Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 03-10-2012

Εργασιακό 03-10-2012

0

Θέμα 1ο


70 προσλήψεις στην 4η Υ.ΠΕ (ΑΜΘ)
777 επικουρικές προσλήψεις νοσηλευτών    

Στην πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού προχωρά το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα. Αναλυτικά, θα προσληφθούν 220 άτομα σε θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, 110 άτομα σε θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού Μονάδων Eντατικής θεραπείας, 220 άτομα σε θέσεις παραϊατρικού προσωπικού και 227 άτομα σε θέσεις προσωπικού λοιπών καθηκόντων. Την πλειονότητα των θέσεων συγκεντρώνει η 1η Υγειονομική Περιφέρεια (Αττική) με 200 θέσεις, ενώ από 150 θέσεις θα μοιραστούν η 6η ΥΠΕ (Πελοπόννησος) και η 2η ΥΠΕ (Πειραιάς και Αιγαίο).
Οι νέοι συνεργάτες θα συνάψουν οκτάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Επιπλέον, το υπουργείο αποφάσισε την άμεση πρόσληψη πέντε ατόμων, με σύμβαση εργασίας οκτάμηνης διάρκειας, για τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.  
Πιθανές ειδικότητες
Ενδεικτικά, μερικές από τις ειδικότητες που μπορεί να αφορούν τις θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού είναι οι εξής:
ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΤΕ Μαιευτικής, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, και ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού.
Όσον αφορά το Επιστημονικό και λοιπό παραϊατρικό προσωπικό, οι θέσεις δύνανται να αφορούν τις ειδικότητες:
■ΠΕ Φαρμακοποιών
■ΠΕ Ψυχολογία
■ΠΕ Χημεία – Βιοχημεία – Βιολογία
■ΠΕ Βιοχημικών (Χημικών)
■ΠΕ Φυσικών Ιατρικής
■ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
■ΠΕ Οροθεραπείας
■ΠΕ Φυσικοθεραπεία
Στη κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης εντάσσονται οι ειδικότητες:: ΤΕ Φυσικοθεραπεία, ΤΕ Εργοθεραπείας, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Ιατρικών
Εργαστηρίων (Τεχνολόγων), ΤΕ Ραδιολογία – Ακτινολογία (Χειριστών- Εμφανιστών), ΤΕ Λογοθεραπείας
ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής (Eπόπτες Δημόσιας Υγείας), ΤΕ Τεχνολογία Τροφίμων, ΤΕ Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Οδοντοτεχνιτών.
Τέλος, στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανήκουν οι ειδικότητες: ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων(Παρασκευαστών), ΔΕ Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων(Παρασκευαστών), ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου. Ωστόσο, να τονιστεί ότι οι θέσεις και οι ειδικότητες σε κάθε νοσοκομείο θα καθοριστούν από τις ΥΠΕ, οι οποίες θα κατανείμουν τις θέσεις βάσει των ελλείψεων που παρουσιάζουν νοσηλευτικά ιδρύματα.    

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ


Υ.ΠΕ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΘ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
1η Υ.ΠΕ 200 57 28 57 58  
2η Υ.ΠΕ 150 43 21 42 44  
3η Υ.ΠΕ 70 20 10 20 20  
4η Υ.ΠΕ 70 20 10 20 20  
5η Υ.ΠΕ 70 20 10 20 20  
6η Υ.ΠΕ 150 43 21 42 44  
7η Υ.ΠΕ 67 19 9 19 20  
ΣΥΝΟΛΟ 777 220 110 220 227  

 

Θέμα 2ο

 


5 προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ ΑΜΘ
Αιτήσεις έως σήμερα

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με 3 γιατρούς και 2 νοσηλευτές προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του στις Μονάδες του σε Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή – Καβάλα.  
Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται να συνεργαστεί:
Αλεξανδρούπολη
Ένας (1) Ιατρός Ψυχίατρος Π.Ε.
Ένας (1) Νοσηλευτής/τρια Π.Ε. ή Τ.Ε.  
Κομοτηνή
Ένας (1) Ιατρός Ψυχίατρος Π.Ε. ή Ιατρός Παθολόγος Π.Ε. ή Γενικός Ιατρός Π.Ε.
Ένας (1) Νοσηλευτής/τρια Π.Ε. ή Τ.Ε.  
Καβάλα
Ένας (1) Ιατρός Ψυχίατρος Π.Ε. ή Ιατρός Παθολόγος Π.Ε. ή Γενικός
Ιατρός Π.Ε.  
Αιτήσεις
Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων ορίζεται από 26-09-2012 έως και 03-10-2012.  

 

           
Θέμα 3ο

 


Τεχνικοί συνεδριάσεων θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης    

 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα βοηθών στον τομέα: Τεχνικοί συνεδριάσεων (AST 3) Αριθμός επιτυχόντων: 23  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κατά την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής εγγραφής, οι υποψήφιοι οφείλουν να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
A. Γενικές προϋποθέσεις
α) να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
β) να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων·
γ) να είναι τακτοποιημένοι έναντι της νομοθεσίας της χώρας τους σε θέματα στρατολογίας·
δ) να παρέχουν τα αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων τους εχέγγυα ήθους.
B. Ειδικές προϋποθέσεις
Τίτλοι σπουδών και διπλώματα
Είτε α) Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο που σχετίζεται με τη φύση των καθηκόντων.
Είτε β) Επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πιστοποιούμενο από δίπλωμα το οποίο παρέχει δικαίωμα εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ακολουθείται από τριετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα που σχετίζεται με τη φύση των καθηκόντων.  
Επαγγελματική πείρα
Επαγγελματική πείρα ελάχιστης διάρκειας τριών ετών που σχετίζεται με τη φύση των καθηκόντων. Η εν λόγω επαγγελματική πείρα θεωρείται σχετική μόνο εφόσον έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου που παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό.  
III. Γλωσσικές γνώσεις
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γλώσσα 1 — κύρια γλώσσα) , καθώς και ικανοποιητική γνώση της γερμανικής, της αγγλικής ή της γαλλικής (γλώσσα 2).  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οφείλετε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO (europa.eu/epso), και ιδίως στις οδηγίες εγγραφής.
Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 30 Οκτωβρίου 2012 στις 12:00 (το μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών (της επικύρωσης συμπεριλαμβανομένης): 30 Οκτωβρίου 2012 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).  

Πληροφορίες  


Σπύρος Νάκος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Πληροφόρησης
Συντονιστής Εθελοντικών Ομάδων
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
Europe Direct Κομοτηνής
Ν. Τσανακλή 15
69100 Κομοτηνή
Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής (τηλ 2531082051 & 2531070855 email: komotini@europedirect.gr)
Το κείμενο της προκήρυξης έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 291/A1, 27/09/2012)
Ωρες λειτουργίας για το κοινό
Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-15.00
http://europedirectkomotini.eu
skype: europe.direct.komotini
http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm      

 

     
Θέμα 4ο

 


Διαγωνισμός για πρόσληψη 20 ακολούθων Πρεσβείας
Αιτήσεις υποβάλλονται στο υπουργείο μέχρι 17 Οκτωβρίου 2012
Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012.    
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή 20 υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1977 έως και 1991 (για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου και του ανώτατου η 31η Δεκεμβρίου) και κατέχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο με πιστοποιητικό του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή πράξη του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ).    
Δωδεκάμηνη απασχόληση στον Νέστο


Στα γραφεία του ΑΣΕΠ θα σταλεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η προκήρυξη του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Ευνεστία» του Δήμου Νέστου. Τις θέσεις θα καταλάβουν 7 υποψήφιοι Τεχνολογίας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις ακόλουθες δύο ειδικότητες: -ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, τέσσερις θέσεις, και -ΔΕ Μαγείρων, τρεις θέσεις. Το προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους και θα καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενείας και Επαγγελματικής ζωής». Περισσότερε πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 25913 50102.  

Στέλεχος ζητούν τα ΑΒ Bασιλόπουλος στην Καβάλα


Έναν Υπεύθυνο Αναλώσιμων θα προσλάβει ο ΑΒ Βασιλόπουλος, για τις ανάγκες του καταστήματος του στην Καβάλα. Ο νέος συνεργάτης, μεταξύ άλλων, θα συμμετέχει ενεργά στην εξυπηρέτηση των πελατών του καταστήματος, θα εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής, θα παρακολουθεί και θα διαχειρίζεται τα άμεσα ελεγχόμενα λειτουργικά έξοδα του τμήματός του, θα τηρεί διαδικασία που σχετίζεται με τις απογραφές, ενώ θα ελέγχει και θα εγκρίνει τις παραγγελίες για το τμήμα του προς την Κεντρική Αποθήκη και τους προμηθευτές.
Προϋπηρεσία
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν διετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τμήμα, πολύ καλό επίπεδο επικοινωνίας, δυναμικό χαρακτήρα, ενώ απαραίτητος θεωρείται ο απολυτήριος τίτλος λυκείου. Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, που περιλαμβάνει υψηλές αποδοχές, bonus βάσει στόχων, συνεχή εκπαίδευση και μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική σελίδα www. abcareers.gr σημειώνοντας τον κωδικό θέσης «ΥΑΚ».        

 

Θέμα 5ο


233 προσλήψεις στην ΕΛ.ΑΣ
Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στη Διεύθυνση Αλλοδαπών    

 

Διακόσιες τριάντα τρεις προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν άμεσα από την Ελληνική Αστυνομία για την κάλυψη των αναγκών στη Διεύθυνση Αλλοδαπών. Οι θέσεις κατανέμονται σε τρεις ειδικότητες ως εξής:
•ΠΕ Ψυχολόγων, 100 θέσεις,
•ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 60 θέσεις, και
•ΠΕ ή ΤΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων, για τις γλώσσες: Αραβικά, Γεωργιανά, Φαρσί, Παστού, Ουρντού, Σουαχίλι, Κινέζικα, Μπεγκάλι, Αμαρικά, Μπατζαμί και Ισπανικά, 73 θέσεις. Οι επιτυχόντες θα προληφθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 30 Ιουνίου 2013.
Αναφορικά με τα καθήκοντα που αντιστοιχούν σε κάθε ειδικότητα, έργο των ψυχολόγων είναι η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε παρανόμως εισερχόμενους αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης τους, ενώ έργο των κοινωνικών λειτουργών είναι η παροχή κοινωνικής φροντίδας σε αυτούς. Όσο για τους Μεταφραστές – Διερμηνείς, καθήκον τους είναι η μετάφραση εγγράφων των βασικών σημείων των αποφάσεων επιστροφής (απέλασης) των παραπάνω αλλοδαπών, καθώς και η διερμηνεία κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους.
Οι επιτυχόντες θα τοποθετηθούν στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκη και στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Ροδόπης, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου και Αχαΐας, ωστόσο, λόγω της ιδιομορφίας των καθηκόντων τους, η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τους αποστέλλει σε όποια άλλη περιοχή παραστεί ανάγκη, χωρίς να αναλαμβάνει τα έξοδα μετάβασης και παραμονής τους ή όποιων άλλων εξόδων χρειαστεί να κάνουν.  
Προσόντα
Για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και ανάλογα με την ειδικότητά τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα κύρια προσόντα:
■ ΠΕ Ψυχολόγων
Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογία με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχα ειδικότητας, άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου και εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους.
■ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Πτυχίο ή δίπλωμα του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Koινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασία ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχα ειδικότητος ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχα ειδικότητα, άδεια άσκησα επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Kοινωνικής Εργασίας των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους.
■ΠΕ/ΤΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων
Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος Τίτλος Σχολών της αλλοδαπής και εξειδικευμένη εμπειρία, τουλάχιστον ενός έτους στη μετάφραση μιας εκ των γλωσσών Αραβική, Γεωργιανή, Φαρσί, Παστού, Ουρντού, Σουαχίλι, Κινέζικη, Μπεγκάλι, Αμαρικά, Μπατζαμί και Ισπανικά.  

 
Αιτήσεις


Αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά^ με συστημένη επιστολή, ως εξής: Αίτηση για την Προκήρυξη 6481/3/209, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Κλάδος Οργάνωσης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού, Τμήμα: 2ο, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Κιούση, Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210 6922318 και 210 6977298.    
     
Θέμα 6ο


3.300 εποχικοί σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
Η επιλογή προσωπικού θα γίνεται με βάση κοινωνικά κριτήρια, όπως η ανεργία    

Ξεκινάει μέσα στον Οκτώβριο διαγωνισμός-εξπρές για την πρόσληψη 3.300 εποχικών υπαλλήλων σε φορείς του υπουργείου Πολιτισμού. Μέχρι το τέλος του 2012 θα προκηρυχθούν 1.650 θέσεις επτάμηνης απασχόλησης και άλλες τόσες (στις αρχές του 2013 που θα αφορούν τις ειδικότητες ΠΕ Αρχαιολόγων, ΤΕ Συντηρητών, ΔΕ Φυλάκων- Νυχτοφυλάκων και ΥΕ Εργατών. Tις προκηρύξεις θα «τρέξουν» Μη Κυβερνητικές Οργανώσει (στα πρότυπα της κοινωφελούς εργασίας) που έχουν επιλεγεί ήδη από τη Διαχειριστική Αρχή του υπουργείου Eργασίας, ενώ κριτήρια πρόσληψης θα θεωρούνται τα λεγόμενα κοινωνικά κριτήρια, όπως η ανεργία.
Κεντρικό ρόλο στη διαδικασία υλοποίησης των προσλήψεων θα διαδραματίσει το ΑΣΕΠ, που θα κάνει τον έλεγχο των προκηρύξεων και τη δημοσιοποίησή τους στο ευρύ κοινό, ενώ παράλληλα θα δέχεται και τις ενστάσεις που τυχόν υποβληθούν. Οι νέες προσλήψεις χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και γίνονται προς την κατεύθυνση της άμεσης ενίσχυσης του προσωπικού των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω της τουριστικής περιόδου.  

Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί και επιστήμονες στον ΟΑΕΔ    


Ωρομίσθιο Εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό θα προσλάβει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας. Οι νέοι συνεργάτες θα συνάψουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. Αναλυτικότερα, οι θέσεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού θα καλυφθούν από τις εξής ειδικότητες: ΔΕ Εμπειροτεχνίτες Πηλοπλαστικής – Κεραμικής, ΔΕ Εμπειροτεχνίτες Αγιογραφίας, ΔΕ Εμπειροτεχνίτες Δερματοτεχνίας, ΔΕ Εμπειροτεχνίτες Ξυλουργικής – Επιπλοποιίας, ΔΕ Δομικών Έργων, ΔΕ Απόφοιτος ΙΕΚ Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής, ΤΕ Λογιστών, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ10 Κοινωνιολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών & ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ19 & ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ09 Οικονομολόγων, ΠΕ13 Νομικών/Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ Λογιστών και Π Ε 12.01 Πολιτικών Μηχανικών
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής, έως την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2102110878,2102023687 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού από την Μητρόπολη Ξάνθης

Για  τη στελέχωση της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δικαιολογητικά  στο e-mail: info@mofix…