Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Κοινωφελής Εργασία: 830 ωφελούμενοι στην ΑΜΘ

Κοινωφελής Εργασία: 830 ωφελούμενοι στην ΑΜΘ

0

Κατανομή των θέσεων ανά περιφέρεια

Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι

Ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη 3 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους
παρόχους που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα κατάρτισης για 36.500 ωφελούμενους της
Κοινωφελούς ΟΑΕΔ.
Δικαιούχοι της κατάρτισης
Ωφελούμενοι της κατάρτισης είναι οι υποψήφιοι έως και 54 ετών που συμμετέχουν
υποχρεωτικά στην κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ ενώ σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες
άνω των 55 ετών συμμετέχουν εφόσον το έχουν επιλέξει κατά τη διεξαγωγή της πρώτης
ατομικής συμβουλευτικής στα ΚΠΑ2.
Η κατανομή των θέσεων:
Κατανομή ΟΑΕΔ
Στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς απασχόλησης θα υλοποιηθεί μία δέσμη
παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης από 120-150
ώρες αντίστοιχα με το αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης και μετά από σχετική
εισήγηση του φορέα εκπόνησης των εκπαιδευτικών ενοτήτων και του περιεχομένου των
εκπαιδευτικών υλικών προκειμένου για την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης, το οποίο
θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο
του προγράμματος.
Τα Θεματικά αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης είναι τα εξής:
Α. Οριζόντιες δεξιότητες
Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας (Αγγλικά)
Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων
Πρώτες Βοήθειες
Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social
Media)
Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες
Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων
Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
Χειρισμός Εργαλειομηχανών
Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες
φροντίδας τρίτης ηλικίας)

Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου
Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των
δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και
πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 26.000 ωφελούμενοι, οι οποίοι θα
καταρτισθούν. Ο αριθμός αυτός προκύπτει με βάση τον αριθμό ωφελουμένων έως και 54
ετών που συμμετέχουν υποχρεωτικά στην παρούσα δράση, καθώς και τον αριθμό των άνω
των 55 ετών που συμμετέχουν με βάση την επιλογή τους κατά τη διεξαγωγή της πρώτης
ατομικής συμβουλευτικής στα ΚΠΑ2 κατά προσέγγιση.
Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι
Η επιταγή κατάρτισης (voucher) αφορά στην οικονομική αξία ποσού από 858€ έως 1.035€,
το οποίο αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης 708€ έως 885€ ανάλογα με τη
διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, καθώς και της πιστοποίησης των επαγγελματικών
γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
από τους ωφελούμενους και αντιστοιχεί με 150€, πλην των προγραμμάτων ΤΠΕ στα οποία
η οικονομική αξία της επιταγής ανέρχεται σε 768€ (708€+60€ για την πιστοποίηση).
Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς
χαρακτήρα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Λο 4/2020 που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις
απασχόλησης και θα παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με τη
διαδικασία που περιγράφεται στην υπ' αριθ. 4/2020 Δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ.
Με σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
συγκροτείται το μητρώο ωφελουμένων και δημοσιεύεται στην ειδική ιστοσελίδα
http://www.voucher.gov.gr για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Επισημαίνεται ότι η
ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ δύναται να προβαίνει σε επικαιροποίηση του Μητρώου σε περίπτωση
που αυτό κριθεί αναγκαίο (πχ μη έγκαιρη καταχώριση από τα ΚΠΑ 2 της προτίμησης των
ωφελουμένων).
Το Μητρώο Ωφελουμένων περιλαμβάνει ΜΟΝΟΝ τους κωδικούς αίτησης συμμετοχής των
ενδιαφερομένων.
Οι ωφελούμενοι ενημερώνονται με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας
την ειδική ιστοσελίδα.

 

dpthΔΠΘ: 40 θέσεις στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής λειτουργεί το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σαράντα θέσεις προσφέρει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε μεταπτυχιακούς
φοιτητές.
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών
σπουδών, με τίτλο : «Επιστήμες της Αγωγής: Ετερότητα, Κοινωνία και Εκπαίδευση».

Σκοπός του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι:
η μελέτη και έρευνα της εκπαίδευσης ως θεσμού της σύγχρονης πολυπολιτισμικής
κοινωνίας,
η μετάδοση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης για το σύγχρονο πολυπολιτισμικό
σχολείο και την διαφοροποιημένη διδασκαλία,
η απόκτηση από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες θεωρητικής γνώσης και ερευνητικής
ικανότητας για την επιστημονική προσέγγιση του σύγχρονου κόσμου που διαμορφώνεται
από τη συνεργασία και τη σύγκρουση πολιτισμών,
η ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία στοιχείων του πολιτισμού, που ενισχύουν την
εμψύχωση και τη δυναμική πολυπολιτισμικών ομάδων και
η ένταξη στη διδασκαλία παραδοσιακών τρόπων χρήσης των τεχνών (για παράδειγμα
παιδικό ιχνογράφημα, κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι κ.α.) σε συνδυασμό με ψηφιακές
εκπαιδευτικές εφαρμογές ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να καθίστανται ικανοί
ερευνητές για περαιτέρω μελέτη, εφαρμογή και διάδοση του “edutainment” (education and
entertainment: εκπαίδευση και ψυχαγωγία)
Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:
Αίτηση
Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ, και στην περίπτωση τίτλων σπουδών που δεν έχουν
απονεμηθεί από ελληνικά Α.Ε.Ι. απαιτούνται και τα σχετικά έγγραφα αναγνώρισης από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τέως ΔΙΚΑΤΣΑ). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει λάβει ακόμη το
πτυχίο του, μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης με αναφορά του βαθμού πτυχίου
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Πτυχίο ξένης γλώσσας στα αγγλικά σε επίπεδο Β2 και άνω
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους με διάρκεια 24
μηνών, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.800 ευρώ.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2551030023 και 2551030028 ή στείλτε
μήνυμα μέσω e-mail στο: metaptixgram-soc@eled.duth.gr .

 

 


ΟΑΕΔ: Έρχεται πρόγραμμα για 5.000 ανέργους με 100%
επιδότηση

Ένα νέο πρόγραμμα απασχόλησης βγάζει από τη φαρέτρα του ο ΟΑΕΔ με στόχο την
ανάσχεση της ανεργίας. Ένα πρόγραμμα που έρχεται να συμπληρώσει αυτά που ήδη
τρέχουν και δίνουν σημαντική «ανάσα» σε χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται εκτός
αγοράς εργασίας.
Η συγκεκριμένη δράση αφορά σε 5.000 ανέργους, οι οποίοι θα μπορέσουν να αποκτήσουν
επαγγελματική εμπειρία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με τη στήριξη του ΟΑΕΔ.
Δικαιούχοι θα είναι άνεργοι ηλικίας από 18 έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει κατάρτιση
στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια έξι μηνών, ενώ σύμφωνα με
πληροφορίες ο Οργανισμός θα καλύπτει το 100% του μισθολογικού κόστους.

Εν τω μεταξύ οι εγκεκριμένες αιτήσεις για την πρόσληψη ανέργων μέσω του νέου
προγράμματος επιδότησης 100% των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 100.000
ανέργων έχουν ξεπεράσει τις σε 23.400. Από αυτές για τις περίπου 15.000 έχει ήδη
ολοκληρωθεί η πρόσληψη ενώ οι 8.600 βρίσκονται σε εξέλιξη.
Στην Περιφέρεια της Αττικής έχει κατατεθεί το μεγαλύτερο μέρος των αιτήσεων που αφορά
12.727 εργαζομένους, ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 3.876 εργαζομένους και στην
Κρήτη με 1.484 αιτήσεις εργαζομένων.
Σε ό, τι αφορά τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων βάσει ΚΑΔ, μεταξύ άλλων, έχουν γίνει
3.910 προσλήψεις στο λιανικό εμπόριο, 2.793 στο χονδρικό εμπόριο, 1.335 στην
εκπαίδευση, 1.340 στις νομικές και λογιστικές δραστηριότητες, 1.150 προσλήψεις στις
δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Με «κάρτα εισόδου» ξεκίνησε η επιστροφή των μαθητών στα Λύκεια

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής είχαν καταχωρισθεί στην πλατφόρμα 236 μαθητές και 172 εκπαιδευ…