Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η οικονομική επιτροπή αποφασίζει σήμερα για τα δημοτικά τέλη της νέας χρονιάς

Η οικονομική επιτροπή αποφασίζει σήμερα για τα δημοτικά τέλη της νέας χρονιάς

0

Για πρώτη φορά μεικτή συνεδρίαση με δια ζώσης παρουσία συμβούλων και με τηλεδιάσκεψη

Με μεικτό σύστημα (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), συνεδριάζει σήμερα, Τρίτη στις 09:30 η Οικονομική επιτροπή του δήμου Ξάνθης.

Η μεικτή συνεδρίαση που αποφασίστηκε για πρώτη φορά από την έναρξη της πανδημίας, πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα:

Με φυσική παρουσία παρευρίσκονται:

α) έως επτά (7) άτομα, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου, ή

β) περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).

Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

 1. Έγκριση των από 1-6-2021 πρακτικού διενέργειας και από 2-11-2021 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού: «Δημιουργία σύγχρονου τεχνολογικά κέντρου τουριστικής υποδοχής για την πληροφόρηση των επισκεπτών της κοιλάδας Νέστου»
 2. Παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης»
 3. Έγκριση των προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων αστικής συγκοινωνίας»
 4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού για τις Τεχνικές Υπηρεσίες και την Διεύθυνση Δόμησης»
 5. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης»
 6. Ανάθεση της υποστήριξης των λογιστικών εργασιών της Γενικής – Αναλυτικής Λογιστικής, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή
 7. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης» και «Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Ξάνθης», σύμφωνα με το Ν.4412/2016
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού για τις Τεχνικές Υπηρεσίες και την Δ/νση Δόμησης», σύμφωνα με το Ν.4412/2016
 9. Επιλογή διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ.Υ9/11-10-2021 τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, των όρων της πρόσκλησης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής
 10. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου & Αντιδημάρχου Ξάνθης
 11. Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Ξάνθης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού»
 12. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ.343/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021
 13. Τροποποίηση της αριθμ.334/2021 προγενέστερης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με «Υποβολή αιτήματος στον ΟΑΕΔ, για συμμετοχή στο πρόγραμμα μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67, καθορισμός αριθμού, καθώς και ειδικοτήτων»
 14. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
 15. Ανάθεση Ελέγχου Οικονομικών Στοιχείων σε Ελεγκτές
 16. Τροποποίηση της με αριθ.283/31-8-21 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά «Κατάρτιση νέας σύμβασης με την εταιρεία «ΣΟΛ ΑΕ», για την ολοκλήρωση ελέγχου της χρήσης του έτους 2019»
 17. Έγκριση της αριθμ.162/2021 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ, σχετικά με την Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2020
 18. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός νομού ή και εργάσιμων ημερών & ωρών, για σκοπούς μετακίνησης του Δημάρχου Ξάνθης
 19. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης, κατά την δικάσιμο 4-4-2022
 20. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, 1-12-2021
 21. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης-αντίκρουσης για αντίκρουση αγωγής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης
 22. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά του Ελληνικού Δημοσίου
 23. Καθορισμός των συντελεστών για την επιβολή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022
 24. Επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2022
 25. Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2022
 26. Καθορισμός των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022
 27. Προσδιορισμός του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς  και  αποθήκευσης, σύμφωνα  με  την  παρ.8 άρθρου 13 του 24-9/20-10-1958 ΒΔ για το έτος 2022
 28. Καθορισμός του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών Αγορών για το έτος 2022
 29. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανοδίου), για το έτος 2022
 30. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, λαϊκής τέχνης) για το έτος 2022
 31. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων οικονομικού έτους 2022
 32. Καθορισμός τιμής τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ
 33. Καθορισμός του τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης για το έτος 2022
 34. Καθορισμός του ύψους των τελών  διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006,  για το έτος 2022
 35. Καθορισμός των τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων για έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 Ν.4795/2021
 36. Καθορισμός τέλους στάθμευσης και διοικητικών προστίμων, για το έτος 2022
 37. Καθορισμός ειδικού τέλους για την τέλεση των πολιτικών γάμων για το έτος 2022
 38. Δικαίωμα χρήσης αρδευτικών δικτύων στην Δ.Ε Σταυρούπολης & στις Κοινότητες  Κιμμερίων – Ευμοίρου για το έτος 2022
 39. Καθορισμός τέλους ύδρευσης ζώων στην Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης & στις Κοινότητες Κιμμερίων – Ευμοίρου για το έτος 2022
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Χαμόγελα και προσμονή στη φωταγώγηση του Κολυμβητηρίου

Συνεχίζονται εντατικά οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου και την έναρξη λειτουργίας …