Αρχική ΓΝΩΜΕΣ Πρωτοβουλία Αναθεώρησης Πλαισίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Πρωτοβουλία Αναθεώρησης Πλαισίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

0

ΣΤΗΛΗ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Όσοι έχουν ασχοληθεί με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών στην Α’βάθμια και την Β’βάθμια Εκπαίδευση (ΣΓ) χωρίς άσκοπες συζητήσεις συμφωνούν : το πλαίσιο λειτουργίας των ΣΓ είναι απηρχαιωμένο και τελικώς ανασχετικό της φιλότιμης βούλησης των Γονέων να προσφέρουν τα πάντα για την εκπαίδευση και την προκοπή των παιδιών τους. Μόνη οδός μένει η ανάληψη της διοικητικής πρωτοβουλίας για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των ΣΓ.

Η προτεινόμενη τροποποίηση μπορεί ευχερώς να λάβει χώρα με Απόφαση Υπουργού ή Υφυπουργού ΥΠΑΙΘ κατ’ενάσκηση κανονιστικής αρμοδιότητας και πρωτοβουλίας κατ’άρ. 2 παρ. 12 Ν. 2621/1998 (Α’ 136) και τροποποίηση της σήμερα σε ισχύ ευρισκόμενης ΥΑ ΥΠΕΠΘ υπ’αρ. Δ4/662/23.12.1998 (Β’ 1331/31.12.1998) στα επιμέρους ζητήματα.

Α. Το πλαίσιο ίδρυσης και σύστασης των ΣΓ προβλέπεται στα άρ. 12, 16, 21 Συντάγματος 1975/ 2019, τον Ν. 1566/1985 και τον Αστικό Κώδικα, ενώ στο σημείο αυτό ενδεδειγμένη τροποποίηση με πρακτικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι η νομοθετική μεταφορά της διαδικασίας σύστασης και τροποποίησης των Καταστατικών των ΣΓ από τα Ειρηνοδικεία (χρονοβόρα και άσκοπα κοστοβόρα διαδικασία έκδοσης Διαταγής του Ειρηνοδίκη) κατά την εκουσία δικαιοδοσία ΚΠολΔ στους Συμβολαιογράφους προς εξοικονόμηση και άμεση αξιοποίηση χρόνου και πόρων με διατήρηση της υποχρέωσης άμεσης κατάθεσης και αρχειοθέτησης του Καταστατικού στο Αρχείο του κατά τόπους αρμόδιου Ειρηνοδικείου επί ποινή ανυποστάτου του ίδιου του Καταστατικού.

Β. Ο έλεγχος και η εποπτεία των ΣΓ (άρ. 94 παρ. 1 περ. 19 Ν. 3852/2010 – Α’ 87) [βλ. και ταυτόσημο κατά περιεχόμενο αντίστοιχο άρθρο στο Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ] πρέπει να μεταφερθεί από τους Δήμους προς απλούστευση και εναργέστερο αποτέλεσμα στις Σχολικές Επιτροπές.

Γ. Στα Καταστατικά των ΣΓ επί ποινή απαραδέκτου και ακυρότητας πρέπει να περιλαμβάνονται προβλέψεις – πέραν όσων κατ’άρ. 53 Ν.1566/1985 (Α’ 167), όπως έχει τροποποιηθεί κατ’άρ. 2 Ν.2621/ 1998 (Α’ 136),και άρ. 51 Ν. 4415/2016 (Α’ 159), προβλέπονται υποχρεωτικώς – για :

(α) την υποχρεωτική και ανεμπόδιστη συμμετοχή των Γονέων στους ΣΓ ως έκφανση του λειτουργικού δικαιώματος της γονικής μέριμνας, υποχρέωση, που δεν προσβάλλει την συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία,

(β) την ενισχυμένη παρουσία των ΣΓ στα αναβαθμισμένα κατά αρμοδιότητες Σχολικά Συμβούλια και στην λειτουργία της Σχολικής Κοινότητας,

(γ) την υποχρέωση υποβολής ετήσιας αξιολόγησης βάσει προδιαγραφών και κανόνων από το ΥΠΑΙΘ του εκπαιδευτικού έργου και των Εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας προς το Σχολικό Συμβούλιο,

(δ) την καθιέρωση σύγχρονων μορφών διαδικαστικής λειτουργίας των ΣΓ και συγκεκριμένα : (ι) καθιέρωση τηλεδιασκέψεων,(ιι) ψηφιακής συμμετοχής και ψηφοφορίας σε όλες τις διαδικασίες των ΣΓ (αρχιαιρεσίες, συμμετοχή και παρουσία και απαρτία στις Συνεδριάσεις οργάνων ΣΓ), (ιιι) απλοποιημένων κατά Νόμον προβλεπόμενων τρόπων εξουσιοδότησης και εκπροσώπησης στις διαδικασίες των ΣΓ κατ’άρ. 2 παρ. 8 Ν. 2621/1998 (Α’ 136),

(ε) την υποχρέωση διενέργειας των Συνεδριάσεων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων για τον Απολογισμό, τις εκλογές και τις αρχιαιρεσίες, τόσο στους ΣΓ, όσο και στους Φορείς Εκπροσώπησης των ΣΓ, αποκλειστικώς με την αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων για την εξοικονόμηση χρόνου και έργου το χρονικό διάστημα του ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ για τους ΣΓ και ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ για τους Φορείς εκάστου ζυγού / αρτίου έτους επί ποινή ακυρότητας ή και ανυποστάτου στην αντίθετη περίπτωση των όποιων αποτελεσμάτων και αποφάσεων.

Δ. Τα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια όργανα εκπροσώπησης των Γονέων, καθώς και τα όργανα εκπροσώπησης Γονέων των Ειδικών Σχολείων και των Ελληνικών Σχολείων της Ομογένειας και του Εξωτερικού, πρέπει να αναθεωρηθούν ως εξής:

(α) σε επίπεδο Δήμου να συγκροτείται η Ενωση Γονέων, σε επίπεδο Δημοτικής Κοινότητας Δήμου η Ενωση Γονέων Δημοτικής Κοινότητας Δήμου, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας έκαστης Περιφέρειας η Περιφερειακή Ενωση Γονέων, σε επίπεδο Περιφέρειας η Ομοσπονδία Περιφερειακών Ενώσεων Γονέων, σε πανελλαδικό επίπεδο η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας,

(β) στις Σχολικές Μονάδες της Ομογένειας και του Εξωτερικού σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας συγκροτείται ΣΓ, σε επίπεδο Διοικητικής ή Γεωγραφικής Περιφέρειας η Περιφερειακή Ενωση Γονέων, σε επίπεδο Κράτους Υποδοχής η Εθνική Ενωση Γονέων,

(γ) στα Ειδικά Σχολεία (Πρότυπα, Πειραματικά, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά, Ιδιωτικά, Ξένα, Σχολεία Ειδικής Αγωγής) συγκροτούνται ανά Σχολική Μονάδα ΣΓ και σε επίπεδο Περιφέρειας σε Περιφερειακή Ενωση Γονέων και σε πανελλαδικό επίπεδο οι Περιφερειακές Ενώσεις Γονέων συμμετέχουν στην Ανωτάτη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας.

Τι από όλα τα παραπάνω δεν μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα;

Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής,
Δικηγόρος  ΔΣΑ  παρ’ Αρείω  Πάγω
Email  : ioanniskymionis@yahoo.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής
Περισσότερα άρθρα από ΓΝΩΜΕΣ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Εθισμός των παιδιών στο διαδίκτυο

«Ο νέος κόσμος του κυβερνοχώρου θα είναι εξαιρετικά μοναχικός, απομονωμένος και απάνθρωπος…