Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 06-02-2013

Εργασιακό 06-02-2013

0

Θέμα 1ο  


2 εποχικές θέσεις στην 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  
2 Εργατοτεχνίτες θ’ απασχοληθούν για 7 μήνες στην 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  
Την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ. Οι προσλήψεις αφορούν στην υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν για 7 μήνες 2 Εργατοτεχνίτες στην 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.  
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
•να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
•να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01/01/1978 και μετά) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).  
Που πρέπει απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλουν, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Σταθμού 16, Τ.Κ. 67100 Ξάνθη, απευθύνοντάς την υπ’ όψιν κ Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2621036350) για το φορέα ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ (Π.Ε. Ξάνθης). Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 06/02/2013 και τελειώνει στις 15/02/2013 (καταληκτική ημερομηνία)
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής & υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.arogiamke.gr)• γ) στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr)• και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
Η ανακοίνωση της ΚΟΧ.Π. 1.105/1/ 2013 θα υπάρχει αναρτημένη:
– στην ιστοσελίδα (www.arogiamke.gr) και στα γραφεία του Δικαιούχου.
– σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του δήμου όπου υλοποιείται το πρόγραμμα
– σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιφερειακής ενότητας στην οποία υλοποιείται το πρόγραμμα
– στα γραφεία της 15ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
– στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr).  

Θέμα 2ο


12 θέσεις στην Αρχαιολογία(ΛΑ΄ΕΠΚΑ) Ξάνθης  
Αιτήσεις μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε στις 18/1/2013 προσλήψεις στον τομέα του Πολιτισμού. Τις προσλήψεις διενεργούν, για λογαριασμό του δημόσιου φορέα, οι λεγόμενοι “ενδιάμεσοι φορείς”, με βάση τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων (τίτλοι σπουδών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κ.λπ.) και με τα ακόλουθα κατά σειρά κοινωνικά κριτήρια: ανεργία, οικογενειακή κατάσταση, οικογενειακό εισόδημα, αναπηρία, εντοπιότητα. Η υποβολή των δικαιολογητικών διαρκεί δέκα ημέρες και γίνεται στον αντίστοιχο ενδιάμεσο φορέα, ο οποίος έχει και την ευθύνη της διαδικασίας επιλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στον ενδιάμεσο φορέα, ο οποίος οφείλει να δημοσιεύει σχετική πρόσκληση. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 8 Φεβρουαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 – 29282 & 210 – 7210812.  
1
ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΛΑ’ ΕΠΚΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΣ / ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 1
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 4
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 3
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 2

Θέμα 3ο  


1.200 άνεργοι σε κοινωνικές δομές  
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σταδιακά από φορείς διαφόρων δήμων και προβλέπει απασχόληση 24 ωρών  

 

Στη δημιουργία 1.200 νέων θέσεων εργασίας προχωρά το υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης, το οποίο παρουσιάστηκε πριν από μερικές ημέρες.
Οι θέσεις θα καλυφθούν από άνεργους νέους ηλικίας έως 30 ετών. Όσοι επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης με χρονική διάρκεια 24 μηνών σε διάφορες κοινωνικές δομές.
Οι κοινωνικές δομές του προγράμματος θα λειτουργήσουν σταδιακά στους δήμους που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα και θα παρέχουν υποστήριξη στις καθημερινές ανάγκες των ωφελουμένων.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 51 δήμοι, 46 μη
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σταδιακά από φορείς διαφόρων δήμων της χώρας και προβλέπει απασχόληση 24 μηνών
κυβερνητικές οργανώσεις, 5 νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, 8 φορείς του δημόσιου τομέα και 18 φορείς του ιδιωτικού τομέα. Οι ΟΤΑ θα συμβάλουν διαθέτοντας τις κατάλληλες υποδομές για να λειτουργήσουν οι κοινωνικές δομές και οι ΜΚΟ θα διαθέσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και το προσωπικό.  
Οι δομές
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αφορά στη λειτουργία των εξής κοινωνικών δομών:
Κοινωνικά Παντοπωλεία: θα διασφαλίζουν τη σταθερή τροφοδοσία τουλάχιστον 150 οικογενειών κάθε μήνα, προμηθεύοντας προϊόντα συγκεκριμένου κόστους, κατ’ ελάχιστον 40 ευρώ τον μήνα, σε άτομα που έχουν κάρτα απόρου.
Ανοικτά Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων: θα διασφαλίζουν την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 50 αστέγων ανά ημέρα μέσω υπηρεσιών πρωτο¬βάθμιας υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προσωπικής υγιεινής.
Υπνωτήρια Αστέγων: θα διαθέτουν υποδομή για τη διανυκτέρευση τουλάχιστον 50 αστέγων ανά ημέρα.
Κοινωνικό Συσσίτιο: θα εξασφαλίζουν την τροφοδοσία γευμάτων σε 100 απόρους και αστέγους ημερησίως.
Κοινωνικά Φαρμακεία: θα παρέχουν δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε τουλάχιστον 100 αστέγους, απόρους και ανέργους κάθε μήνα.
Δημοτικοί Λαχανόκηποι: Θα δίνεται συγκεκριμένη γεωγραφική έκταση 50 τ.μ., αρδευόμενη και περιφραγμένη, σε τουλάχιστον 100 απόρους, ανέργους και αστέγους για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, με σκοπό τη σίτισή τους για ένα έτος (θα πρέπει να καλλιεργούνται αποκλειστικά από τον αιτούντα με τη βοήθεια των οικείων του).
Τράπεζες Χρόνου: Θα παρέχουν τη δυνατότητα σε απόρους, αστέγους και ανέργους να συναλλάσσονται μεταξύ τους, σε συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα, για τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών  
■ Γραφεία Διαμεσολάβησης: θα παρέχουν υπηρεσίες σε τουλάχιστον 200 ανέργους, αστέγους και απόρους κάθε μήνα και συγκεκριμένα πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, διευκολύνοντας την προώθησή τους στις αντίστοιχες δομές, υπηρεσίες διευκόλυνσης στην επικοινωνία με τους κρατικούς φορείς σε θέματα που αφορούν την υγεία και την εργασία τους (ΟΑΕΔ, νοσοκομεία κ.λπ.), καθώς και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωσή τους.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στα Κοινωνικά Παντοπωλεία θα απασχολούνται πέντε άτομα και συγκεκριμένα ένα διοικητικού προσωπικού, τρία υποστηρικτικό προσωπικό – στελέχη τροφοδοσίας και ένας κοινωνικός λειτουργός.
Με εννέα άτομα θα στελεχώνονται τα Ανοικτά Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων. Πρόκειται για δύο νοσηλευτές, έναν γιατρό, δύο κοινωνικούς λειτουργούς και τέσσερα άτομα προσωπικό καθαριότητας και διοικητικής υποστήριξης.
Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 40.000.000 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης παρέχονται στην ιστοσελίδα www.epanad.gov.gr.    

Τρόπος υποβολής αιτήσεων
ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ που ενδιαφέρονται να προσληφθούν στις κοινωνικές δομές που θα δημιουργηθούν θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση στους υπεύθυνους φορείς υλοποίησης του προγράμματος.
Κάθε φορέας θα ανακοινώνει τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ενώ θα αναφέρονται οι ειδικότητες των θέσεων που θα καλυφθούν και τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων. Αντιστοίχως, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στου δήμους και στους φορείς που θα λειτουργήσουν τις δομές, προκειμένου να ενημερώνονται για τον χρόνο λειτουργίας της κάθε δομής, καθώς και για τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής τους σε αυτές.
χρησιμοποιώντας μονάδες εναλλακτικού συστήματος, ενώ θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης.  

 
Εργασιακά Νέα της Περιφέρειας


ΚΑΒΑΛΑ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Παγγαίου νομού Καβάλας θα προσλάβει με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και με ωριαία αποζημίωση 4 καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου και υποβάλλονται στη διεύθυνσης: Φρ. Παραστατίδη 137Α Τ.Κ. 64100 Ελευθερούπολη, τηλ. 25923 – 50021.
Άλλες θέσεις στην Καβάλα
ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ
12Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2
ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΕΣ 3
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 1
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 4
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 1

  ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ
ΙΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2

 

Θέμα 3ο  


Πρόσληψη 600 συμβασιούχων υπαλλήλων ερευνητών  
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)
  Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) προκηρύσσει διαδικασία επιλογής με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων των επιτυχόντων υποψηφίων, από την οποία θα προσλαμβάνει συμβασιούχο ερευνητικό προσωπικό (συμβασιούχους υπαλλήλους της ομάδας καθηκόντων IV) EPSO/CAST/S/5/2013.
Ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων που χρειάζονται κατά την περίοδο 2013-2014 θα είναι κατά προσέγγιση:
• Ειδικότητα 1: Φυσικές επιστήμες, 100 θέσεις
• Ειδικότητα 2: Επιστήμες ποσοτικής ανάλυσης 180 θέσεις
• Ειδικότητα 3: Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, 150 θέσεις
• Ειδικότητα 4: Γεωργία, περιβάλλον και γεωεπιστήμες 110 θέσεις
• Ειδικότητα 5: Επιστήμες της υγείας, 60 θέσεις
Η βάση δεδομένων των επιτυχόντων υποψηφίων θα χρησιμοποιείται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ιδίως από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Η πλειονότητα των θέσεων θα προσφερθεί στο Κοινό Κέντρο Ερευνών( ΚΚΕρ), στις αντίστοιχες έδρες των ακόλουθων ιδρυμάτων:
• Ινστιτούτο Υλικών Αναφοράς και Μετρήσεων (IRMM) στο Geel του Βελγίου
• Ινστιτούτο Υπερουράνιων Στοιχείων (ITU) στην Καρλσρούη της Γερμανίας
• Ινστιτούτο Ενέργειας και Μεταφορών (ΕΙΤ) στο Petten των Κάτω Χωρών
• Ινστιτούτο για την Προστασία και την Ασφάλεια του Πολίτη (IPSC) στην Ίσπρα της
• Ιταλίας
• Ινστιτούτο για το Περιβάλλον και την Αειφορία (IES) στην Ίσπρα της Ιταλίας
• Ινστιτούτο Προστασίας της Υγείας και των Καταναλωτών (IHCP) στην Ίσπρα της
• Ιταλίας
• Ινστιτούτο Τεχνολογικών Προοπτικών (IPTS) στη Σεβίλλη της Ισπανίας
• Διαχείριση της εγκατάστασης της Ίσπρα (ISM) στην Ίσπρα της Ιταλίας.
Ορισμένες θέσεις θα προσφερθούν στις Βρυξέλλες στις ακόλουθες Γενικές ∆ιευθύνσεις (Γ∆):
• ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων – Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ CONNECT)
• ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας – Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ RTD)
• ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών – Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ SANCO)  
Ελάχιστοι ειδικοί όροι – Εκπαίδευση/πείρα
Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών (3) ετών, πιστοποιούμενες από δίπλωμα (πτυχίο), και
α) τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματικής πείρας σε έναν από τους τομείς
ή β) διδακτορικό δίπλωμα σε έναν από τους τομείς. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη υποστηρίξει τη διδακτορική τους διατριβή μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπό τον όρο ότι θα έχουν αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα κατά τη στιγμή που θα κληθούν σε συνέντευξη.  
Γνώση ξένων γλωσσών
Κύρια γλώσσα: άριστη γνώση (επίπεδο C1) μίας από τις επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ικανοποιητική γνώση (επίπεδο B2) της αγγλικής, της γαλλικής ή της
γερμανικής. Πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1 ανωτέρω.
Περίοδος εγγραφής υποψηφίων: 29 Ιανουαρίου 2013 – 1 Μαρτίου 2013
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα το βρείτε στην ιστοσελίδα: http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2013/cast_jrc/index_en.htm
Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής (τηλ 2531082051 & 2531070855 email: komotini@europedirect.gr)

Θέμα 4ο


Διαγωνισμός για πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων  

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα πρόσληψης διοικητικών υπαλλήλων στους ακόλουθους τομείς:
ΤΟΜΕΑΣ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, 11 ΘΕΣΕΙΣ
ΤΟΜΕΑΣ 2: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, 18 ΘΕΣΕΙΣ
Ο διαγωνισμός αυτός αποσκοπεί στην κατάρτιση εφεδρικών πινάκων πρόσληψης για την κάλυψη κενών θέσεων στα ευρωπαϊκά όργανα, και συγκεκριμένα στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Δικαστήριο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής θα πρέπει να πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι γενικοί και ειδικοί όροι.
Γενικοί όροι
Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
β) να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων·
γ) να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία περί στρατολογίας·
δ) να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων.
Επαγγελματική πείρα
Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 3 ετών σε τομέα σχετικό με την φύση των καθηκόντων.
Η εν λόγω επαγγελματική πείρα πρέπει απαραιτήτως να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου/διπλώματος που επιτρέπει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

11 προσλήψεις σε δημόσιους φορείς της Ξάνθης

Δύο θέσεις στον Δήμο Ξάνθης –  Δύο θέσεις στα Δασαρχεία και δύο θέσεις στο πρωτοδικείο &nb…