Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Θέσεις εργασίας σε εταιρείες της Ξάνθης

Θέσεις εργασίας σε εταιρείες της Ξάνθης

0

Βιομηχανική εταιρεία ζητά οδηγό

 

Βιομηχανική εταιρία στην περιοχή της Ξάνθης επιθυμεί να προσλάβει Οδηγό έως 40 ετών. Απαραίτητα προσόντα επαγγελματικό δίπλωμα. Επιθυμητή γνώση αγγλικών.

Αποστολή Βιογραφικών: cv_engineers_2017@yahoo.com

 

2 θέσεις σε εταιρεία ανακύκλωσης

 

Από εταιρεία με αντικείμενο την ανακύκλωση στερεών αποβλήτων, ζητούνται : 1) Μηχανικός Περιβάλλοντος για εργασία στην περιοχή της Καβάλας & Ξάνθης. Αμοιβή ανάλογα με τα προσόντα (εμπειρία κλπ.) 2) υπάλληλος γενικών καθηκόντων για εργασία στην περιοχή της Ξάνθης, με απαραίτητα προσόντα καλές γνώσεις η/υ, οργανωτικές ικανότητες, γνώση αγγλικών κλπ. πρόσθετο προσόν που θα ληφθεί υπόψιν είναι πτυχίο από ΑΕΙ ή ΤΕΙ. αμοιβή ανάλογα με τα προσόντα. βιογραφικά αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) theofilidis.energy@gmail.com

 

Εργάτες για το εργοστάσιο στα Κιμμέρια πρώην Καλώδια Ξάνθης

 

Η εταιρεία Δ. Κορωνάκης Α.Β.Ε.Ε., αναζητά για το εργοστάσιό της στα Κιμμέρια Ξάνθης (πρώην Καλώδια Ξάνθης) εργάτες για να στελεχώσουν θέσεις στην παραγωγή. Βιογραφικά στο εργοστάσιο Κιμμέρια Ξάνθης ή στο mail: xanthifactory2@koronakis.gr

 

Μια θέση ειδικού Συμβούλου στον Δήμο Τοπείρου

Ο δήμος Τοπείρου προκηρύσσει μία (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Τοπείρου και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου ο οποίος θα ασκεί τα ειδικά καθήκοντα:

Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, προς τον Δήμαρχο στους τομείς:

Οργάνωση και διοίκηση οργανισμών.

Μάρκετινγκ και διοίκηση λειτουργιών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του N. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή, από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Πτυχίο Οικονομικής Κατεύθυνσης, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Να έχουν εξειδίκευση σε θέματα μάρκετινγκ και διοίκησης λειτουργιών.

Η ανωτέρω εξειδίκευση αποδεικνύεται με χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2).

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου (Πληροφορίες τηλ. 2541352613 / 2541352621).

 

 

Νέα προκήρυξη για 59 μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, πενήντα εννέα (59) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματός της.

 

Οι υποψήφιοι:

-οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση μόνο ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα),

-μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο κωδικούς θέσης από τον ανωτέρω πίνακα,

-έχουν αποκλειστικά την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων και την ορθή συμπλήρωση της αίτησης, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Η επιλογή θα γίνει από την Τράπεζα, συνεπικουρούμενη στο έργο της από την εταιρεία «ICAP People Solutions Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού».

Όσοι από τους υποψηφίους κατά την προκαταρκτική διαδικασία κριθούν επικρατέστεροι, θα κληθούν να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Τράπεζας τα παρακάτω δικαιολογητικά προς έλεγχο:

-Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών.

-Πράξη αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους κατόχους τίτλων σπουδών του εξωτερικού.

-Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της ασφαλισμένης εργασιακής προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό πρόσφορο στοιχείο (συμβάσεις, δελτία/τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κ.λπ.).

Αιτήσεις θα υποβάλλονται, μόνο ηλεκτρονικά, από την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 (ώρα Ελλάδος 10:00) μέχρι και την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 (ώρα Ελλάδος 17:00) στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος https://www.bankofgreece.gr  όπου είναι διαθέσιμη και η αναλυτική Προκήρυξη.

Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210 3202054, 210 3202058, 210 3202069 και 210 3202094 καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 – 14:00).

 

Έρχεται νέο «Πρόγραμμα για τους Πολλούς»

 

Με πόρους 2,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

 

Ένα ολοκληρωμένο «Πρόγραμμα για τους Πολλούς» που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες που μπορούν να λάβουν στήριξη από το κράτος έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων 2,6 δις. ευρώ που του αναλογούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

 

Το «Πρόγραμμα για τους Πολλούς» είναι διαρθρωμένο σε έξι θεματικές ενότητες:

1.Οι νέες τεχνολογίες στη μάχη για την εξυπηρέτηση εργαζομένων και ασφαλισμένων: Στην ενότητα αυτή έχουν ενταχθεί ψηφιακά έργα που θα αλλάξουν την καθημερινότητα εργαζομένων και ασφαλισμένων, με συνολικό προϋπολογισμό 77 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρονται το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς Εργασίας και τα ψηφιακά έργα που αντιμετωπίζουν τις ριζικές παθογένειες του ΕΦΚΑ –μια από τις βασικές αιτίες των τεράστιων καθυστερήσεων στην έκδοση συντάξεων- που θα προχωρήσουν κατά προτεραιότητα.

 

  1. Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Δύναμη στον εργαζόμενο: Αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο του Νόμου για την Προστασία της Εργασίας, Με την Ψηφιακή Κάρτα ο κάθε εργαζόμενος έχει στα χέρια του την εγγύηση ότι δεν θα δουλέψει ούτε μια ώρα χωρίς να πληρωθεί για αυτήν, καθώς θα εξασφαλίζει ότι η παρακολούθηση των ωρών εργασίας θα γίνεται στην πράξη και όχι στη θεωρία και ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν καθαρούς λογαριασμούς με τους εργοδότες τους.

 

  1. Κατάρτιση, όπλο για την οικονομία του αύριο: Οι δράσεις της ενότητας αυτής θα απορροφήσουν πάνω από 1 δις. ευρώ (από τον συνολικό προϋπολογισμό των 2,6 δις.) και έχουν ως βάση τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους σε μια αγορά εργασίας όπου οι ψηφιακές δεξιότητες θα είναι βασικό «εργαλείο» για τους εργαζομένους.

 

4.Νέες πολιτικές για τους ανέργους: Εδώ εντάσσονται οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, με έμφαση σε ομάδες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας, καθώς και καινοτόμα πιλοτικά προγράμματα για τις παθητικές πολιτικές απασχόληση, με προϋπολογισμό 540 εκατ. ευρώ.

 

5.Σύγχρονα Εργαλεία Κοινωνικής Προστασίας: Στην ενότητα αυτή εντάσσονται οι πολιτικές κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (παιδιά, ΑμεΑ, άστεγοι), με συνολικό προϋπολογισμό 480 εκατ. ευρώ.

 

6.Ίσες ευκαιρίες για όλους: Δράσεις προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ για την προώθηση της ισότητας και τη στήριξη της οικογένειας και για την προστασία της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας.

 

Έρχονται δράσεις για μακροχρόνια ανέργους και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

 

Τα κύρια σημεία του Ταμείου Ανάκαμψης εστιάζονται σε νέα προγράμματα κατάρτισης, στην ψηφιοποίηση του συστήματος εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης και στην ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων για ένταξη στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα περισσότερα από 1 δισ. Ευρώ θα διατεθούν για προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης από το Ταμείο Ανάκαμψης όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο υπουργός Εργασίας.

 

Ειδικότερα είναι υπό σχεδιασμό προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης:

 

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων/επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης.

Στοχευμένο πρόγραμμα απασχόλησης σε περιοχές υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας.

Στοχευμένο πρόγραμμα για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες με σημαντικά εμπόδια ένταξης/επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους ανέργους.

Επέκταση πιλοτικών δράσεων «ανοικτού τύπου».

Πρωτοβουλία δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ξαφνική φωτιά έκαψε δυο βαγόνια από τα τρενάκια του δήμου

Ήταν παρκαρισμένα σε δημοτικό οικόπεδο. Μάλλον εμπρησμός η αιτία Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τ…