Οι 22 «πληγές» στην έκδοση αδειών

0

Βρόχος για την Παλιά Πόλη αποτελεί το χρονοβόρο της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών, θέμα που κατά καιρούς έχει παρουσιάσει το «Ε» σε σχετικά ρεπορτάζ του και παρότι έχει εντόνως συζητηθεί και έχουν διαπιστωθεί οι στρεβλώσεις που γιγαντώνουν το πρόβλημα αυτό συνεχίζει να υφίσταται. Σε μια προσπάθεια αναστροφής της υφιστάμενης κατάστασης η Ν.Ε. του ΤΕΕ – Π.Τ. Θράκης έχει εκπονήσει μια εργασία στην οποία γίνεται μια λεπτομερής καταγραφή των συνιστωσών του προβλήματος, με μια παρουσίαση των χρονοβόρων διαδικασιών που ισχύουν σήμερα. Την εργασία αυτή – τα κύρια σημεία της οποίας παρουσιάζουμε – αντιπροσωπεία των συλλόγων μηχανικών και της Ν.Ε. Ξάνθης του ΤΕΕ – Π.Τ. Θράκης παρέδωσε στον Δήμαρχο Ξάνθης ζητώντας τη συμβολή του στην επίλυση του θέματος. Επίσης η εργασία παραδόθηκε σ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς , συλλόγου κ.λ.π. ενώ παράλληλα κοινοποιήθηκε και σ’ όλα τα κόμματα και όσους βουλευτές όπως και στον υπουργό κ. Κοντό.Οι 22 «πληγές» στην έκδοση αδειών στην Παλιά ΠόληΗ διαδικασία έκδοσης των οικοδομικών αδειών είτε για την επισκευή των υπαρχόντων κτιρίων είτε για την ανέγερση νέων καθυστερεί σε υπερβολικό βαθμό εξαιτίας μιας ιδιαίτερα δαιδαλώδους και χρονοβόρας διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή σε γενικές γραμμές είναι η παρακάτω:1.Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην Πολεοδομία του Δήμου Ξάνθης την αίτηση με τον φάκελο της μελέτης που εκπόνησε ο μηχανικός του.2.Η Πολεοδομία σε σύντομο σχετικά διάστημα διαβιβάζει τον φάκελο στην ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού (Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας) που έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη και κλιμάκιο στη Ξάνθη3.Η κεντρική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης διαβιβάζει τον φάκελο στο κλιμάκιο της Ξάνθης.4.Το κλιμάκιο της Ξάνθης ελέγχει την μελέτη, ζητά από τους ενδιαφερόμενους τυχόν συμπληρώσεις, διορθώσεις ή αλλαγές και όταν καταλήξει εισηγείται στην προϊσταμένη κεντρική υπηρεσία τις απόψεις του.5.Αν η προϊστάμενη κεντρική υπηρεσία συμφωνήσει με τις απόψεις του κλιμακίου εισηγείται το θέμα στο αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού (Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) που εδρεύει στην Κομοτηνή για να γνωμοδοτήσει. Διαφορετικά διατυπώνει τις παρατηρήσεις της για συμπληρώσεις, διορθώσεις ή αλλαγές και ο φάκελος επιστρέφεται στο κλιμάκιο στην Ξάνθη για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και να προβούν στις σχετικές συμπληρώσεις, διορθώσεις ή αλλαγές της μελέτης. Και επαναλαμβάνεται η διαδικασία.6.Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνεδριάζει μια φορά τον μήνα και σ’ αυτό καταλήγουν όλα τα θέματα που αφορούν τα μνημεία (αρχαία, βυζαντινά και νεώτερα) όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε μία από τις συνεδριάσεις του (ανάλογα με τον αριθμό προτεραιότητας) εξετάζεται και το συγκεκριμένο θέμα.7.” Το Συμβούλιο στέλνει την γνωμοδότηση του με τις υποδείξεις και παρατηρήσεις του στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.8.Η υπηρεσία ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη για τις υποδείξεις και παρατηρήσεις της απόφασης του Συμβουλίου στις οποίες θα πρέπει να προσαρμοστεί η μελέτη που υποβλήθηκε.9.Ο ενδιαφερόμενος επανυποβάλλει στην κεντρική υπηρεσία την τελική μελέτη για έγκριση.10.Η κεντρική υπηρεσία την στέλνει ξανά στο κλιμάκιο της Ξάνθης για έλεγχο.11. Το κλιμάκιο της Ξάνθης την ελέγχει και εισηγείται στην κεντρική υπηρεσία την έγκριση της μελέτης σύμφωνα με τις υποδείξεις και παρατηρήσεις του συμβουλίου.12.Αν η προϊσταμένη κεντρική υπηρεσία δεν έχει αντιρρήσεις στην εισήγηση υπογράφει την έγκριση της μελέτης. Διαφορετικά επιστρέφεται στο κλιμάκιο της Ξάνθης για διορθώσεις.13. Η τελικά εγκεκριμένη μελέτη διαβιβάζεται πίσω στην Πολεοδομία του Δήμου Ξάνθης.14.Η Πολεοδομία διαβιβάζει την μελέτη στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή του νομού για να εγκρίνει «τις όψεις»!!! του κτιρίου όπως έχουν εγκριθεί από την υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.15.Συνήθως η Αρχιτεκτονική Επιτροπή συμφωνεί με τις εγκρίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για να μην δημιουργούνται κωλύματα. Διαφορετικά επιστέφει την μελέτη στην Πολεοδομία με τις παρατηρήσεις της και ο κύκλος θα πρέπει να αρχίσει ξανά από τη αρχή.16.Μετά την έγκριση των όψεων και από τη Αρχιτεκτονική επιτροπή αποστέλλεται ο φάκελος της μελέτης πίσω στην Πολεοδομία.17. Η Πολεοδομία τον διαβιβάζει στην ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης για έγκριση και από αυτήν.18.Η υπηρεσία του Υπουργείου Μακεδονίας- Θράκης ελέγχει και εγκρίνει τη μελέτη ή διατυπώνει τυχόν αντιρρήσεις ή υποδείξεις. Συχνά δεν φέρνει ούτε αυτή η υπηρεσία αντιρρήσεις, αλλά στις περιπτώσεις που συμβαίνει αυτό ο κύκλος αρχίζει από την αρχή, δηλαδή από το Υπουργείο Πολιτισμού κλπ, κλπ. Όμως και για να εγκριθεί η μελέτη θα πρέπει πρώτα να γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) του Υπουργείου Μακεδονίας -Θράκης και την τελική έγκριση να την υπογράψει και ο ίδιος ο Υπουργός Μακεδονίας- Θράκης!!19. Η ίδια υπηρεσία στις περιπτώσεις όπου μέσα στο οικόπεδο υφίσταται διατηρητέο κτίσμα και μεταβάλλεται η δόμηση του (π.χ. προσθήκη) ζητείται από την κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ βεβαίωση για τυχόν έκδοση τίτλου Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ).20. Η υπηρεσία του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης επιστρέφει στην Πολεοδομία τον φάκελο με την μελέτη εγκεκριμένη και από αυτήν.21. Μετά την έγκριση και των τριών αυτών συναρμόδιων υπηρεσιών γίνεται και ο υπόλοιπος έλεγχος του φακέλου από την Πολεοδομία του Δήμου ως προς την συμμόρφωση με τις γενικές πολεοδομικές διατάξεις και την καταβολή των προβλεπομένων φόρων και κρατήσεων.22. Μετά τον έλεγχο αυτό εκδίδεται η πολυπόθητη άδεια οικοδομής.Είναι προφανές ότι η διαδικασία αυτή διαρκεί την καλύτερη περίπτωση 2 με 3 χρόνια.Να σημειώσουμε ότι στα στάδια 14 και 15 δηλ. την έγκριση των όψεων από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή του νομού υπάρχει ο πρώτος παραλογισμός της διαδικασίας: για το ίδιο θέμα δηλ, την διαμόρφωση των όψεων του κτιρίου καλούνται να διατυπώσουν την άποψη τους δύο διαφορετικά και ανεξάρτητα μεταξύ τους όργανα, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και η Αρχιτεκτονική Επιτροπή του νομού. Και αν το ένα όργανο διαφωνήσει με τις απόψεις του άλλου τι γίνεται: Πώς θα λυθεί το ζήτημα; Και τι μπορεί να κάνει γι αυτό ο ενδιαφερόμενος πέρα από το να περιμένει καρτερικά πότε θα συμφωνήσουν μεταξύ τους; Είναι προφανές ότι η επικάλυψη αυτή των αρμοδιοτήτων είναι ένα σοβαρό πρόβλημα.στ) τα στάδια 17 μέχρι 20, δηλ. οι διαδικασίες έγκρισης από το ΥπουργείοΜακεδονίας Θράκης.Και εδώ υπάρχει το ίδιο πρόβλημα επικάλυψης αρμοδιοτήτων που προαναφέρθηκε. Μόνο που η εμπλοκή σε περίπτωση διαφωνίας είναι σχεδόν άλυτη. Ποιος θα υποχωρήσει; Το Υπουργείο Πολιτισμού ή το Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης; Καθυστερήσεις παρατηρούνται κυρίως στην συνεδρίαση του ΣΧΟΠ. καθώς είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο του ΥΜΑΘ ανάλογο με το Τοπικό Συμβούλιο του ΥΠΠΟ με τα αντίστοιχα προβλήματα (απαρτίες, λήξεις θητείας, κλπ)Τι πρέπει να γίνει:Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση θα πρέπει:1) Να στελεχωθεί άμεσα και να λειτουργήσει η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Ξάνθη.2) Η υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού να στέλνει στο Τοπικό Συμβούλιο μόνο τις σοβαρές επεμβάσεις. Μικρής σημασίας επισκευές που ζητούνται με την διαδικασία Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας (Αποφ-5219/3-2-04 ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) να εγκρίνονται μόνο από τη υπηρεσία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί σημαντικά ο όγκος των υποθέσεων του Τοπικού Συμβουλίου και έτσι θα εξετάζονται πιο γρήγορα και οι σοβαρές επεμβάσεις.3) Να σταματήσει ο παραλογισμός να αποφαίνονται για το ίδιο ακριβώς θέμα τρία διαφορετικά και ανεξάρτητα όργανα: Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και η ΕΠΑΕ. Προτείνουμε οι εγκρίσεις των μελετών να γίνονται από ένα μόνο φορέα. Η λύση να βρεθεί με την θέσπιση της υποχρέωσης έγκρισης μόνο του ενός από αυτά. Μαριάννα ΞανθοπούλουMarianaxan.yahoo.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2008
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

«Πράσινο φως» για την ανέγερση 20 νέων Εργατικών κατοικιών

Μετά από μια 20χρον&…