Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 13-02-2013

Εργασιακό 13-02-2013

0

Θέμα 1ο  


2 εργατοτεχνίτες στην 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  
Θ’ απασχοληθούν για 7 μήνες  

Την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ. Οι προσλήψεις αφορούν στην υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν για 7 μήνες 2 Εργατοτεχνίτες στην 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ.Π. 1.105/1/ 2013


σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
για την υλοποίηση της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  
Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ  
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν για επτά μήνες (7) ο εξής αριθμός ατόμων, Δύο (2) Εργατοτεχνίτες στην 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
• να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας• και
• να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01/01/1978 και μετά) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλουν, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Σταθμού 16, Τ.Κ. 67100 Ξάνθη, απευθύνοντάς την υπόψιν κ Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2621036350) για το φορέα ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ (Π.Ε. Ξάνθης). Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 06/02/2013 και τελειώνει στις 15/02/2013 (καταληκτική ημερομηνία)
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής & υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.arogiamke.gr)• γ) στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr)• και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
Η ανακοίνωση της ΚΟΧ.Π. 1.105/1/ 2013 θα υπάρχει αναρτημένη:
– στην ιστοσελίδα (www.arogiamke.gr) και στα γραφεία του Δικαιούχου.
– σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του δήμου όπου υλοποιείται το πρόγραμμα
– σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιφερειακής ενότητας στην οποία υλοποιείται το πρόγραμμα
– στα γραφεία της 15ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
– στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr).
Ο Πρόεδρος
Ρέγκλης Κωνσταντίνος      
Θέμα 2ο    


2 εποχικές θέσεις στο Δήμο Αβδήρων    

Εγκρίθηκαν από τον ΑΣΕΠ στις 4 Φεβρουαρίου 2013 2 θέσεις για το Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δ. Αβδήρων. Οι θέσεις αφορούν: Μία θέση ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου και μια θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας. Οι συμβάσεις τους οδηγούς στις 31 Ιουλίου 2013.    

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ   ΞΑΝΘΗΣ (Τηλ.: 2541352540)

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1 Μέχρι 31/7/2013
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 Μέχρι 31/7/2013

Θέσεις σε Καβάλα και Δράμα      


ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ
12Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2
ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΕΣ 3
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 1
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 4
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 1

  ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ
ΙΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2

      ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Τηλ.: 2510462137)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 8 μήνες
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 8 μήνες

    ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Τηλ.: 2521024464)

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2 Μέχρι 31/8/2013
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4 Μέχρι 31/8/2013
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 Μέχρι 31/8/2013


Θέμα 3ο    


Πρόγραμμα κατάρτισης για 45.000 ανέργους  
460€ μηνιαίως για φοίτηση σε συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο            

Πρόγραμμα κατάρτισα νέων ανέργων σε μια μεγάλη γκάμα κλάδων απ’ όλο το φάσμα της οικονομίας, ετοιμάζεται να προκηρύξει έως το τέλος Φεβρουαρίου το υπουργείο Eργασίας μέσω του ΟΑΕΔ.
Το νέο πρόγραμμα ονομάζεται «Επιταγή Εισόδου», αφορά 45.000 ανέργους ηλικίας έως 29 ετών και η επιλογή τους θα γίνεται μέσω του ισχύοντος συστήματος μοριοδότησης με την εποπτεία του ΟΑΕΔ.
Το πρόγραμμα θα έχει δύο σκέλη: στο πρώτο σκέλος θα δίνεται η δυνατότητα (τους ανέργους να καταρτιστούν επαγγελματικά στον τομέα για τον οποίο έχουν επιλεγεί, λαμβάνοντας ένα ποσό που θα κυμαίνεται από 400 έως 460 ευρώ τον μήνα. Η διάρκεια φοίτησης κυμαίνεται ανάλογα με τον κλάδο απασχόλησα (π.χ. τουρισμός, αγροτοδιατροφικός τομέας, μεταποίηση κλπ.) και φτάνει έως και 5 μήνες.
Στη συνέχεια, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα θα αναλάβουν την πρακτική εκπαίδευση αυτών των νέων, και ενδεχομένως να τους προσλάβουν και να τους εντάξουν στο μόνιμο προσωπικό τους.  
Η διαδικασία
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης.
Ο Οργανισμός με βάση τις αιτήσεις που θα υποβληθούν και τη μοριοδότηση που έχει θεσπίσει (κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια), θα επιλέξει όσους θα φοιτήσουν για να αποκτήσουν επιπλέον εξειδίκευση σε Κέντρα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).
Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος κατάρτισης, οι νέοι θα επιλεγούν από επιχειρήσεις, οι οποίες επίσης έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα συμμετοχής στο πρόγραμμα, για να περάσουν ένα διάστημα πρακτικής εκπαίδευσης σε αυτές, που υπολογίζεται ότι θα κυμαίνεται από τρεις έως τέσσερις μήνες.
Στο διάστημα αυτό οι εργαζόμενοι θα πληρώνονται με τις ίδιες αποδοχές που εισέπρατταν για την κατάρτισή τους και θα αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση.
Παράλληλα, θα επιδοτείται η παραμονή τους στην επιχείρηση με 5 ευρώ ημερησίως, με στόχο να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλιστικών τους εισφορών προς το Ταμείο τους. Επιδίωξη των υπευθύνων είναι η επιχείρηση, με την ολοκλήρωση τα πρακτικής εκπαίδευσης, να προσλαμβάνει τελικά τους νέους εργαζομένους και να τους εντάσσει στο μόνιμο προσωπικό της.    

Μέχρι 20 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για τις εξετάσεις Γλωσσομάθειας    


Ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 η υποβολή αιτήσεων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2013.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 11 και 12 Μαΐου 2013 για τα επίπεδα:
α) Α (Α1 «στοιχειώδη γνώση», Α2 «βασική γνώση») σε ενιαίο
διαβαθμισμένο test, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική.
β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική, γ) Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
– Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους .
– Ένα έντυπο παράβολο Δημοσίου:
α. των 60 ευρώ για το επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»), β. των 80 ευρώ για το επίπεδο Β ( Β1 «μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση»),
γ. των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1
(«πολύ καλή γνώση»). Σε περίπτωση έλλειψη5 εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ). – Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. – Ειδικό έντυπο «Αίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΠΑ www. minedu.gov.gr, καθώς και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.      

Θέσεις ΔΕΠ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ


ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική».  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης».          

Θέμα 4ο    


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 12 συμβασιούχων υπαλλήλων, εκπαιδευτικούς ψυχολόγους  

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής, ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), προκηρύσσει διαδικασία επιλογής με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων των επιτυχόντων υποψηφίων , οι οποίοι μπορούν να προσληφθούν ως συμβασιούχοι υπάλληλοι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, EPSO/CAST/S/6/2013.  
Ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων που χρειάζονται κατά την περίοδο 2013-2015 είναι 12.
Η βάση δεδομένων των επιτυχόντων θα χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως από το γραφείο υποδομής και υποστήριξης. Οι επιτυχόντες θα στελεχώσουν θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται στις Βρυξέλλες, αλλά και στην Ίσπρα, και στο Λουξεμβούργο.  
Ελάχιστοι ειδικοί όροι – Εκπαίδευση/ πείρα
• Να έχουν ολοκληρώσει πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες από δίπλωμα (πτυχίο) στο τομέα της ψυχολογίας ή της παιδαγωγικής
Ή
• Όταν σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πρόσβαση σε επάγγελμα επιπέδου ομάδας καθηκόντων IV πραγματοποιείται με κρατική εξέταση, επαγγελματική κατάρτιση ή οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη διαδικασία (σε τομέα σχετικό με την φύση των καθηκόντων), είναι δυνατό να αναγνωριστεί ότι ο τίτλος αυτός εξομοιώνεται με πανεπιστημιακό δίπλωμα (πτυχίο)
και
• πείρα τουλάχιστον ενός έτους ως εκπαιδευτικός ψυχολόγος.  
Γνώση Ξένων Γλωσσών
• Κύρια γλώσσα: άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
• Ικανοποιητική γνώση της γερμανικής, της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας (η γλώσσα αυτή πρέπει να είναι υποχρεωτικά διαφορετική από την ανωτέρω γλώσσα)  
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων: στις 12/3/2013  
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα το βρείτε στην ιστοσελίδα: http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2013/psycho/index_en.htm
Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής (τηλ. 25310 82051 & 25310 70855 e-mail: komotini@europedirect.gr)        

Θέμα 5ο  


Διοικητικοί υπάλληλοι στον οικοδομικό τομέα  

Διοικητικούς υπαλλήλους στον οικοδομικό τομέα αναζητεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), προκειμένου να καλυφθούν 29 κενές θέσεις στα ευρωπαϊκά όργανα.
Οι διοικητικοί υπάλληλοι θα συμπεριληφθούν στους εφεδρικούς πίνακες πρόσληψης για να καλύψουν θέσεις στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Δικαστήριο και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
Ο διαγωνισμός λοιπόν αποσκοπεί στην κατάρτιση εφεδρικών πινάκων πρόσληψης διοικητικών υπαλλήλων στους εξής τομείς:
Τομέας 1: Ασφάλεια των κτιρίων (11 θέσεις)
Τομέας 2: Εργασίες μηχανολογίας σε ειδικές τεχνικές οικοδομών.  
Γενικοί όροι συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απολαμβάνουν τα πολιτικά τους δικαιώματα, να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία περί στρατολογίας και να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα μία από τις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον απαιτείται η ικανοποιητική γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής.  
Υποβολή υποψηφιότητας
Οι ενδιαφερόμενοι προτού υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τον οδηγό για τους υποψηφίους γενικών διαγωνισμών που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα C 270 Α της 7ης Σεπτεμβρίου 2012 και να συμβουλευθούν τον δικτυακό τόπο της EPSO. Ο οδηγός αυτός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης του διαγωνισμού και θα βοηθήσει τους ενδιαφερομένους να κατανοήσουν τους κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες εγγραφής.
Έτσι λοιπόν, οι υποψήφιοι οφείλουν να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται ό3Λρ στον δικτυακό τόπο της EPSO και ιδίως ,στις οδηγίες εγγραφής. Η προθεσμία εκπνέει στις 5 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.    Για όλες τις σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον δικτυακό τόπο της EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/ eu-careers. info/

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Λήγει στις 5 Δεκεμβρίου η ημερομηνία για τις δύο προσλήψεις στον δήμο Μύκης

Με 8μηνη σύμβαση Στις 5 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για τις δύο προσλήψεις στον δήμο Μύκη…