Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 18-04-2012

Εργασιακό 18-04-2012

0

Θέμα 1ο


Αιτήσεις από 18 Απριλίου για 5.000 γιατρούς στον ΕΟΠΥΥ  
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται έως τις 11 Μαΐου ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα www.eopyy.gov.gr  

«Πράσινο φως» για την προκήρυξη σύναψης διετών συμβάσεων μίσθωσης έργου με 5.000 θεραπευτές ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων άναψε για τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
Από τους 5.000 θεραπευτές ιατρούς, οι 2.000 θα είναι παθολόγοι ή γιατροί γενικής ιατρικής, οι 1.000 παιδίατροι και οι υπόλοιποι καρδιολόγοι, οφθαλμίατροι, γυναικολόγοι, ΩΡΛ, δερματολόγοι, αφροδισιολόγοι, ορθοπεδικοί, πνευμονολόγοι, ουρολόγοι, γαστρεντερολόγοι, ρευματολόγοι, νευρολόγοι, γενικοί χειρουργοί, ψυχίατροι, ενδοκρινολόγοι, αλλεργιολόγοι, νεφρολόγοι, νευροχειρουργοί, παιδοψυχίατροι, πλαστικοί χειρουργοί, χειρουργοί θώρακος, χειρουργοί παίδων, αγγειοχειρουργοί, αιματολόγοι κ.ά. Το συγκεκριμένο έργο θα εκτελείται στα ιδιωτικά τους ιατρεία σε καθορισμένο ωράριο, ενώ από το σύνολο των θέσεων οι 1.250 αφορούν ιατρούς που έχουν αποκτήσει ειδικότητα εντός πενταετίας.  
Προσόντα
Οι συμβαλλόμενοι θα πρέπει:  
α) Να έχουν πτυχίο ανώτατης ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
β) Να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση στον δημόσιο τομέα ή σε Ν.Π.Δ.Δ.
γ) Να μην έχουν απολυθεί από κανέναν Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης εξαιτίας πειθαρχικού ή άλλου παραπτώματος.
δ) Να μην έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους από τους ασφαλιστικούς φορείς που αποτελούν τον ΕΟΠΥΥ για αντισυμβατική συμπεριφορά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία ασφαλιστικού οργανισμού.
ε) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία.
στ) Να μην είναι αυτοί και οι συγγενείς α΄ βαθμού αυτών μέτοχοι σε ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά εργαστήρια συμβεβλημένα και φαρμακεία με τον ΕΟΠΥΥ.
ζ) Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ, που θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
Ο χρόνος απόκτησης ειδικότητας, ο βαθμός του πτυχίου και η οικογενειακή τους κατάσταση αποτελούν κριτήρια για την αξιολόγησή τους.
Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση πριν από τη λήξη της χωρίς την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης εάν ο συμβαλλόμενος ιατρός:
α) έχει αντισυμβατική συμπεριφορά και
β) παύσει να παρέχει τις ιατρικές του υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του Οργανισμού αναιτιολόγητα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ημερών,
γ) παραβιάσει αποδεδειγμένα τα οριζόμενα στο Π.Δ.121/2008, όπως ισχύει.
Ο συμβαλλόμενος ιατρός υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του για έναν μήνα μετά την υποβολή της γραπτής του παραίτησης, εκτός εάν αυτή γίνει νωρίτερα δεκτή από τον ΕΟΠΥΥ.  
Αιτήσεις
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται από τις 18 Απριλίου έως τις 11 Μαΐου ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα www.eopyy.gov.gr  
4.500 αιτήσεις για 350 θέσεις
Πάνω από 4.500 αιτήσεις ειδικευμένων γιατρών υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρόσφατου διαγωνισμού του υπουργείου Υγείας που αφορούσε στην πρόσληψη 350 γιατρών πολλών ειδικοτήτων σε διάφορες υγειονομικές μονάδες της χώρας. Ήδη ξεκίνησε η διαδικασία επιλογής τους από ειδική πενταμελή επιστημονική επιτροπή, ενώ οι γιατροί θα διορισθούν σε μονάδες του ΕΟΠΥΥ αμέσως μετά το Πάσχα.  
 

Η κατανομή κατά ειδικότητα  

■Αγγειοχειρουργική 3
■Αιματολογία 3
■Αλλεργιολογία 17
■Γαστρεντερολογία 130
■Γυναικολογία 171
■Δερματολογία 63
■Ενδοκρινολογία 54
■Καρδιολογία 366
■Νευρολογία 106
■Νευροχειρουργική 3
■Νεφρολογία 6
■Ορθοπεδική 179
■Ουρολογία 153
■Οφθαλμολογία 196
■ Παθολογική Ογκολογία 33
■ Παθολογία – Γενική Ιατρική 2.000
■ Παιδιατρική 1.000
■ Παιδοψυχιατρική 6
■ Πλαστική Χειρουργική 5
■ Πνευμονολογία 114
■ Ρευματολογία 51
■ Φυσιατρική 23
■  Χειρουργική 68
■ Χειρουργική θώρακος 3
■ Χειρουργική Παίδων 4
■  Ψυχιατρική 102
■ΩΡΑ 141
ΣΥΝΟΛΟ 5.000

       

Θέμα 2ο  


Επικουρικοί γιατροί στο νοσοκομείο Ξάνθης
242 επικουρικοί ιατροί σε 114 νοσηλευτικά ιδρύματα
Αιτήσεις έως την Πέμπτη 19 Απριλίου  

 

Από τους καταλόγους των επικουρικών ιατρών θα καλυφθούν οι 242 θέσεις σε 114 νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ) αλλά και σε Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και στο ΕΚΑΒ, που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σύμφωνα με την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του υπουργείου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις συμπληρωματικές αιτήσεις τους μέχρι την Πέμπτη 19 Απριλίου και πρέπει να είναι των εξής ειδικοτήτων: αιματολογίας, ακτινοδιαγνωστικής, καρδιολογίας, γενικής ιατρικής, αναισθησιολογίας, γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ιατρικής βιοπαθολογίας, μαιευτικής – γυναικολογίας, νευρολογίας, οδοντιατρικής, ορθοπεδικής, ουρολογίας, παιδιατρικής, ΩΡΑ, γαστρεντερολογίας, χειρουργικής, ιατρικής βιοπαθολογίας ή αιματολογίας ή παθολογίας, παθολογικής ογκολογίας, ψυχιατρικής, παθολογίας κ.ά.
Οι ειδικότητες των επικουρικών ιατρών που θα τοποθετηθούν στο ΕΚΑΒ, θα πρέπει να προέρχονται από παθολογικές και χειρουργικές ειδικότητες καθώς και από γιατρούς γενικής ιατρικής (αναισθησιολογία, καρδιολογία, πνευμονολογία, γενική χειρουργική, ορθοπεδική κ.ά.).    
   
Θέμα 3ο


223 εκπαιδευτικοί σε σχολές της ΕΛ.ΑΣ.

 

 
Εξήντα ωρομίσθιους τακτικούς διδάσκοντες και 163 αναπληρωματικούς θα προσλάβει η ΕΛ.ΑΣ. για τις δύο Σχολές Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην Αθήνα και την Βέροια, για το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τίτλους σπουδών συναφείς με τα 17 γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων και παράλληλα:
•Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
•Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται τις στερήσεις των άρθρων 59 και 65 του Ποινικού Κώδικα.
•Να μη διώκονται ποινικά.
•Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
•Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν.
•Να μην κατέχουν δημόσια θέση και σε περίπτωση που κατέχουν να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των Νόμων 1305/1982 και 1256/1982 (περί πολυθεσίας).
•Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους.
•Οι υποψήφιοι που δεν προέρχονται από αστυνομικούς πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού πανεπιστημίου που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν.
•Οι υποψήφιοι που είναι εν ενεργεία αστυνομικοί να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» κατά τα τελευταία τρία έτη και να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση και να μην έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή.
•Οι υποψήφιοι εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί να έχουν αποστρατευτεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
•Οι υποψήφιοι αστυνομικοί εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί να διαθέτουν επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν και να διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα.  
Αιτήσεις – Δικαιολογητικά
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό στην ΕΛ.ΑΣ. πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
α. Αίτηση
β. Υπόμνημα – Δήλωση ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων
γ. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών
δ. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από πανεπιστήμιο εξωτερικού
ε. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα σχετικό με τις σπουδές
στ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
ζ. Μία φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων 4χ4 cm
η. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/96
ι. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους υποψηφίους αξιωματικούς εν αποστρατεία. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται έως τις 26 του μήνα, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Πληροφορίες στα τηλ. 210 2424309-12 και 23310 34310, 34320 (Βέροια) ή στο http://www.minocp.gov.gr.      

   
Θέμα 4ο
Αιτήσεις για 1.703 θέσεις σε δήμους και ανασκαφές  

Ομαλά θα συνεχιστεί η διεξαγωγή διαγωνισμών που χρηματοδοτούνται μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, παρά το γενικότερο «πάγωμα» των προσλήψεων που σηματοδοτεί η προκήρυξη των εθνικών εκλογών της 6ης Μαΐου.
Η έκδοση των συγκεκριμένων προκηρύξεων δεν υπάγεται στην ευρύτερη απαγόρευση περί μεταβολών στον δημόσιο τομέα και θα συνεχιστεί κανονικά για τις επόμενες τρεις εβδομάδες και έως την ορκωμοσία της κυβέρνησης που θα προκύψει από την εκλογική διαδικασία.
Στο πλαίσιο αυτό, αιτήσεις συνεχίζουν να υποβάλλονται σε 13 διαγωνισμούς κοινωφελούς εργασίας για την κάλυψη 1.634 θέσεων για ανέργους με πεντάμηνες συμβάσεις εργασίας.
Οι θέσεις θα καλυφθούν μέσω εννέα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και αφορούν την Αττική, την Ηλεία, την Αχαΐα, το Ρέθυμνο, την Κορινθία, την Αρτα, τη Θεσπρωτία, την Πρέβεζα και την Καστοριά.
Επίσης, με το ίδιο καθεστώς συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στον διαγωνισμό του υπουργείου Πολιτισμού για 69 θέσεις Εργατών, Αρχαιολόγων και Συντηρητών σε αρχαιολογικά έργα και ανασκαφές.      
 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 8 ΧΩΡΕΣ 
Θέσεις εργασίας σε ειδικότητες που έχουν ζήτηση σε εταιρείες για Αγγλία, Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία, Δανία, Ιταλία, Τσεχία και Κύπρο  
ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
Ζητούνται μάγειροι και σερβιτόροι στην Κύπρο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ
Στελέχη στον ΟΗΕ σε τρεις χώρες
Θέσεις υψηλών προσόντων προκήρυξε ο ΟΗΕ σε τμήματά του στη Γενεύη, στη Βιέννη και στο Παρίσι. Απαιτoύνται εμπειρία και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.
Εθελοντές σε δήμους για απασχόληση το καλοκαίρι  
    
Θέμα 5ο


Ραντεβού 23 Απριλίου για εργασία σε 8 χώρες  
Συναντήσεις στην Αθήνα με ειδικούς συμβούλους  

 

Ούτε δύο, αλλά… οκτώ εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών που μετέχουν στο δίκτυο απασχόλησης Eures θα παραστούν στην «Ευρωπαϊκή Ημέρα Εργασίας», που διοργανώνει ο ΟΑΕΔ μαζί με την ελληνική υπηρεσία Eures στις 23 Απριλίου στην Αθήνα.
Στην εκδήλωση το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για θέσεις εργασίας καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης σε οχτώ ευρωπαϊκές χώρες: την Αυστρία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Τσεχία, την Αγγλία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Κύπρο.
Επιπλέον, θα δοθούν οδηγίες στους συμμετέχοντες για τη σωστή συμπλήρωση βιογραφικών, ενώ θα υποδειχτούν τα κατάλληλα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν στην πρώτη τους επαφή με τους ξένους εργοδότες.  
Αναλυτικά ζητούνται:
■Γερμανία: μηχανολόγοι μηχανικοί, γιατροί, νοσηλευτές, τουριστικά επαγγέλματα.
■Αυστρία: τουριστικός τομέας
■Σουηδία: γιατροί, νοσηλευτές, προγραμματιστές-ειδικοί πληροφορικής, μηχανικοί
■Αγγλία: κοινωνικοί λειτουργοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, προγραμματιστές-ειδικοί πληροφορικής
■Δανία: μηχανικοί, προγραμματιστές-ειδικοί πληροφορικής
■Κύπρος: μάγειρες, τουριστικός τομέας
■Ιταλία: υπεύθυνοι ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (animateur) σε ξενοδοχεία  
■Τσεχία: διάφορα επαγγέλματα.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ι- ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο www.oaed. gr στο χώρο «Θέσεις Εργασίας στην Ευρώπη», στο http://eures.europa.eu και στο Facebook στην σελίδα «Eures Greece», καθώβ και στο e-mail:            
Θέμα 6ο  


Κατάρτιση 450 εμπόρων από την ΕΣΕΕ    
Δωρεάν η συμμετοχή στα προγράμματα  

 

Στην πραγματοποίηση ενός δεύτερου κύκλου προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσα που θα απευθύνεται σε ανθρώπινο δυναμικό επιχειρήσεων και θα διαρκέσει από τον Μάιο εως τον Ιούλιο 2012 προχωρά η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε ο πρώτος κύκλος τον περασμένο Οκτώβριο. Ο Β’ Κύκλος Προγραμμάτων, που εντάσσεται στην Πράξη «ΕΡΜΕΙΟΝ 2», θα περιλαμβάνει επτά προγράμματα τα οποία θα λειτουργήσουν σε επτά περιφέρειες της χώρα με τη δημιουργία 18 τμημάτων .
Το κάθε πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 100 ώρες συνολικά, από τις οποίες οι 40 ώρες καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι 60 ώρες μέσω διαδικτύου (e-learning). Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι δωρεάν.  
Δικαιούχοι και υποβολή αιτήσεων
Στον επερχόμενο κύκλο σπουδών πρόκειται να καταρτιστούν 450 άτομα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν έμποροι (εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι), εργαζόμενοι εμπορικών επιχειρήσεων και λοιποί ενδιαφερόμενοι για διά βίου εκπαίδευση (π.χ. υποψήφιοι έμποροι επιχειρηματία), που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπλέον γνώσει και δεξιότητες σε θέματα της εργασίας τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας στους καταναλωτές και πελάτες τους.
Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ: www.esee.gr> Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέρον στο πλαίσιο Έργων της ΕΣΕΕ στο ΕΣΠΑ > Πρόσκληση Συμμετοχής σε Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 – Α.Π.8 – Α.Π.9)».
Τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Μαΐου και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα στελέχη του γραφείου Help Desk του προγράμματος «ΕΡΜΕΙΟΝ 2» (τηλ.: 210 3259236-7, e-mail: ermeion2<® esee.gr).  
Ζητούνται 18 εκπαιδευτές
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης η ΕΣΕΕ προτίθεται να προσλάβει 18 εκπαιδευτές/ τριες, οι οποίοι θα αναλάβουν εκπαιδευτικά καθήκοντα στα ισάριθμα τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά την επικράτεια.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές θα πρέπει να διαθέτουν απαραιτήτου τα ακόλουθα προσόντα:
■ Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ειδικότητα με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το πρόγραμμα εκπαίδευσα για το οποίο εκδηλώνουν ενδιαφέρον.  
■Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων.
■Πιστοποιητικό παρακολούθησα εκπαιδευτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων με αντικείμενο τη χρήση μεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης / κατάρτισης ενηλίκων.
Επιπλέον, οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτές ενηλίκων με την ΕΣΕΕ είναι επιθυμητό
να είναι ενταγμένοι σε κάποιο από τα υφιστάμενα Μητρώα Εκπαιδευτών π.χ. Μητρώο ΓΓΔΒΜ, ΕΚΕΠΙΣ κ.λπ.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 27η Απριλίου (ώρα 2.00 το μεσημέρι) και ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει: α) αίτηση για ένα μόνο πρόγραμμα, β) επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα και γ) αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
Να σημειωθεί ότι η ανά ώρα αμοιβή κάθε εκπαιδευτή θα ανέρχεται στα 30 ευρώ για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, στα 26 ευρώ για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου και στα 22 ευρώ για τους κατόχους διπλώματος/πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 3259236-7 και στο e- mail: ermeion2@esee.gr.  

Αιτήσεις


Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται έως και τη συμπλήρωση των τμημάτων (20-25 εκπαιδευόμενοι ανά τμήμα) και το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 7 Μάιου 2012. Η αποστολή των αιτήσεων μπορεί να γίνεται είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση ermeion2@esee.gr είτε ιδιοχείρου ή ταχυδρομικά στην έδρα της ΕΣΕΕ (Μητροπόλεως 42, ΤΚ10563, Αθήνα), σε φάκελο με ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής σε Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης – ΕΡΜΕΙΟΝ 2».

 

   
Θέμα 7ο


ΟΑΕΔ: Μειωμένες οι επιδοτήσεις για τα προγράμματα  

 

Μειωμένες επιδοτήσεις θα έχουν κατ’ αναλογία του «κουρέματος» των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων της ΕΓΣΣΕ -κατά 22% ή 32% (αν ο επιδοτούμενος είναι νέος κάτω των 25 ετών)- και οι επιχειρήσεις που εντάσσονται μετά τις 14 Φεβρουαρίου σε προγράμματα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΑΕΔ:
Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα μέχρι τις 13/2/2012 θα συνεχίσουν να επιχορηγούνται με βάση τον κατώτατο βασικό μισθό ή το κατώτατο βασικό ημερομίσθιο που ίσχυε κατά την ημερομηνία υπαγωγής τους (χωρίς «κούρεμα»).
Οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για την υπαγωγή τους στα προγράμματα από τις 14/2/2012 και μετά ως βάση υπολογισμού των επιδοτήσεων θα λαμβάνονται οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του νέου «κουρεμένου» κατώτατου βασικού μισθού (586,08 ευρώ) ή του νέου κατώτατου βασικού ημερομισθίου (26,18 ευρώ). Το ίδιο θα ισχύει και για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 13/2/2012 και η απόφαση υπαγωγής εκδίδεται και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως από τις 14/2/2012 και μετά.  

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δύο κτηνίατροι στο Τμήμα Κτηνιατρικής Ξάνθης

14 προσλήψεις στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ &…