Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 9 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Ξάνθης

9 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Ξάνθης

0
dhmarxeio neo 1
 

 Μέχρι της 11 Οκτωβρίου η υποβολή των αιτήσεων

 
 
Εννέα προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού προκήρυξε το Κέντρο Πολιτισμού του δήμου Ξάνθης για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου Ξάνθης. Πρόκειται για προσλήψεις καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία έως 30-6-2014.
 
Υποβολή αιτήσεων έως τις 11 Οκτωβρίου      
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (ως υπόδειγμα της υπηρεσίας) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, οδός Πλ. Διοικητηρίου 1Α, 3ος όροφος, στη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου, αρμόδιος υπάλληλος κα. Αν. Σιούτα, τηλ. 2541024542.
 Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης. (11-10-2013). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 02-10-2013 έως και 11-10-2013, τις ώρες 08:30 έως 13:30. Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της ορισθείσας τριμελούς επιτροπής επιλογής η οποία θα συνεδριάσει στην έδρα του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης την 17-10-2013.
Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν νομίμως να υποβληθούν σε ακρόαση.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτισμού του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης και ηλεκτρονικά από το www.cityofxanthi.gr.
 
 
9 καθηγητές μουσικής θα προσλάβει το Κέντρο Πολιτισμού Ξάνθης
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Ξάνθη

ΔΕ Μουσικός Πιάνου

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 30 Ιουνίου 2013

1

102

Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Ξάνθη

ΔΕ Μουσικός Κιθάρας

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 30 Ιουνίου 2013

2

103

Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Ξάνθη

ΔΕ Μουσικός Βιολιού

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 30 Ιουνίου 2013

1

104

Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Ξάνθη

ΔΕ Μουσικός Ανωτέρων Θεωρητικών

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 30 Ιουνίου 2013

2

105

Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Ξάνθη

ΔΕ Μουσικός Πνευστών Οργάνων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 30 Ιουνίου 2013

1

106

Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Ξάνθη

ΔΕ Μουσικός Βυζαντινής Μουσικής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 30 Ιουνίου 2013

1

107

Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Ξάνθη

ΔΕ Μουσικός Μονωδίας

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 30 Ιουνίου 2014

1

 
 
 
 

Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τις 68 θέσεις ΥΕ Κοινωφελούς εργασίας που προκηρύχτηκαν

Το συνολικό πρόγραμμα 150+10 οι θέσεις ΥΕ για το δήμο Ξάνθης – 18 στο Δήμο Αβδήρων – 21 στο Δήμο Μύκης – 8 στο δήμο Τοπείρου

 
262 ο συνολικός αριθμός για όλες τις ειδικότητες στο δήμο Ξάνθης – 26 θέσεις ΤΕ. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά
 
Στις 24-9-2013 εκδόθηκε η πρώτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς). Η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.
 
Σε πρώτη φάση προκηρύχτηκαν 68 θέσεις ΥΕ για το δήμο Ξάνθης
Όπως μας πληροφόρησε ο αντιδήμαρχος κ. Μπένης για το δήμο Ξάνθης έχουν εγκριθεί 262 συνολικά θέσεις όλων των ειδικοτήτων. Ειδικότερα για τις θέσεις ΥΕ είναι 150+10 θέσεις οδηγών που έχουν εγκριθεί. . Από το συνολικό πρόγραμμα (262 θέσεις) το 10% πρέπει να είναι ΤΕ όπως προβλέπει ο νόμος και οι υπόλοιπες όλων των άλλων ειδικοτήτων (ΔΕ, ΠΕ, και ΥΕ).
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις και στην πρώτη φάση έχουν προκηρυχτεί 68 θέσεις ΥΕ για το δήμο Ξάνθης. Όσον αφορά του υπόλοιπους δήμους η κατανομή είναι ως εξής: 18 θέσεις στο Δήμο Αβδήρων, 21 στο Δήμο Μύκης και 8 στο δήμο Τοπείρου.
 
 

Προσλαμβάνονται 1.500 εποχικοί στους Παιδικούς των Δήμων

 

 Στην έγκριση 1.500 επιπλέον θέσεων εποχικών προχώρησαν τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας.

 
Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν με σκοπό την κάλυψη αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ενώ ένα μικρό μέρος θα διατεθεί για τις ανάγκες των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ (καλλιτεχνικό προσωπικό) σε κοινωφελείς επιχειρήσεις, ωδεία κ.ά. Σημειώνεται ότι μέχρι και πριν από αυτήν την έγκριση το όριο για τις συγκεκριμένες προσλήψεις ήταν 4.096. Με τη σημερινή υπουργική απόφαση οι θέσεις αυξάνονται σε 5.596.
 
Οι ειδικότητες
-βρεφονηπιοκόμοι
-νηπιαγωγοί
-διοικητικοί
-μάγειρες
-καλλιτεχνικό προσωπικό
-γυμναστές, εργάτες
-καθαριστές
 
Οι προσλήψεις θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο
Οι συγκεκριμένες προσλήψεις θα ξεκινήσουν άμεσα και θα έχουν ολοκληρωθούν μέχρι τέλη Δεκέμβρη. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του π.δ. 524/1980, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ή έως έντεκα (11 ) μήνες ή έως ένα (1 ) έτος για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου. Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού προηγούνται κριτήρια όπως: χρόνος ανεργίας, πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών και εμπειρία.
Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών, στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, στην κατάταξη και την τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.
 
Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις θέσεις εποχικού προσωπικού είναι δέκα (10) ημέρες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο φορέα, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep. gr) αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kep.gov.gr.
 
 

Προσλήψεις μελών ΔΕΠ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 
1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας ή Mοριακής Βιολογίας ή Χημείας ή παρόμοιας ειδικότητας
2 με Πτυχίο ΑΕΙ Mοριακής Βιολογίας ή Βιολογίας ή παρόμοιας ειδικότητας
3 με Πτυχίο Mοριακής Βιολογίας ή Βιολογίας ή Χημείας ή Γεωπονίας ή παρόμοιας ειδικότητας
2 με Πτυχίο Βιοεπιστημόνων ή Η/Υ ή Στατιστικής ή παρόμοιας ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 11.10.2013.
 
 

Έρχονται προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία

 

Η προκήρυξη αναμένεται να εγκριθεί από το ΑΣΕΠ

 Στην πρόσληψη 23 συμβασιούχων προχωράει η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Η προκήρυξη αναμένεται να εγκριθεί από το ΑΣΕΠ και να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών και αιτήσεων.
Όσοι προσληφθούν θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας 18 έως και 65 ετών.
 
Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
Μία θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων, πέντε θέσεις Μαγείρων, μία θέση υδραυλικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύο θέσεις Καθαριστών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, πέντε θέσεις λαντζιέρηδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εννέα θέσεις τραπεζοκόμων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Το μοναδικό προσόν για τις θέσεις καθαριστών, λαντζιέρηδων, τραπεζοκόμων είναι το απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους έχουν αποφοιτήσει έως το 1980. οι ενδιαφερόμενοι για θέσεις υδραυλικών πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα ΙΕΚ ή Τεχνικού Εκπαιδευτηρίου και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ενώ για τους μάγειρες απαιτείται δίπλωμα ΙΕΚ ή Τεχνικού Εκπαιδευτηρίου σχολής μαγειρικής τέχνης.
Όσοι προσληφθούν θα επιλεγούν ανάμεσα σε αυτούς με τη μεγαλύτερη μοριοδότηση με βάση συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια, όπως χρόνος ανεργίας, πολυτεκνοι, γονείς ή τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών.
Γα πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 2102424296.
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δύο προκηρύξεις με 4 προσλήψεις στον δήμο Μύκης

  Ο δήμος Μύκης με δύο προκηρύξεις θα προσλάβει 4 συνολικά άτομα Ειδικότερα: Την πρόσ…