Κατανομή αξιωμάτων και θέσεων

0

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

Τα θέματα

ΘΕΜΑ 1ο:Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Οργανισμός Άθλησης Δήμου Ξάνθης (ΟΑΔΞ) σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/06 (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 2ο:Εκλογή Προέδρου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Οργανισμός Άθλησης Δήμου Ξάνθης, (ΟΑΔΞ) σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/06. (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 3ο:Εκλογή Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Οργανισμός Άθλησης Δήμου Ξάνθης (ΟΑΔΞ), σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/06. (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 4ο:Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ξάνθης, (ΒΠΣΔΞ)σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/06 (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 5ο:Εκλογή Προέδρου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ξάνθης, (ΒΠΣΔΞ) σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/06. (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 6ο:Εκλογή Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ξάνθης, (ΒΠΣΔΞ), σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/06. (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 7ο:Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Στέγη Γραμμάτων & Καλών Τεχνών Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/06 (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 8ο:Εκλογή Προέδρου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Στέγη Γραμμάτων & Καλών Τεχνών Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/06. (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 9ο:Εκλογή Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Στέγη Γραμμάτων & Καλών Τεχνών Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3423/06. (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 10ο:Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Ξάνθης για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης και των αναπληρωτών τους σύμφωνα με το άρθρο 246 παρ.3 & 6 του Ν.3463/06 (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 11ο:Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Ξάνθης (ΚΑΠΗ) (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 12ο:Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) και των αναπληρωτών τους σύμφωνα με το άρθρο 255 παρ.1 του Ν.3463/06 (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 13ο:Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης (ΔΕΑΞ) και των αναπληρωτών τους σύμφωνα με το άρθρο 256 παρ.1 του Ν.3463/06 (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 14ο:Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης, Θεάματος & Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης και των αναπληρωτών τους σύμφωνα με το άρθρο 255 παρ.1 του Ν.3463/06 (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 15ο:Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή του Ν.2734/99 για τη γνωμοδότηση για χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης προσώπων που εκδίδονται με αμοιβή (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 16ο:Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή για την ίδρυση, μετακίνηση και κατάργηση Λαϊκής Αγοράς στα όρια του Ν. Ξάνθης σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.3377/05 (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 17ο:Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ξάνθης και των αναπληρωτών τους στην Α΄θμια και Β΄θμια  Επιτροπή Σταυλισμών και Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Ζωικών Προϊόντων (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 18ο:Ορισμός μελών σε Επιτροπές που λειτουργούν στο Δήμο Ξάνθης (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 19ο:Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ξάνθης και των αναπληρωτών τους σε Επιτροπές του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2007 των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2007 της Στέγης Γραμμάτων και Καλών Τεχνών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης δημότη (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 24ο:Επανακαθορισμός συνδρομών του Δήμου σε έντυπα και εκδόσεις ηλεκτρονικής μορφής (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 25ο:Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος σύναψης μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος με τέσσερις (4) ιδιώτες Κτηνιάτρους για το Κυνοκομείο Ξάνθης (εισηγήτρια: Αβραμίδου – Σπανού Μ.)

ΘΕΜΑ 26ο:Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το πρόγραμμα Green Keys (εισηγήτρια: Αβραμίδου – Σπανού Μ.)

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση του αριθμ.1/2006 πρακτικού της Επιτροπής για την έκδοση αδειών στασίμων μικροπωλητών (εισηγητής: Παπαδόπουλος Μιχ.)

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση φιλοξενίας και διάθεσης πίστωσης ποσού 12.000€ και εξειδίκευσης αυτού, για φιλοξενία αποστολής, σε βάρος του ΚΑ 02.00.6433 του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου  (εισηγήτρια: Ιακωβίδου Θ.)

ΘΕΜΑ 29ο:Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑΤΑ

  30ο- 35ο :Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων (εισηγήτρια: Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου «Συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» (εισηγήτρια: Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα βελτίωσης της ποιότητας των οδών Φιλίππου και τμήματος Λευκού Πύργου» (εισηγήτρια: Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 38ο: Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΕΠΥΠ ((εισηγήτρια Τζανόγλου Καλ.)

ΘΕΜΑ 39ο:       Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το τμήμα καθαριότητας (εισηγήτρια Τζανόγλου Καλ.)

ΘΕΜΑ 40ο:Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού για το τμήμα καθαριότητας (εισηγήτρια Τζανόγλου Καλ.)

ΘΕΜΑ 41ο:Απευθείας ανάθεση στην ΕΑΠΑΞ ΑΕ του καθαρισμού της εβδομαδιαίας Λαϊκής Αγοράς (εισηγητής Δ/νση Περιβάλλοντος)

ΘΕΜΑ 42ο:Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης και Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (εισηγητής Ευστρατιάδης Αντ)

ΘΕΜΑ 43ο:Τακτοποίηση κωδικών αριθμών υποχρεωτικών δαπανών κεκλεισμένης χρήσης, προϋπολογισμού οικ. έτους 2006 (εισηγητής Χατζηβασιλείου Β.)

ΘΕΜΑ 44ο:Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2007 (εισηγητής Χατζηβασιλείου Β.)

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2007
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Πώς πέρασαν οι πρώτες ώρες του 2007

Διανύουμε τις πρώτες μέρες του νέου έτους που σύμφωνα με τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν …