Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 3 Κοινωνικοί επιστήμονες στο Δήμο Ξάνθης

3 Κοινωνικοί επιστήμονες στο Δήμο Ξάνθης

0

 Για το Κέντρο Στήριξης των Ρομά στο Δροσερό

 

Αιτήσεις έως τις 29 Οκτωβρίου

 
 
Τρεις Κοινωνικούς επιστήμονες θα προσλάβει ο δήμο Ξάνθης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».Ήδη η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στις 17/10/2013.
 
Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:
* 1 ΠΕ Ψυχολόγων
* 1 ΠΕ Κοινωνικός Λειτουργός ή Κοινωνιολόγος ή Ψυχολόγος ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Πολιτικής (12 μήνες+)
Επίσης και:
* 1 ΠΕ Παιδαγωγών (12 μήνες)
 
Αιτήσεις μέχρι τις 29 Οκτωβρίου
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ, Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική Πλατεία) – Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης, Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Ξάνθης, υπόψιν κας Ράλλη Χριστίνας και κας Βασιλούδη Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 25 410 28398).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ξάνθης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
 

1 εποχική θέση στα ΕΛΤΑ Εχίνου

 

16 θέσεις στα ΕΛΤΑ ΑΜΘ

 
Μέχρι σήμερα η υποβολή των αιτήσεων
 
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας-Θράκης, θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια), χρονικής διάρκειας 8 μηνών, συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων   (3 στην ειδικότητα ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και   13 στην ειδικότητα ΔΕ Διανομέων), , για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, όπως παρακάτω:
 
Νομός Ξάνθης: 1 θέση
Υπηρεσία πρόσληψης: Ταχ. Κατ/μα Εχίνου (έδρα: Εχίνος) , 1 άτομο ΔΕ Διανομέων με 8μηνη σύμβαση μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια).
 
 

 Ανοίγουν 1.364 θέσεις για γυμναστές σε δήμους

 

Οι προσλήψεις αφορούν το πρόγραμμα “Άθληση για όλους”

 Εγκρίθηκε η πρόσληψη 1.364 πτυχιούχων φυσικής αγωγής, σε θέση γυμναστή, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες.
 Οι προσλήψεις αφορούν το πρόγραμμα “Άθληση για όλους”, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν μετά από προκηρύξεις που θα εκδώσει ο κάθε δήμος να καταθέσουν τις αιτήσεις τους.
 
Δικαιολογητικά
Για να έχουν μια εικόνα όσοι καταθέσουν για πρώτη φορά αίτηση παρουσιάζουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούν σε πολλές περιπτώσεις οι δήμοι:
1. Επικυρωµένη φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου από την Ελλάδα.
2. Επικυρωµένη φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας.
5. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
6. Βιογραφικό σηµείωµα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράµµατα (χρονολογία σύµβασης, ωριαία εβδοµαδιαία απασχόληση), η επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας και άλλες δραστηριότητες.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος /η και ότι τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή και ότι θα απασχοληθεί σε όποια ∆ηµοτική ενότητα του υποδειχθεί (∆ηµοτικές ενότητες Αµπελοκήπων, Μενεµένης).
 
 

Ζητούνται 777 υπάλληλοι σε μουσεία και εφορείες

 

Η ελληνική προεδρεία στην Ε.Ε. φέρνει προσλήψεις

 
Εργασία σε 777 άτομα δίνει το υπουργείο Πολιτισμού εν όψει της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ζητούνται υπάλληλοι για να αναλάβουν καθήκοντα φύλαξης σε μουσεία αλλά και υπάλληλοι γενικών καθηκόντων σε εφορίες.
Οι εν λόγω προσλήψεις, θα γίνουν στο πλαίσιο του «πακέτου» των 30.000 θέσεων που διαχειρίζεται το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ωστόσο οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν στο υπουργείο Πολιτισμού, θα προσληφθούν μεταγενέστερα προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στους μουσειακούς χώρους.
 
Τι προσόντα απαιτούνται
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των υπαλλήλων γενικών καθηκόντων, δεν χρειάζεται να έχουν ειδικά τυπικά προσόντα, ωστόσο οι υπάλληλοι φύλαξης χρειάζεται να έχουν:
           Πτυχίο, ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο με ειδικότητα Φύλακα Μουσείου και Αρχαιολογικών χώρων
           Ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ΙΕΚ ή ΤΕΕ, ή ΕΠΛ, ή ΤΕΛ, ή ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολή μαθητείας του ΟΑΕΔ, ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής και της αλλοδαπής γλώσσας,
           Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 
Οι 30.000 θέσεις σε Οργανισμούς
Στην τελική ευθεία βρίσκεται και ο διαγωνισμός για τις 30.000 θέσεις σε ΚΕΠ, Δικαστήρια, Νοσοκομεία, Ασφαλιστικά ταμεία και Μητροπόλεις και αναμένεται να προκηρυχθεί από μέρα σε μέρα. Οι 30.000 θέσεις που διαχειρίζεται το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατανέμονται ως εξής: Αττική (8.296 Θέσεις), Πελοπόννησος (1.843 θέσεις), Δυτική Ελλάδα(2.460 θέσεις), Στερεά Ελλάδα (2.539 θέσεις), Ιόνια Νησιά (1.114 θέσεις), Θεσσαλία (1.958 θέσεις), Ήπειρος (2.042 θέσεις), Δυτική Μακεδονία (1.342 θέσεις), Κεντρική Μακεδονία (3.675 θέσεις), Αν. Μακεδονία- Θράκη (2.315 θέσεις), Βόρειο Αιγαίο (748 θέσεις), Νότιο Αιγαίο (1.548 θέσεις) και Κρήτη (2.001 θέσεις). Οι ωφελούμενοι αναμένεται να απασχοληθούν μεταξύ άλλων στους φορείς: ΕΟΠΥΥ, ΙΚΑ, ΗΔΙΚΑ, ΕΚΚΑ, Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, ΕΤΑΑ κ.α.
 

 Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

«Πράσινο φως» για 1.851 μόνιμους υπαλλήλους στους δήμους

351 θέσεις μηχανικών – Προσόντα για τις θέσεις   1.500 μόνιμες προσλήψεις στη Δ…