Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Ποδαρικό με προσλήψεις κάνει το 2021

Ποδαρικό με προσλήψεις κάνει το 2021

0

 

ΑΣΕΠ: Πού θα γίνουν 14.231 μόνιμες προσλήψεις

Έρχονται 14.231 προσλήψεις ΑΣΕΠ σε υπηρεσίες του Δημοσίου και φορείς του για την
κάλυψη των αναγκών σε νευραλγικούς τομείς όπως είναι η Υγεία, η Παιδεία, η ασφάλεια,
οι ένοπλες δυνάμεις και η τοπική αυτοδιοίκηση.
Χρονιά διορισμών το 2021 με ποδαρικό νέων προσλήψεων για προσωπικό αορίστου
χρόνου. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί 8.620 θέσεις μόνιμου προσωπικού με προτεραιότητα
στην Υγεία, στην Ασφάλεια, στην Παιδεία, στις Ένοπλες Δυνάμεις και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Επίσης έχουν εγκριθεί άλλες 299 θέσεις τακτικού προσωπικού που αφορούν επιμελητήρια
καθώς και 62 θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή.
Φορείς που θα ενισχυθούν- ΔΕΚΟ, υπουργεία, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ
Είκοσι επτά (27) διαγωνισμοί έχουν κλειδώσει για το 2021 σε φορείς όπως Υπουργεία,
ΔΕΚΟ, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ ενώ ενδεχομένως να προκύψουν και άλλοι διαγωνισμοί για έκτακτες
εγκρίσεις όπως άλλωστε συνέβη και το 2020 στα νοσοκομεία προκειμένου να θωρακιστούν
στη μάχη κατά του κορονοϊού.
Προκηρύξεις 2021
10 θέσεις στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
60 θέσεις στον ΟΑΕΔ
60 θέσεις στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
28 θέσεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο
68 θέσεις στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
19 θέσεις στο ΑΣΕΠ
10 θέσεις στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
782 θέσεις στους Δήμους και στις Περιφέρειες της Χώρας
34 θέσεις νομικών συμβούλων σε Δήμους Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα
102 θέσεις στο Πολιτισμού και Αθλητισμού
25 θέσεις Π.Ε. Διοικητικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
15 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού
17 θέσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών
17 θέσεις στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων
67 θέσεις μόνιμου προσωπικού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
27 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
13 θέσεις στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
55 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

1 θέση Μόνιμου εξ Εφεδρείας Αξιωματικού στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας)
123 θέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών
60 θέσεις γραμματέων στα δικαστήρια της χώρας
795 θέσεις ιατρών στα νοσοκομεία
258 θέσεις στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας
5.250 Εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
724 στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
299 σε επιμελητήρια
62 δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι

 

ΟΑΕΔ: Δουλειά τώρα για 3.000+ 3.000 ανέργους

Ολόκληρη η διαδικασία – Πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-
30 στην ΑΜΘ

Την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στο ανασχεδιασμένο «Πρόγραμμα δεύτερης
επιχειρηματικής ευκαιρίας» του ΟΑΕΔ έχουν 3.000 άνεργοι.
Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους διέκοψαν την
επιχειρηματική τους δραστηριότητα, να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση και να
επανενταχτούν στην αγορά εργασίας.
Σημειώστε ότι:
Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται
από 12.000 € για ατομική επιχείρηση, έως 24.000 € για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους
εταίρους
Κατόπιν αίτησης, μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να
επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 €
έως 36.000 €.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα είχε καλύψει μόνο 2.000 από τις 5.000 διαθέσιμες
θέσεις σε διάστημα 22 μηνών.
Συγκεκριμένα, με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού εγκρίθηκαν οι παρακάτω αλλαγές ώστε
το πρόγραμμα να γίνει πιο ευέλικτο, ελκυστικό και αποτελεσματικό και να απορροφηθούν
ταχύτερα οι υπολειπόμενες 3.000 θέσεις:
Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες
Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας θα λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια

Διευρύνονται οι δικαιούχοι, καθώς επεκτάθηκε κατά περισσότερο από 2 χρόνια το
διάστημα που θα πρέπει να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από
1/1/2012-6/8/2018 που ίσχυε σε 1/1/2012-31/10/2020
Πιο ευέλικτοι όροι συστέγασης σε θερμοκοιτίδες (business incubators), χώρους
συνεργασίας (coworking spaces) και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας,
καθώς και λειτουργίας εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.
ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας θα λαμβάνουν 60%
επιπλέον μόρια.
Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 31/10/2020
δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε
σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαμάκι, e-mail:
press@oaed.gr
δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από
1/11/2020 έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης
έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για
τουλάχιστον ένα έτος ή να την έχουν ρυθμίσει και να είναι ενήμεροι με τους όρους της
ρύθμισης.
Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες
που δεν έχουν προχωρήσει σε νέα έναρξη δραστηριότητα.
ΟΑΕΔ : Πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 στις
Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης
To «Ειδικό πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και κοινωνικού τομέα, που ασκούν τακτικά
οικονομική δραστηριότητα στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας
και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», στο πλαίσιο των νέων δράσεων ανάσχεσης της
ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης μέσω της επιδότησης της εργασίας. Το
πρόγραμμα διαρκεί 7 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει σε 3.000 ωφελουμένους μηνιαία
αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς
και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

 

ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για μισθό 830 ευρώ σε μη
επιδοτούμενους ανέργους

Ποιοι οι ωφελούμενοι της δράσης

Αίτηση στο πρόγραμμα 9.200 νέων θέσεων εργασίας το οποίο παρέχει κατώτατο μισθό 830
ευρώ μπορούν να υποβάλουν οι υποψήφιοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι.
Η δράση του ΟΑΕΔ επιδοτεί το 80% (ανώτατο όριο τα 830 ευρώ μηνιαία) για την πρόσληψη
επιδοτούμενων ανέργων όλων των ηλικιών, στο πλαίσιο του αναβαθμισμένου και
ενισχυμένου «Προγράμματος μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιχορήγηση
εργασίας μέσω της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».
Για κάθε πρόσληψη, το ελάχιστο ποσό της επιχορήγησης των εργοδοτών ανέρχεται σε 826
ευρώ μηνιαία και σε 11.564 ευρώ ετήσια.
Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που
προσλαμβάνουν επιδοτούμενους ανέργους με «επιταγές επανένταξης» σε θέσεις πλήρους
απασχόλησης.
Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον
το 50% της επιδότησής τους, καθώς και στους επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους, που
αποφασίζουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην
αγορά εργασίας».
Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ
www.oaed.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Παραμένει υψηλό το φορτίο στην Ξάνθη: 46 νέα κρούσματα

211 συνολικά στην Περιφέρεια, τα 58 στην Καβάλα   Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Πέμπτη 16 Σεπ…