Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2009 Θα προσληφθούν 8 εργάτες με δίμηνη σύμβαση από το δήμο Ξάνθης

Θα προσληφθούν 8 εργάτες με δίμηνη σύμβαση από το δήμο Ξάνθης

0

Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης, σύμφωνα με την αριθμ. 82/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προβεί στην πρόσληψη οχτώ (8) εργατών, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Ξάνθης 2009, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, σύμφωνα με  την περίπτωση κ., παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 20, παρ 4 του Ν.2738/9-9-99, ΦΕΚ 180’Α). Οι εργάτες θα εργαστούν από 15/07/2009 έως 14/09/2009.

Προσόν διορισμού για την πρόσληψη των ανωτέρω ορίζεται :

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριος τίτλος δημοτικού σχολείου για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 ή ισότιμος τίτλος κατωτέρας τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Κυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών τους.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή υπηρεσιακή), απάτη, έκθεση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής, δεν έχουν  λόγω καταδίκης , στερηθεί τα πολιτικά της δικαιώματα έστω κι αν  έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε η στέρηση, (β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω κι αν το αδίκημα παραγράφηκε, (γ)ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1994 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος ή ανεπάγγελτος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή κάρτα ανεργίας.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης του Δήμου στα Δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος, ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου (για τους άγαμους).

6. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή της κοινότητας για την μόνιμη κατοικία του υποψηφίου. (Ν.2647/1998 αρθρ. 4 παρ. 5).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στην υπάλληλο της Επιχείρησης κα. Μπαχτσεβανίδου από   6 Ιουλίου 2009 έως 10 Ιουλίου 2009.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2009
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στην Καβάλα τη συνεδρίαση της Υπερνομαρχίας

Συνεδριάζει στην…