Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 28/03/2012

Εργασιακό 28/03/2012

0
ergasiako_27_03_2012

Θέμα 1ο

 


1.432 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ για το καλοκαίρι    
Οκτάμηνες και 4μηνες συμβάσεις προκηρύξεις τον Απρίλιο

 

     
Στην πρόσληψη 1.432 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διαστήματα Ελληνικά Ταχυδρομεία για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών των Διευθύνσεών τους στην Αθήνα και τις άλλες περιφέρειες. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε προ ολίγων ημερών, προβλέπεται η κάλυψη:
■1.339 θέσεων με οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας, και
■93 θέσεων με τετράμηνες συμβάσεις εργασίας.
Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος των ΕΛΤΑ, οι επιτυχόντες των επικείμενων διαγωνισμών θα έχουν αναλάβει υπηρεσία έως τις αρχές Ιουλίου 2012. Πιο συγκεκριμένα, οι προκηρύξεις θα βγουν «στον αέρα» μέσα στον Απρίλιο, καθώς, για τις 93 θέσεις  με τετράμηνη απασχόληση το προσωπικό θα αναλάβει υπηρεσία έως αρχές Ιουνίου και για τις υπόλοιπες1.339 θέσεις με οκτάμηνη απασχόληση, οι τοποθετήσεις θα πραγματοποιηθούν έως αρχές Ιουλίου.
Όσο για τις ειδικότητες που ζητούνται, αφορούν κυρίως υποψήφιους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις ακόλουθες τέσσερις:
■ ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 465 θέσεις με οκτάμηνη απασχόληση,
■ΔΕ Διανομέων, 814 θέσεις, εκ των οποίων 54 με τετράμηνη απασχόληση,
■ΥΕ Διαμετακομιστών, 53 με οκτάμηνη απασχόληση, και
■ΔΕ Οδηγών, 100 Θέσεις, έκτων οποίων 39 με τετράμηνη απασχόληση.
Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι κατηγορίας ΔΕ είναι τα ακόλουθα:
-ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή Πτυχίο Β’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (TEE), ανεξαρτήτου ειδικότητας, ή Πτυχίο Α’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (TEE) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος Tίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
-ΔΕ Διανομέων
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής ανεξαρτήτου ειδικότητας. Απαιτείται επίσης άδεια
οδήγησα μοτοσικλέτες κατηγορία Α’ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου.
– ΔΕ Οδηγών
Δίπλωμα επαγγελματικης κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών TEE ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας τα ημεδαπή5 ή αλλοδαπής αντίστοιχα ειδικότητας. Eπίσης, απαιτούνται ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, και πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητα (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται.
– ΥΕ Διαμετακομιστών
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή, για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο δημοτικού σχολείου, ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.        
ΒΟΧ  
Πρόσληψη 30 αναπληρωτών στα Δημοτικά Σχολεία  
Το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2011-2012, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 18 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 11 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την  Τρίτη 27 έως και την  Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr.  

       
Θέμα 2ο


7 θέσεις γιατρών στον ΕΟΠΥΥ Ξάνθης  
Μέχρι την Παρασκευή η προθεσμία για 350 θέσεις
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eopyy. gov.gr.  

 

 
Έως την ερχόμενη Παρασκευή, 30 Μαρτίου, θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων για τις 350 θέσεις Ιατρών και Οδοντιάτρων που θα προσληφθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης διάρκειας στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
Οι θέσεις αφορούν επαναπροκήρυξη, καθώς πρόκειται για όσες δεν καλύφθηκαν από τον περσινό διαγωνισμό πρόσληψης των 1.400 ιατρών και οδοντιάτρων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Το προσωπικό θα απασχολείται για 27 ώρες την εβδομάδα σε ωράριο που συμφωνείται από τον συμβαλλόμενο και τον Διευθυντή της Μονάδας και με συνολική αμοιβή 21.600 ευρώ ανεξαρτήτου περιστατικών, η οποία θα καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Μετά την υποβολή της αίτησης και εφόσον κληθούν από τον ΕΟΠΥΥ με έγγραφο στο οποίο θα περιγράφονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των ιατρών και οδοντιάτρων με τους οποίους ο Οργανισμός προτίθεται να καλύψει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες ανά Νομό, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν σχετικό αντίγραφο της αίτησής τους στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ.
Στη συνέχεια, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις αναλαμβάνουν να διαβιβάσουν τις αιτήσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης στην υπηρεσία τους, προκειμένου να ξεκινήσει η επιλογή των ενδιαφερομένων.  
■ Ιατροί και Οδοντίατροι
Στον «αέρα» βγαίνει άμεσα η προκήρυξη πρόσληψης 5.500 θεραπευτών Ιατρών όλων των ειδικοτήτων, με συμβάσεις μίσθωσης έργου διετούς διάρκειας, στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Eντός του Απριλίου αναμένεται και δεύτερη προκήρυξη 335 θέσεων Οδοντιάτρων.
Η σύναψη των νέων 5.500 συμβάσεων θα γίνει στα πρότυπα τον συμβάσεων με τον Οργανισμό Ασφάλισα Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), ενώ οι αιτήσει των υποψηφίων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.  
θέσεις για νέους γιατρούς
Από το σύνολο των θέσεων σι 1.500- 2.000 θέσεις θα αφορούν νέους γιατρούς (που έχουν πάρει ειδικότητα την τελευταία πενταετία) και δεν διαθέτουν αξιόλογη εμπειρία ή δικό τους ιατρείο.
Οι γιατροί αυτοί θα εντάσσονται στον Οργανισμό Υγείας με βασικό κριτήριο τις γνώσεις και τον βαθμό του πτυχίου τους, ενώ η πριμοδότηση αυτή αποτελεί μια σαφή «απάντηση» της Κυβέρνησης στο μέτωπο των Ιατρών που θεωρεί τις θέσεις στον ΕΟΠΥΥ ως χαμηλά αμειβόμενες.
Από το σύνολο των γιατρών τη προκήρυξης οι 2.000 θα ανήκουν στην ειδικότητα Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής, οι 1.000 θα είναι Παιδίατροι και οι υπόλοιποι 2.000 όλων των άλλων ειδικοτήτων όπως: Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Οφθαλμίατρου, Ωτορινολαρυγγολόγου, Ορθοπεδικού, Δερματολόγου, Νευρολόγου, Ψυχιάτρου, Πνευμονολόγου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Ρευματολόγου, Ενδοκρινολόγου και Αλλεργιολόγου.

7 θέσεις γιατρών στον ΕΟΠΥΥ Ξάνθης

Ειδικότητα Θέσεις
Καρδιολογία 1
Ορθοπεδική 2
Παθολογία – Γενικής Ιατρικής 2
Παιδιατρική 2

         

Θέμα 3ο  


Τον Απρίλιο η προκήρυξη ΑΣΕΠ για τους μόνιμους νοσηλευτές  

 

 
Μέσα στον Απρίλιο θα βγει στον «αέρα» η προκήρυξη – πρόσκληση του ΑΣΕΠ προς τους  υποψήφιοι νοσηλευτές για την κατάρτιση του πρώτου Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού.
Οι Υγειονομικές Περιφέρειες έχουν ήδη αποστείλει τα αιτήματά τους στην Ανεξάρτητη Αρχή, η προκήρυξη είναι έτοιμη και αναμένεται να εκδοθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σηματοδοτώντας τις πρώτες προσλήψεις στον χώρο της Υγείας.
Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά ή/και έντυπα. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν τόσο νέοι υποψήφιοι όσο και ορισμένοι από τους 30.000 περίπου επιλαχόντες της προκήρυξης 7Κ/2009, των οποίων έχουν μεταβληθεί τα προσόντα και οι ιδιότητές τους.
Πρακτικά, εφόσον κάποια από τα προσόντα των υποψηφίων έχουν μεταβληθεί, τότε θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι υποψήφιοι αυτοί, μαζί με όσους νέους υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, θα αποτελέσουν τη «δεξαμενή» από την οποία θα γίνουν οι φετινές προσλήψεις στην Υγεία.
Μόλις ολοκληρωθεί η κατάθεση των νέων αιτήσεων και υποβληθούν οι σχετικές ενστάσεις, το ΑΣΕΠ θα ανακοινώσει τον τελικό Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης.
Αμέσως μετά θα εκδοθεί η προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων που θα περιλαμβάνει τον αριθμό των «ανοικτών» θέσεων ανά ειδικότητα, αλλά και τον χρόνο και τρόπο υποβολής της δήλωσης προτίμησης από τους υποψηφίους του κυλιόμενου πίνακα.  
Δηλώσεις
Οι δηλώσεις προτιμήσεων είναι και αυτές ηλεκτρονικές ή/και έντυπες, μέσω των οποίων δηλώνεται η σειρά προτίμησης των προκηρυσσόμενων θέσεων.
Eπίσης οι υποψήφιοι καλούνται να δεσμευτούν ότι θα υπηρετήσουν για την περίοδο των πέντε ετών στη θέση που θα διοριστούν.
Στη συνέχεια καταρτίζεται ο πίνακας  διοριστέων και αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κκυβερνήσεως.

         
Θέμα 4ο      


Προσλήψεις εκπαιδευτών στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.  
166 ως τακτικό προσωπικό – διδακτικό προσωπικό και 785 αναπληρωτές

 

   
Την πρόσληψη 951 προσώπων ως διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοίνωσε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Για το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013 θα προσληφθούν ως τακτικό προσωπικό 166 άτομα, ενώ 785 θα αναλάβουν καθήκοντα ως αναπληρωτές.
Τα μαθήματα που θα διδάξουν, μεταξύ άλλων, είναι: Αστυνομικό Δίκαιο, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, Αυτοάμυνα, Ελληνική Γλώσσα – Λογοτεχνία, ξένες γλώσσες (Αγγλικά – Γαλλικά), Πληροφορική, ασκήσεις Προσομοίωσης και αθλήματα, όπως σκοποβολή, πετόσφαιρα, καλαθόσφαιρα, ξιφασκία, στίβος, αντισφαίριση, κολύμβηση, αυτοάμυνα και χορός.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται την αυτοδίκαιη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων όπως αναφέρονται στα άρθρα 59 και 65 του Ποινικού Κώδικα, και να μη διώκονται ποινικά. Επίσης, οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Ακόμη, δεν πρέπει να κατέχουν δημόσια θέση και, σε περίπτωση που κατέχουν, να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των Νόμων 1256/1982 και 1305/1982 (περί πολυθεσίας).
Η ηλικία των υποψηφίων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 67ο έτος κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους.
Οι υποψήφιοι που δεν προέρχονται από αστυνομικούς πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού πανεπιστημίου που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν/ αιτούνται να διδάξουν.  
Προσόντα
Για τους εν ενεργεία αστυνομικούς, πέραν της κατοχής τυχόν πτυχίων πανεπιστημίων, θα ληφθεί υπόψη η ευδόκιμη αποφοίτησή τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών ή τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, η υπηρεσιακή τους εμπειρία, καθώς και η συγγραφή εργασιών σχετικών με το διδασκόμενο αντικείμενο. Επιπλέον, πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» κατά τα τελευταία τρία έτη, να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση και να μην έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή.
Οι υποψήφιοι εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί θα πρέπει να έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, να διαθέτουν επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν, και να έχουν διδακτική ικανότητα και πείρα.  
Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι, μεταξύ άλλων, πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση ιδιώτη (Υπόδειγμα ΑΙ) ή αστυνομικού – στρατιωτικού εν ενεργεία (Υπόδειγμα Α2). β. Υπόμνημα – Δήλωση ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων (Υποδείγματα Β1 και Β2). γ. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών. δ. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από πανεπιστήμιο του εξωτερικού. ε. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σχετικό με τις σπουδές, το διδακτικό και το συγγραφικό έργο, την προϋπηρεσία, καθώς και τυχόν διδακτική εμπειρία στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας. στ. Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας, ζ. Μία φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων 4X4 εκατοστών. η. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1996 για τους υποψήφιους ιδιώτες (Υπόδειγμα ΓΙ), θ. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1996 για τους υποψήφιους εν ενεργεία αστυνομικούς – στρατιωτικούς (Υπόδειγμα Γ2). ι. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1996 για τους υποψήφιους αξιωματικούς εν αποστρατεία (Υπόδειγμα Δ2).
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Λ. Θρακομακεδόνων 101, Αχαρναί Αττικής, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08.00 έως 13.30. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις. Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 6 Απριλίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 210 2424.165 ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας όπου είναι αναρτημένη η αναλυτική προκήρυξη (www. astynomia.gr).  

   
Θέμα 5ο


Αιτήσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές  
Ποιοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής  
Μέχρι τις 4 Μαΐου η προθεσμία
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την εισαγωγή σπουδαστών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 προκήρυξε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στον διαγωνισμό θα πρέπει να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και να κριθούν κατάλληλοι στις προκαταρκτικές εξετάσεις (αθλητικές, ψυχομετρικές, υγειονομικές) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.  
Προθεσμία – Δικαιολογητικά
Οι μαθητές οφείλουν να το δηλώσουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και στη συνέχεια να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, τα δικαιολογητικά τους έως 30 Μαρτίου στη Σχολή πρώτης προτίμησής τους ή στη ΔΑΕ, αν αυτή είναι Σχολή της Πολεμικής Αεροπορίας.
Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες/ίδες του εξωτερικού καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 4 Μαΐου.
Οι Υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται τα δικαιολογητικά είναι: α. Για τη ΣΣΕ: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τηλ. 210-8904.127 – 093 – 026. β. Για τη ΣΝΔ: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, τηλ. 210-4581.337. γ. Για τις ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ: Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ/Α7), τηλ. 210- 8191.722, 210-8191.724. δ. Για τη ΣΣΑΣ: Στρατιωτική Σχολή Αξ/κών Σωμάτων, τηλ. 2310-962.177 – 962.112 – 962.191. ε. Για τη ΣΑΝ: Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής – Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΑ» «Α», τηλ. 210-7675.603, 210- 7675.609,210-7669.347. στ. Για τη ΣΜΥ: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, 24310-386.35,24310- 38.637, 24310-39.632. ζ. Για τη ΣΜΥΝ: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού), τηλ. 210-5531.742 – 210-5531.744.  

 

Μαριάννα Ξανθοπούλου
marianaxan@yahoo.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δύο κτηνίατροι στο Τμήμα Κτηνιατρικής Ξάνθης

14 προσλήψεις στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ &…