Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Προκήρυξη για 10 γιατρούς στο νοσοκομείο Ξάνθης

Προκήρυξη για 10 γιατρούς στο νοσοκομείο Ξάνθης

0

Έως τις 2 Σεπτεμβρίου η καταληκτική ημερομηνία

 

Το νοσοκομείο Ξάνθης ανακοίνωσε Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, ως ακολούθως:

 

10 θέσεις γιατρών για το νοσοκομείο Ξάνθης

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ 1
3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 2
5 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
6 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
7 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
8 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το ΤΕΠ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
9 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1

 

Η Αίτηση – Δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση

esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET.

Στην ανωτέρω διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη

συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση

esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 12/08/2022 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις

02/09/2022 ώρα 24.00.

15 μόνιμες θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο Ξάνθης

 

Έρχεται προκήρυξη: 10 ΤΕ Nοσηλευτικής και 5 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής

 

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση απέστειλε το ΑΣΕΠ την προκήρυξη 7Κ/2021 για την πρόσληψη 3.720 μονίμων σε νοσοκομεία και σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

Η νέα προκήρυξη μονίμων, (με τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων), για την πρόσληψη 3.720 ατόμων αναμένεται να δημοσιευθεί από το Εθνικό Τυπογραφείο μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3 ετών) στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

 

Η κατανομή των θέσεων:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τετρακόσιες ενενήντα τρεις (493) θέσεις.

Κλάδου/Ειδικότητας: ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα τρεις (2.253) θέσεις.

Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις (974) θέσεις.

Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

Περιοχές

Το νέο προσωπικό θα τοποθετηθεί σε 127 νοσοκομειακές μονάδες σε όλη τη χώρα, οι οποίες βρίσκονται σε 63 περιοχές. Μια απ’ αυτές τις νοσοκομειακές μονάδες είναι και το νοσοκομείο Ξάνθης.

 

Αναλυτικά οι θέσεις για την Ξάνθη

Ειδικότητα Αριθμός  θέσεων
ΤΕ Νοσηλευτικής 10
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής 5

 

ΔΥΠΑ -ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους (ΦΕΚ)

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την κατάρτιση νέου προγράμματος προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία δέκα χιλιάδων (10.000) εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-30 ετών, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 

α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και σε

β) επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

 

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την προετοιμασία των νέων ανέργων, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης σύμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε κρίσιμους τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους επτά (7) μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας.

Μετά τη δημοσίευση της Δημόσιας Πρόσκλησης από την Δ.ΥΠ.Α., οι επιχειρήσεις/πάροχοι, υποβάλλουν στο Πληροφορικό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. (e-services) μία μόνο ηλεκτρονική αίτηση – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (https://www.dypa.gov.gr/) σύμφωνα με τα οριζόμενα, σχετικά με τον αριθμό των δικαιούχων που θα προεργαστούν.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των αιτή[1]σεων καθώς και το σχετικό δελτίο τύπου δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (https://www.dypa.gov.gr/).

Η διαδικασία της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους, είτε μέσω των κωδικών TAXISnet, είτε με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στην Δ.ΥΠ.Α. (εφόσον διαθέτουν με Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Ο δικαιούχος εγγράφεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. με χρήση κωδικών TAXISnet (εκτός ατομικής επιχείρησης ήδη εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής).

Αποζημίωση

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, καταβάλλεται από τη Δ.ΥΠ.Α. μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό (713 ευρώ μικτά) καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση την τη μηνιαία αποζημίωση.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, για το χρόνο συμμετοχής τους σε αυτό, υπάγονται στο σύνολο των κλάδων του e-ΕΦΚΑ καθώς και στην ασφάλιση των κλάδων και λογαριασμών της Δ.ΥΠ.Α.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Λάδι με το …σταγονόμετρο για  φέτος!  

Στα ύψη οι τιμές – Έως και τριπλάσιες από πέρσι – Μειωμένη παραγωγή λόγω καιρικών συ…