Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Έξι προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ Ξάνθης

Έξι προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ Ξάνθης

0

Αιτήσεις έως 5 Οκτωβρίου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης στην Περιοχή Ξάνθης, που εδρεύει στο Νομό Ξάνθης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΔΠΜ-Θ/ Περιοχή Ξάνθης Ξάνθη (Δ. Ξάνθης) ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ3/Α) 8 μήνες 1
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΔΠΜ-Θ/ Περιοχή Ξάνθης Ξάνθη (Δ. Ξάνθης) ΔΕ Διοικητικοοικονομικοί Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 2
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΔΠΜ-Θ/ Περιοχή Ξάνθης Ξάνθη (Δ. Ξάνθης) ΔΕ Σχεδιαστές μέσω συστημάτων Η/Υ 8 μήνες 1
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΔΠΜ-Θ/ Περιοχή Ξάνθης Ξάνθη (Δ. Ξάνθης) ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 2

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών ωστόσο για την ειδικότητα Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών .

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι στις 5 Οκτωβρίου.


ΟΑΕΔ: Τρία προγράμματα για 20.700 ανέργους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τρία προγράμματα του ΟΑΕΔ, που αφορούν συνολικά 20.700 θέσεις για ανέργους

Ειδικότερα:

1) Πρόγραμμα απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

Βασικός σκοπός είναι η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

Δικαιούχοι είναι τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΆΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες, και το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών έως τα 750 € μηνιαία.

Διαδικασία:

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής και εντολή κενής θέσης και προσδιορίζουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο της θέσης

Ο ΟΑΕΔ επιβεβαιώνει ότι ο δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις.

Οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στον δικαιούχο υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης, με σειρά προτεραιότητας βάσει του αριθμού των μηνών μακροχρόνιας ανεργίας

Ο δικαιούχος επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο.

2) Πρόγραμμα μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιδότηση εργασίας μέσω 9.200 επιταγών επανένταξης στην αγορά εργασίας

Σκοπός του προγράμματοςείναι η επανένταξη επιδοτούμενων ανέργων στην αγορά εργασίας σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης με 830 ευρώ

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το 3μηνο πριν την αίτηση και δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα).

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Άνεργοι με εγκεκριμένη επιδότηση οποίους υπολείπεται 50% υπόδειξής τους από το ΚΠΑ2, καθώς και μακροχρόνια άνεργοι στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον 1 ημέρα επιδότησής τους κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους, ανεξάρτητα της ηλικίας και της εκπαιδευτικής βαθμίδας τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται στο 80% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών έως τα 830 € μηνιαία. δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο της θέσης

Ο ΟΑΕΔ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις

Οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα

Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργ

3) Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για 3.000 ανέργους

Σκοπός: Η επανένταξη στην αγορά εργασίας 3.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες.

Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες, ενώ επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας και ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας θα λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια κατά την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων.

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 31/10/2020 (αντί για 1/1/2012-6/8/2018 που ίσχυε)

– δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας

– δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/11/2020 έως τη δημοσίευση της τροποποίησης Υπουργικής Απόφασης (27/4/2021)

έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος ή να την έχουν ρυθμίσει και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης Επισημαίνεται ότι δεν δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι υποψήφιοι που ασκούσαν ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα (κύρια ή δευτερεύουσα), με την προτεινόμενη στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη την νέας.

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση, και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 € (για ατομική επιχείρηση) έως 24.000 € (για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους).

Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 € έως 36.000 €, κατόπιν αίτησης.

Διαδικασία:

1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υπαγωγής – επιχειρηματικού σχεδίου

2ο στάδιο: Αξιολόγηση των αιτήσεων και των επιχειρηματικών σχεδίων

3ο στάδιο: Υπαγωγή, ύστερα από έλεγχο της επιχείρησης

Για αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

http://www.oaed.gr/anoikta-programmata


ΕΣΥ: «Πράσινο φως» για 4.910 προσλήψεις

«Μάχη» στο ΣτΕ για την ειδική εμπειρία

Παράταση επικουρικών συμβάσεων και 4.000 μόνιμες προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας περιλαμβάνεται στην «ατζέντα» του υπουργείου Υγείας για το αμέσως προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Θανάση Πλεύρη και της αναπληρώτριας υπουργού Μίνας Γκάγκα, είναι θέμα χρόνου η έκδοση προκήρυξης για 4.000 νοσηλευτές και 910 θέσεις λοιπού προσωπικού σε νοσοκομεία και δομές υγείας.

Παράταση επικουρικών συμβάσεων – «Μάχη» στο ΣτΕ για ειδική εμπειρία

Η αναπληρώτρια υπουργός, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, αναφέρθηκε στην προκήρυξη 4.000 θέσεων νοσηλευτών για νοσοκομεία και μονάδες υγείας σε ολόκληρη την χώρα, σημειώνοντας ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους αναμένεται να πραγματοποιηθεί η σχετική δημοσίευση, τηρώντας έτσι τη σχετική δέσμευση του Πρωθυπουργού.

Παράλληλα πρόκειται να προκηρυχθούν επιπλέον 910 νέες θέσεις για παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό σε όλη την Ελλάδα επίσης μέχρι το τέλος του 2021

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου
mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Σε «υποσιτισμό» η κτηνοτροφία στην Ξάνθη

«Φυτοζωούν» τα ζώα στο 90% των κτηνοτροφικών μονάδων – Μειώνουν τις μερίδες τροφής οι κτην…