θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ που θα καλύψουν ανάγκες σε 52 φορείς βρίσκονται ένα βήμα μπροστά, αφού έχουν ήδη υποβληθεί τα αιτήματα στο ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ έχει αποφασίσει, σύμφωνα με πληροφορίες, να «σπάσει» σε τρεις διαγωνισμούς τα αιτήματα των φορέων με μία πολύ μικρή πιθανότητα οι θέσεις Γεωτεχνικών κ.λπ. για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να προκηρυχθούν χωριστά. Οι πληροφορίες, πάντως, που είχαμε μέχρι χθες από το ΑΣΕΠ ανέφεραν πως επεξεργάζονται ήδη τα αιτήματα των φορέων και κατευθύνονται στην έκδοση τριών διαγωνισμών ως εξής: Ο πρώτος θα περιέχει τις 91 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για τρεις ειδικότητες, ο δεύτερος τις θέσεις Διοικητικού – Οικονομικού και ο τρίτος όλες τις τεχνικές ειδικότητες των τριών κατηγοριών εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες για την κατηγορία είναι 47 (οι 12 αφορούν ειδικότητες γιατρών), για την ΤΕ οι ειδικότητες είναι 2 3, για τη ΔΕ 30 και 3 για την ΥΕ.
Στις προκηρύξεις αυτές, στο μεταξύ, όπως φαίνεται και στους πίνακες, περιλαμβάνονται και οι θέσεις μηχανικών, χημικών κ.λπ. που προορίζονται για το υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για ειδικότητες που δεν θα λάβουν μέρος στο γραπτό διαγωνισμό, αλλά θα προσληφθούν με σειρά προτεραιότητας.
Νοσηλευτές
Μέχρι τέλος Απριλίου θα έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τις θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού που δεν θα καλυφθούν από τον κυλιόμενο πίνακα επιτυχόντων και υπολογίζονται γύρω στις 550.
Από τους 2.000 που προβλεπόταν να προσληφθούν συνολικά έχουν καλυφθεί οι 499 θέσεις νοσηλευτικής ΤΕ και οι 66 μαιευτικής ΤΕ, ενώ έχουν αποσταλεί 772 συστημένες επιστολές για την κατηγορία ΔΕ αδελφών νοσοκόμων και αναμένονται εντός των ημερών οι απαντήσεις για την αποδοχή των θέσεων από τους υποψηφίους. Όταν καλυφθούν και οι θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τότε το ΑΣΕΠ θα προχωρήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, σύντομα στην επεξεργασία και έκδοση νέας προκήρυξης με τις ακάλυπτες θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Στο μεταξύ, σας θυμίζουμε πως οι 140 από τις 2.000 θέσεις θα καλυφθούν μέσω ΟΑΕΔ από άτομα που προστατεύονται από τον Ν. 2643/98.
Πρόκειται, λοιπόν, αμέσως να προκηρυχθούν όλες οι θέσεις σίγουρα από την κατηγορία ΠΕ, αφού δεν υπήρχε κανένας στον κυλιόμενο πίνακα, καθώς και από την κατηγορία ΤΕ, διότι δεν έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις. Απομένει μόνο να δούμε τι θα γίνει με την κατηγορία ΔΕ. Αν, δηλαδή, καλυφθούν οι 302 θέσεις που έχουν προκηρυχθεί με τον πρώτο διαγωνισμό.

 

Επιδότηση έως 45% για κέντρα αποθεραπείας

Εμβόλιμο:Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου

Εμβόλιμο2: Επιχορηγούνται κέντρα αποκατάστασης για την παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς που έχουν ανάγκη φυσικής αποκατάστασης, με στόχο την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών τους

Ο Αναπτυξιακός – Επενδυτικός Νόμος 3299/04 «ανοίγει» ένα ακόμη παράθυρο για τη δημιουργία κέντρων αποκατάστασης και αποθεραπείας, τα οποία πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει το υπουργείο Υγείας.
Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι οι εξής:
1. Η κατασκευή, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν μόνο κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών και συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
Β. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.
6. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού, καθώς και των ατόμων που διαβιούν ή συμμετέχουν στα προγράμματα αποθεραπείας και αποκατάστασης.
7. Οι δαπάνες μελετών συμβούλων και διαφήμισης (για ΜΜΕ επιχειρήσεις).
Για να είναι δυνατή η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στη Δράση αυτή, θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α. Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των 200.000 € υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του ν. 3299/2004υποχρεούνται, το αργότερο μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να λειτουργούν με τη μορφή εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού.
Β. Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 μετά την υπαγωγή τους και μέχρι την παρέλευση 5ετίας από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης οφείλουν να τηρούν τους όρους υπαγωγής καινά μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης εκτός αν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα.
Γ. Επίσης, οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 να μεταβάλουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική τους σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους. Εξαιρούνται οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο καθώς επίσης και οι μεταβιβάσεις λόγω κληρονομικής διαδοχής.
Η έγκριση, σε κάθε περίπτωση, δίδεται με τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραμένει στον εκμισθωτή.

 

15.000 γυναίκες για πιστοποίηση Η/Υ από ΚΕΚ

Εμβόλιμο:750 σεμινάρια στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, αρχίζουν τον Μάρτιο
Εμβόλιμο2:Εκμάθηση της χρήσης Η/Υ με το πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Εμβόλιμο3: Τα σεμινάρια οργανώνονται από τον ΟΑΕΔ και θα δοθεί πιστοποίηση κατάλληλη για το ΑΣΕΠ

Μέσα στο προσεχές διάστημα ξεκινά η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης 15.000 ανέργων γυναικών σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνία&#962

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2008
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

«Στα 18 δεν είναι πολύ νωρίς»

Στον χώρο της ΕΠΑ.&#…