Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 15-02-2012

Εργασιακό 15-02-2012

0

Θέμα 1ο


566 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Ξάνθης
Πήρε έγκριση από τον ΑΣΕΠ
Εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ οι  566 θέσεις μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Ξάνθης. Πρόκειται για την πρώτη έγκριση που γίνεται στην Ξάνθη και ακολουθούν άλλες 934 (επί συνόλου 1.500)  στους περιφερειακούς Δήμους, την ΠΕ Ξάνθης, και άλλους φορείς κοινωνικού χαρακτήρα στην Ξάνθη.
Για τις θέσεις του Δήμου Ξάνθης, το σχετικό μνημόνιο έχει υπογράψει η ΜΚΟ Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού που  δέχεται αιτήσεις -όπως αναφέρει- προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες πρόσληψης.
Η διαδικασία
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 (από τη σελίδα του ΑΣΕΠ) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ), Πατρ. Κυρίλλου 10, Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη, υπόψιν κας Ξενιτιάδου Μαρίας (Λόγω βλάβης στο τηλέφωνο η οργάνωση, μετά από ερώτημα του XanthiPress.gr,  έθεσε στη διάθεση των ενδιαφερομένων το τηλέφωνο 210 3637547). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Οι θέσεις στο Δήμο ΞάνθηςΕιδικότητα     Θέσεις
ΥΕ Εργατών   18
ΔΕ Δενδροκηπουρών – Δενδροκόμων – Κηπουρών – Ανθοκόμων  4
ΥΕ Φυλάκων  6
ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών        2
ΔΕ Τεχνιτών Σιδηρών Κατασκευών   1
ΔΕ Τεχνιτών Ξυλουργών (Μαραγκών)           1
ΥΕ Εργατών   6
ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών        1
ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων (κτίστες, σοβατζήδες) 2
ΔΕ Τεχνιτών Αλουμινίου (Αλουμινάδες, Σιδηράδες) 2
ΔΕ Τεχνιτών Μωσαϊκών και επικαλύψεων με πλάκες πεζοδρόμια κλπ. Χώρους     1
ΥΕ Εργατών   8
ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών        1
ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων (σοβατζήδες, κτίστες)        2
ΔΕ Ηλεκτρολόγων      1
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών      1
ΔΕ Τεχνιτών Αλουμινίου (Αλουμινάδες)                   1
ΥΕ Εργατών   6
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων                   4
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων             4
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών      3
ΔΕ Ηλεκτρολόγων      1
ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών        1
ΔΕ Τεχνιτών σιδηρών κατασκευών (Σιδεράδες)        1
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 10
ΔΕ Ηλεκτρολόγων      4
ΥΕ Εργατών   8
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων                   4
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 4
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 4
ΤΕ ή ΔΕ          Δομικών Έργων / Κατασκευών          4
ΥΕ Εργατών   4
ΥΕ Εργατών   8
ΔΕ Φυλάκων   20
ΥΕ Εργατών – Καθαριστών   20
ΔΕ Ηλεκτρολόγων      3
ΥΕ Εργατών οικοδομών         8
ΥΕ Εργατών πρασίνου           10
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων       2
ΥΕ Εργατών   20
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων       4
ΥΕ Φυλάκων  4
ΥΕ Εργατών   16
ΥΕ Εργατών   10
ΥΕ Εργατών   10
ΥΕ Εργατών   16
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων       2
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 2
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων             20
ΥΕ Καθαριστριών      16
ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού (Τραπεζοκόμοι)           16
ΔΕ Οδηγών Σχολικών Λεωφορείων  4
ΔΕ Μαγείρων  8
ΥΕ Καθαριστριών      8
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτών   14
ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού (Οικογενειακοί Βοηθοί)          20
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Τεχνικών Μελισσοκόμων       2
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Τεχνικών Πτηνοτροφίας         2
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Τεχνικών Αμπελουργίας         2
ΔΕ Προσωπικό (Σχολικοί Τροχονόμοι)          16
ΥΕ Εργατών   20
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων       2
ΥΕ Φυλάκων  4
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων             8
ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών    10
ΠΕ ή ΔΕ (Χοροδιδάσκαλος)  8
ΔΕ Ναυαγοσωστών    4
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Διασώστες)    2
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτών   4
ΔΕ Υπάλληλοι Υποδοχής       18
ΔΕ Τεχνιτών Ξυλουργών (Μαραγκών)           2
ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών        4
ΔΕ Ηλεκτρολόγων      4
ΔΕ Τεχνιτών Σιδηρών κατασκευών (Αλουμινάδες, Σιδηράδες)         3
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών      1
ΔΕ Σχεδιαστών           2
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων       4
ΔΕ Τεχνιτών Επιχρισμάτων (σοβατζήδες)      1
ΔΕ Προσωπικό (Συνοδοί Επισκεπτών)          2
ΔΕ Τεχνιτών Ξυλουργών (Μαραγκών)           3
ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών        3
ΔΕ Ηλεκτρολόγων      4
ΔΕ Τεχνιτών Σιδηρών κατασκευών (Σιδεράδες)        2
ΔΕ Οικοδόμων (Κτίστες, Σοβατζήδες)           2
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων       4
ΥΕ Εργατών   15
ΥΕ Εργατών   8
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 6
ΥΕ Καθαριστές – τριες           3

Έληξε χθες η προθεσμία για τις 7 θέσεις στο Κέντρο Πολιτισμού
Έληξε χθες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 7 ατόμων με ειδικότητα Εργατών – Γενικών Καθηκόντων από το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης για τις ανάγκες διοργάνωσης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2012. Υπενθυμίσουμε ότι η σύμβαση δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Οι εργάτες θα εργαστούν από 15/02/2011 έως 30/03/2011.


Θέμα 2οΞεκίνησε το πρόγραμμα αυτεπιστασίας
Από 9 έως 29 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα
Που πρέπει ν απευθύνεστε για το πρόγραμμα στο δήμο Ξάνθης
Ο ΟΑΕΔ απευθύνει πρόσκληση σε εγγεγραμμένους ανέργους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ανέργων για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε Δήμους, Συνδέσμους και Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Πρόκειται για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr), από όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν σε Δήμους ως προσωπικό «για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία». Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων για να καταρτίσει τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων από τον οποίο θα γίνει η επιλογή των ανέργων που θα προσληφθούν από τους Δήμους, μετά από σχετική υπόδειξη από τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, στις εξής ειδικότητες: ΔΕ Ηλεκτρολόγος, ΔΕ Οδηγός, ΔΕ Τεχνίτης Οικοδόμος, ΔΕ Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής, ΔΕ Τεχνίτης Σιδεράς, ΔΕ Υδραυλικός, ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων, ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων.
Η διαδικασία
Ο πίνακας βαθμολογικής κατάταξης των ενδιαφερόμενων, αλφαβητικά καθώς και ανά ΟΤΑ προτίμησης και ειδικότητα, καταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ με αντικειμενικά κριτήρια με βάση τη βαθμολογία των ανέργων, δηλαδή τα μόρια που συγκεντρώνουν. Ο πίνακας αυτός εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ και δημοσιοποιείται στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ. Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να προσληφθούν για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία σε κάποιο δήμο της χώρας και οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται, υποβάλλουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου με ηλεκτρονικό τρόπο την αίτησή τους στον ΟΑΕΔ, αναφέροντας την ειδικότητά τους και προσδιορίζοντας μέχρι τρεις φορείς στους οποίους επιθυμούν κατά προτεραιότητα να προσληφθούν.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των οικείων δημοτικών καταστημάτων των Δήμων της Χώρας στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Οι υποψήφιοι συγκεντρώνουν μόρια με βάση τα στοιχεία που καταχωρούν στην αίτησή τους, με κριτήρια το χρόνο κατά τον οποίο παραμένουν χωρίς διακοπή εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, την ηλικία τους, τον αριθμό των ανήλικων τέκνων τους και τυχόν ανεργία της/του συζύγου τους.
Αντίστοιχα οι Δήμοι που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τις σχετικές αιτήσεις και γίνεται η επιλογή προσωπικού με βάση τη βαθμολογική κατάταξη στον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
Οι αιτήσεις
Για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι, ηλικίας 18-65 ετών, που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, ως ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, τεχνίτες οικοδόμοι, τεχνίτες ελαιοχρωματιστές, τεχνίτες σιδεράδες, υδραυλικοί, χειριστές μηχανημάτων (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ή εργάτες γενικών καθηκόντων (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης).
Η ειδική ηλεκτρονική «αίτηση για το πρόγραμμα αυτεπιστασίας», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://ait.oaed.gr) υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στο πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων, από τις 09-02-2012 έως και τις 29-02-2012.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των οικείων δημοτικών καταστημάτων των Δήμων της Χώρας στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Ο άνεργος υποβάλλει μία μόνο ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, στην οποία συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία («Επώνυμο», «Όνομα», «Όνομα Πατρός», «ΑΔΤ/Αριθμός Διαβατηρίου», «ΑΦΜ» και «ΑΜΚΑ» και ημερομηνία γέννησης), τον «Αριθμό Δελτίου Ανεργίας» του καθώς και τον αριθμό των ανήλικων τέκνων του ή τον αριθμό δελτίου ανεργίας συζύγου (στην ενότητα «Κριτήρια Κατάταξης»). Για τη βεβαίωση του αριθμού των ανήλικων τέκνων και της ταυτότητας συζύγου, ο άνεργος υποβάλλει αυτοπροσώπως στον ΟΑΕΔ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου. Στην ενότητα «Ειδικότητα – Φορείς Προτίμησης» ο άνεργος επιλέγει μία μόνο ειδικότητα πρόσληψης και συμπληρώνει κατά σειρά προτίμησης μέχρι τρεις φορείς (Δήμους) στους οποίους επιθυμεί να προσληφθεί.
Βαθμολόγηση – κατάταξη
Οι άνεργοι που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού για έργα αυτεπιστασίας, κατατάσσονται στον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τη μοριοδότησή τους. Η μοριοδότηση γίνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια: Ο άνεργος λαμβάνει δύο μονάδες μοριοδότησης ανά πλήρη μήνα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας για το πρώτο 12μηνο εγγραφής του στα μητρώα, μιάμιση μονάδα το μήνα για το επόμενο 12μηνο και μία μονάδα για κάθε μήνα συνεχόμενης ανεργίας για το τρίτο 12μηνο εγγραφής του στα μητρώα ανέργων, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες. Ανάλογα με την ηλικιακή του κατηγορία ο άνεργος λαμβάνει επιπλέον 35 έως 75 μονάδες μοριοδότησης. Για καθένα από τα ανήλικα τέκνα του ανέργου λαμβάνει 6 μονάδες, ενώ εάν έχει σύζυγο άνεργο/η μοριοδοτείται με μία μονάδα ανά πλήρη μήνα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας με ανώτατο όριο αυτό των 12 μηνών.
Ο ΟΑΕΔ κατατάσσει -με μηχανογραφικό τρόπο και κατά αλφαβητική σειρά- τους ανέργους που έχουν υποβάλει αίτηση. Στον πίνακα αναγράφεται η συνολική βαθμολογία κάθε ανέργου σε μονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια κατάταξης, την ειδικότητά τους, τους φορείς στους οποίους έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν κατά προτεραιότητα να προσληφθούν.
Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων και καταρτίζει τον προσωρινό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, που αναρτάται στους δικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του ΑΣΕΠ. (www.asep.gr). Πάνω στην αρχική αυτή κατάταξη επιτρέπεται η άσκηση ένστασης στο ΑΣΕΠ από τους υποψηφίους μέσα σε προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στο διαδίκτυο. Στο διάστημα αυτό γίνονται από τον ΟΑΕΔ τυχόν μεταβολές που υποδεικνύονται από το ΑΣΕΠ. Στη συνέχεια συντάσσεται ο Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, ο οποίος εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ και αναρτάται στους δικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ και ο οποίος έχει ισχύ από την ανάρτησή του και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατάρτισής του.
Πρόσληψη
Η πρόσληψη του προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία γίνεται από τους Δήμους. Οι φορείς πρόσληψης λαμβάνουν από τον ΟΑΕΔ κωδικό ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικής αίτησης του ΟΑΕΔ και στη συνέχεια υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr).
Η επιλογή προσωπικού πραγματοποιείται από τον οριστικό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των ανέργων της ζητούμενης ειδικότητας οι οποίοι έχουν δηλώσει ως προτίμηση τον οικείο φορέα.
Ο ΟΑΕΔ ενημερώνει σχετικά τόσο τους επιλεγέντες όσο και το φορέα που υπέβαλε τη σχετική αίτηση, αλλά και το ΑΣΕΠ. Ο φορέας πρόσληψης υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη των επιλεγέντων εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του.
Όσοι άνεργοι προσλαμβάνονται μέσω του προγράμματος διαγράφονται από τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης.
Επιλεγέντες οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση απασχόλησης ή προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς από τη θέση πριν από τη λήξη της σύμβασης εργασίας διαγράφονται οριστικά από τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
Εάν ο αριθμός των ημερών ασφάλισης στο φορέα πρόσληψης δεν υπερβαίνει το όριο των 135 ημερών εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, ο ΟΑΕΔ επανεγγράφει τον άνεργο στον ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια εγγραφής.
Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσουν οι άνεργοι (π.χ. τίτλοι σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας) υποβάλλονται στο φορέα πρόσληψης, μόνο στην περίπτωση που ο άνεργος επιλεγεί για πρόσληψη και όχι στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

Χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο Δ. ΞάνθηςΓια τον καθορισμό των ατόμων που θα προσληφθούν οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καταταγούν στον ετήσιο κυλιόμενο πίνακα κατάταξης ανέργων.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω διαδικτύου, όμως ο Δήμος Ξάνθης έκανε γνωστό ότι όσοι εγγεγραμμένοι άνεργοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εξυπηρετούνται από διάφορα δημοτικά καταστήματα.
Πιο συγκεκριμένα έχει προβλεφθεί:
1.Για τη Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης:  Ορφέως & Αντίκα γωνία (1ος όροφος) Ξάνθη, τηλέφωνο: 2541.0.28398
2.Για τη Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου:  Κατάστημα Δημοτικής Κοινότητας, Εύμοιρο, τηλέφωνο: 2541.0.24367
3. Για τη Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων: Πρώην Κοινότητα Κιμμερίων, τηλέφωνο: 2541.0.23347
4.Για τη Δημοτικής Ενότητα Σταυρούπολης: Δημαρχείο Σταυρούπολης, τηλέφωνο: 2542.350115
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέρχονται από τις 9 π.μ. μέχρι τις 2 μ.μ. και να έχουν μαζί τους:
1.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
2.Κάρτα Ανεργίας
3.Α.Φ.Μ.
4.ΑΜΚΑ
Αφορά στις ειδικότητες ΔΕ Ηλεκτρολόγου-Οδηγού-Τεχνίτη Οικοδόμου-Τεχνίτη Ελαιοχρωματιστή-Τεχνίτη Σιδερά-Υδραυλικό-Χειριστή Μηχανημάτων και Υ.Ε. Εράτη Γενικών Καθηκόντων.

Θέμα 3οΟι θέσεις για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σ’ όλους τους δήμους και φορείς του νομού Ξάνθης
Ειδικότητα     Θέσεις
■ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ: 212 θέσεις
ΔΕ Ηλεκτρολόγων      4
ΔΕ Κοπτικής – Ραπτικής         2
ΔΕ Μαγείρων              12
ΔΕ Ναυαγοσώστες     10
ΔΕ Οδηγών     14
ΔΕ Πατρονίστ 2
ΔΕ Υδραυλικών          6
ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργου     6
ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων       2
ΠΕ Αρχαιολόγων        2
ΠΕ Γυμναστών           6
ΠΕ Κοινωνιολόγων    2
ΠΕ Φιλολόγων           4
ΠΕ Ψυχολόγων           4
ΠΕ/ΤΕ Δασοπόνων     2
ΤΕ /ΔΕ βρεφονηπιοκόμων      16
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 2
ΤΕ Φυσιοθεραπευτών 10
ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων     106
■ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ: 222 θέσεις
ΔΕ Ελαιοχρωματιστής            4
ΔΕ Ναυαγοσώστης     4
ΔΕ Ξεναγός     1
ΔΕ Ξυλουργούς          4
ΔΕ Οδηγός      6
ΔΕ Συνοδοί αθλητών  8
ΔΕ Συνοδός σχολικών λεωφορείων   10
ΔΕ Συντηρητής Μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων     2
ΔΕ Σχολικοί τροχονόμοι         16
ΔΕ Φύλαξης σχολικών κτιρίων          15
ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργου     4
ΠΕ Γυμναστής            6
ΠΕ Δάσκαλος θεατρικής αγωγής        1
ΠΕ Νηπιαγωγός          2
ΠΕ/ΔΕ Χοροδιδάσκαλος        2
ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνος        2
ΠΕ/ΤΕ Δασολόγος      2
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί λειτουργοί            3
ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτής          6
ΤΕ /ΔΕ Βρεφονηπιοκόμος      4
ΥΕ Βοηθοί μάγειρα    4
ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων      98
YE Εργάτης καθαριότητας      8
ΥΕ Φυλάκων  10
■ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ: 217 θέσεις
ΔΕ Αποθηκάριος         4
ΔΕ Διοικητικός υπάλληλος     6
ΔΕ Ελαιοχρωματιστής            3
ΔΕ Ξυλουργός                        2
ΔΕ Οδηγός      6
ΔΕ Συντηρητής μηχ/γικού εξοπλισμού     2
ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργου     6
ΠΕ Γυμναστής            8
ΠΕ Ψυχολόγος            2
ΠΕ /ΤΕ Γεωπόνος       2
ΠΕ /ΤΕ Δασοπόνος     1
ΠΕ /ΤΕ Κοινωνικός λειτουργός          3
ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτής          3
ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων      169
■ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ: 72 θέσεις
ΔΕ Πληροφορικής      12
ΠΕ /ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών        4
ΠΕ /ΤΕ Πληροφορικής           4
ΠΕ /ΤΕ /ΔΕ Νοσηλευτικής     14
ΤΕ /ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων     4
ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων     34
■ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ -ΒΙΣΤΟΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ:16 θέσεις
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων      10
ΠΕ /ΤΕ Περιβαλλοντολόγοι   6
■ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ:35 θέσεις
ΠΕ Μαθηματικών ή Φυσικών ή Φιλολόγων 4
ΠΕ Φιλόλογος                        2
ΠΕ /ΤΕ Οικονομικής κατεύθυνσης     2
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος  2
ΥΕ γενικών καθηκόντων        25
■ΙΔΕΚΕ:7 θέσεις
ΥΕ Εργάτης πρασίνου            3
ΔΕ Φύλακας    4
■ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ:27 θέσεις
ΥΕ Εργάτης δασών     27
■ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ:120 θέσεις
ΔΕ Διοικητικός υπάλληλος     10
ΔΕ Ελαιοχρωματιστής            3
ΔΕ Μάγειρας               2
ΔΕ Οδηγός                  7
ΔΕ Οδηγοί μηχανημάτων έργων        4
ΔΕ Υπεύθυνοι υποδοχής-φιλοξενίας  2
ΠΕ Κοινωνιολόγος     2
ΠΕ Γυμναστής            4
ΠΕ Ειδικός παιδαγωγός          4
ΠΕ Ψυχολόγος            4
ΠΕ /ΤΕ Γεωπόνος       4
ΠΕ /ΤΕ Διατροφολόγος          2
ΠΕ /ΤΕ Εμπορίας διαφήμισης            8
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής εργασίας              6
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός λειτουργός           4
ΠΕ/ΤΕ /ΔΕ Νοσηλευτής         6
ΠΕ /ΤΕ /ΔΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων        4
ΤΕΉ ΔΕ Βοηθοί ιατρικών εργαστηρίων     2
ΤΕ Τεχνολόγος Ζωικής παραγωγής    4
ΤΕ Φυσιοθεραπευτής  4
ΥΕ Τραπεζοκόμος      2
ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων      11
ΥΕ Εργάτες καθαριότητας      8
ΥΕ Εργάτης πέτρας     3
■ ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:20 θέσεις
ΔΕ Διοικητικός υπάλληλος     3
ΠΕ Δάσκαλος 3
ΠΕ Καλών Τεχνών     1
ΠΕ Νηπιαγωγοί          3
ΠΕ Ψυχολογίας           2
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί εργασίας  1
ΠΕ /ΤΕ Πληροφορικής           1
ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Συντηρητής έργων τέχνης 3
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος  3

Θέμα 4οΑίτημα πρόσληψης για 1.500 πυροσβέστες
Το νέο προσωπικό που θα προληφθεί θα καλύψει τις ανάγκες της νέας αντιπυρικής περιόδου που ξεκινά τον προσεχή Απρίλιο

Σε 1.500 εποχικούς πυροσβέστες θα ενισχυθεί το Πυροσβεστικό Σώμα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της νέας αντιπυρικής περιόδου που ξεκινά τον προσεχή Απρίλιο.
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προχώρησε στην προώθηση του αιτήματος το υπουργείο Εσωτερικών για το νέο εποχικό προσωπικό (με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών), ενώ το συμπεριέλαβε και στις διατάξει του Προϋπολογισμού του 2012, όπου αναφέρεται σε δαπάνες που αφορούν τις «αποδοχές των εποχικών πυροσβεστών και των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης του Πυροσβεστικού Σώματος».
Ωστόσο την τελική έγκριση των νέων προσλήψεων θα δώσει σε περίπου έναν μήνα το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μπορεί να περικόψει τον αριθμό των θέσεων ανάλογα με το κονδύλι που έχει στη διάθεση του.
Υπενθυμίζεται πως οι εποχικοί Πυροσβέστες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, να έχουν καλή σωματική και ψυχική υγεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη των μονίμων πυροσβεστών (ΠΔ 133/2002), ενώ για όσους έχουν προσληφθεί πριν από τη Δασική ή Πυροσβεστική Υπηρεσία, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση πρόσληψης τους για λόγους πειθαρχικούς ή υπηρεσιακής ανεπάρκειας. Το όριο ηλικίας τους, σύμφωνα με πληροφορίες, καθορίζεται στο 27ο έτος.
Η κατανομή των θέσεων άφορα συνήθως τέσσερις ειδικότητες: Εργάτες Πυροσβέστες – Διάσωσης, Οδηγοί Πυροσβεστικών Οχημάτων, Εργάτες – Οδηγοί Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων και Πυροφύλακες.


Μαριάννα Ξανθοπούλου
marianaxan@yahoo.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δύο κτηνίατροι στο Τμήμα Κτηνιατρικής Ξάνθης

14 προσλήψεις στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ &…