Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση 13 Θέσεις καθαριότητας στα Αστυνομικά Τμήματα της Α.Δ. Ξάνθης

13 Θέσεις καθαριότητας στα Αστυνομικά Τμήματα της Α.Δ. Ξάνθης

0

 

 

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ για πρόσληψη εποχικού προσωπικού – 73 προσλήψεις στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θράκης

 

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε την πλήρωση των παρακάτω θέσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου ή έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Για τις θέσεις ορισμένου χρόνου προβλέπεται διάρκεια απασχόλησης από 2 έως και 12 μήνες (συνήθως 8 μήνες). Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται με διαδικασία επιλογής που προβλέπει μοριοδότηση των ειδικών προσόντων του (εμπειρία, ξένες γλώσσες, κλπ) και ορισμένων ιδιοτήτων του (ανεργία, πολυτεκνία κλπ). Για τις θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη μόνο ιδιότητες όπως οι παραπάνω. Τις προσλήψεις διενεργεί ο φορέας και ελέγχει δειγματοληπτικά ή κατόπιν ενστάσεων ή καταγγελιών το ΑΣΕΠ.

Στις συμβάσεις έργου το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μπορεί να ξεπερνάει ακόμη και τα δύο χρόνια.

Να σημειωθεί ότι η ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου απαγορεύονται. Εξαιρούνται αυτές -συνήθως οι συμβάσεις έργου- που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ μέσω κοινοτικών προγραμμάτων. Οι μονιμοποιήσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια αφορούσαν συμβάσεις έργου.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη 73 ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας με σύμβαση διάρκειας έως 18 μήνες.

 

Οι θέσεις στα Αστυνομικά Τμήματα Ξάνθης

Γ. Π. Α. Δ. Α. Μ. Θ. Δ/νση Αστυνομίας Ξάνθης (Επιτελείο, Αστ. Τμήμα, Τμήμα Ασφάλειας, Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης) 2531083237   ΞΑΝΘΗΣ   ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2
Γ. Π. Α. Δ. Α. Μ. Θ. Δ/νση Αστυνομίας Ξάνθης (Επιτελείο, Αστ. Τμήμα, Τμήμα Ασφάλειας, Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης) 253108323) ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   1
Γ. Π. Α. Δ. Α. Μ. Θ. Αστυνομικό Τμήμα Αβδήρων 2531083237 ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
Γ. Π. Α. Δ. Α. Μ. Θ. Αστυνομικό Τμήμα Εχίνου 2531083237 ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
Γ. Π. Α. Δ. Α. Μ. Θ. Αστυνομικό Τμήμα Σταυρούπολης 2531083237 ΞΑΝΘΗΣ    ΥΕ    ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    1    
Γ. Π. Α. Δ. Α. Μ. Θ. Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου    2531083237    ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1  
Γ. Π. Α. Δ. Α. Μ. Θ. Δ/νση Αστυνομίας Ξάνθης (Εστιατόριο Λέσχης & Ιατρείο Δ/νσης Αστυν. Ξάνθης εντός του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης) 2531083237 ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
Γ. Π. Α. Δ. Α. Μ. Θ. Δ/νση Αστυνομίας Ξάνθης (Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Ξάνθης) 2531083237 ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5

Έρχονται προσλήψεις στον δήμο Ξάνθης

 

419 νέες προσλήψεις σε 22 δήμους με 8μηνες, 9μηνες και 11μηνες συμβάσεις

 

Διαδικασία πρόσληψης, επιπλέον, 419 υπαλλήλων σε 22 δήμους κινεί το υπουργείο Εσωτερικών. Θα υπογραφούν συμβάσεις διάρκειας 8, 9 και 11μηνών, με σκοπό την ενίσχυση δομών διαφόρων ΟΤΑ και ΝΠΔΔ.

Ο αρμόδιος υπουργός ενέκρινε τις νέες προσλήψεις με τρεις ξεχωριστές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν υπάλληλοι σε 14 Περιφερειακές Ενότητες: Αττικής Ιωαννίνων Καστοριά Κοζάνη Λάρισα Λασίθι Χανιά Θεσσαλονίκη Ξάνθη Χαλκιδική Αργολίδα Κέρκυρα Λευκάδα

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές στην ΔΕΥΑ Αβδήρων

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αβδήρων προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή με τους ακόλουθους όρους:-Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών της παρ. 1 του άρθρου 13 του Π..Δ. 226/1992 (Α΄ 120).Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2019 της ΔΕΥΑ Αβδήρων, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.-Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Αβδήρων (3ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης – Λάγος).

-Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2019, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

-Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.

β) Οικονομική Προσφορά.

γ) Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η

τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

-Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη«ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ» , πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑ Αβδήρων στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΔΕΥΑ Αβδήρων – (3ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης – Λάγος)- Τ.Κ. 671 00 Ν. Ζυγός έως και την 29η Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00. Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς , από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.

5 θέσεις σε Νοσοκομείο και Κέντρα Υγείας της Ξάνθης

Με την προκήρυξη 2Κ του ΑΣΕΠ

 

5 θέσεις μονίμου προσωπικού για τις υγειονομικές μονάδες της Ξάνθης προβλέπει η προκήρυξη  του ΑΣΕΠ 2Κ/2019 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αναλυτικά οι θέσεις:

 Νοσοκομείο Ξάνθης

1 ΤΕ Πληροφορικής

2 ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών

Κ.Υ Εχίνου

1 ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων

Κ.Υ Σταυρούπολης

1 ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Νομός Ξάνθης: Θα μας πνίξουν τα σκουπίδια μας!

Ανεξέλεγκτες χωματερές παντού – Χωρίς ίχνος ντροπής και περιβαλλοντικής συνείδησης π…