Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2004 Ι.Π.Ε.Τ. – Στόχοι η δημιουργία τεχνικής και ερευνητικής υποδομής στην Θράκη

Ι.Π.Ε.Τ. – Στόχοι η δημιουργία τεχνικής και ερευνητικής υποδομής στην Θράκη

0

Συμπληρώθηκαν πέντε χρόνια από την λειτουργία του

Εγκρίθηκε από την περιφέρεια ΑΜΘ κονδύλι για τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του

Με αφορμή την συμπλήρωση πέντε χρόνων ενεργούς λειτουργίας του Ινστιτούτου Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας αλλά και έγκρισης που δέχτηκε πλέον από την περιφέρεια Α.Μ.Θ. για νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής συνέντευξη τύπου από τους Διευθυντές των εργαστηρίων του, κ.κ. Χριστόδουλο Χαμζά, Νέστορα Τσιρλιγκάνη και Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.

Αυτό που τόνισαν οι υπεύθυνοι είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεται κοντά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ένας ερευνητικός ιστός όπως είναι το ΙΠΕΤ.

Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 1998 στην Ξάνθη, ως ανεξάρτητο ερευνητικό ινστιτούτο, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας .

Το Νοέµβριο του 2003 εντάχθηκε στο Κέντρο Εφαρµογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορικής που εδρεύει στην Αθήνα. Εν τούτοις το ΙΠΕΤ φιλοδοξεί να δηµιουργήσει ένα Ερευνητικό Κέντρο στην περιοχή της Θράκης µε έµφαση στον Πολιτισµό, την Εκπαίδευση και την Τεχνολογία.

Κατά την τελευταία πενταετία 1999-2003, έχει σύνολο εισροών 3.000.000,00 ευρώ, απασχολεί κατά µέσο όρο ετησίως 30 άτοµα εξειδικευµένου προσωπικού, έχει δώσει 7 υποτροφίες σε υποψηφίους διδάκτορες, έχει προσφέρει πρακτική άσκηση σε 25 φοιτητές (από Ελλάδα και Ευρώπη), συµµετέχει σε σηµαντικό αριθµό ερευνητικών προγραµµάτων, λειτουργεί ένα από τα καλύτερα εργαστήρια αρχαιοµετρίας στην περιοχή των Βαλκανίων, είναι ο πιο εξειδικευµένος ελληνικός φορέας στις τρισδιάστατες σαρώσεις και αρχειοθετήσεις, έχει πάνω από 40 δηµοσιεύσεις σε ερευνητικά περιοδικά και συνέδρια και έχει επιµορφώσει µέχρι σήµερα 170 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.

Η περαιτέρω ανάπτυξη του Ι.Π.Ε.Τ. εξαρτάται ζωτικά από την υλοποίηση του κτιριακού του προγράµµατος.

Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης έχει ήδη παραχωρήσει τη χρήση 50 στρεµµάτων στην Πανεπιστηµιούπολη Κιµµερίων στα οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί έως το 2006 η ανέγερση κτιρίων πρώτης φάσης συνολικού εµβαδού 1800 τµ µε χρηµατοδότηση 2.896.000,00 ευρώ από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σκοπός του Ι.Π.Ε.Τ. είναι η ενίσχυση ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων και η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στους τοµείς των ανθρωπιστικών επιστηµών, του πολιτισµού και της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το Ι.Π.Ε.Τ. επικεντρώνει τις ερευνητικές του δραστηριότητες: α) στην εφαρµογή των τεχνολογιών πληροφορικής σε µελέτες κειµένων, αναλύσεις και καταγραφές γλώσσας, έργων τέχνης, αντικειµένων της πολιτιστικής κληρονοµιάς, µνηµείων κ.τ.λ., β) στη µελέτη των σχετικών υλικών και ειδικότερα κεραµικών, ύαλου, χάρτου και περγαµηνής, και γ) στην εφαρµογή των τεχνολογιών πληροφόρησης στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην µάθηση εξ αποστάσεως και στην παροχή εκπαίδευση.

Το Ι.Π.Ε.Τ. παρέχει ένα ολοκληρωµένο ερευνητικό περιβάλλον, µε συνεχή αλληλεπίδραση και υποστήριξη από τον ακαδηµαϊκό χώρο και ιδιαίτερα εκείνο του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, την Ελληνική και διεθνή επιστηµονική κοινότητα της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής τεχνολογίας καθώς και τους κρατικούς φορείς. Στόχος του Ινστιτούτου είναι να δηµιουργηθεί στην Θράκη η απαραίτητη τεχνική και ερευνητική υποδοµή και να προσελκύσει έµπειρους ερευνητές.

Υποδοµή: Η ανάπτυξη της υποδοµής του Ι.Π.Ε.Τ. στην περίοδο 1999-2001 χρηµατοδοτήθηκε µε 1.5 εκατοµµύρια ευρώ από το πρόγραµµα ΕΠΕΤ ΙΙ της ΓΓΕΤ. Κύρια έµφαση δόθηκε στη δηµιουργία και πλήρη τεχνολογικό εξοπλισµό εργαστηρίων υψηλής τεχνολογίας στο χώρο του πολιτισµού (εργαστήριο Αρχαιοµετρίας), των πολυµέσων (εργαστήρια Αρχειοθέτησης, Τρισδιάστατων απεικονίσεων, Οπτικο-ακουστικών µέσων), και της εκπαίδευσης (εργαστήριο Τηλεκπαίδευσης). Η υποδοµή του Ι.Π.Ε.Τ. περιλαµβάνει επιπλέον υπολογιστικό κέντρο µε πρόσθετη δυνατότητα παρακολούθησης της ασφάλειας των κτηρίων και επιστηµονική βιβλιοθήκη έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού µε διαρκήενηµέρωση.

Τεχνογνωσία: Η συνεχής ποιοτική βασική και εφαρµοσµένη έρευνα έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας που διατίθεται σήµερα για την παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αλλά και την περαιτέρω εξέλιξη των επιστηµονικών πεδίων που ενδιαφέρουν άµεσα το Ινστιτούτο. Η τεχνογνωσία αυτή περιλαµβάνει:

− Μελέτη Αρχαιολογικών ευρηµάτων και πολιτιστικών αντικειµένων (µε ιδιαίτερη

έµφαση στα κεραµικά και τις υάλους)

– Χρονολόγηση µε µεθόδους θερµοφωταύγειας και οπτικά διεγειρόµενης

φωταύγειας

– Στοιχειακή ανάλυση µε: (α)Χηµικές αναλυτικές µεθόδους,

(β)Φασµατοσκοπικές µεθόδους µε ακτίνες-Χ (µ-XRF)

– Ραδιογραφία ακτίνων-Χ

– Στερεοµικροσκοπική µελέτη

− Πολυµεσικές, διαδικτυακές, πολιτισµικές βάσεις δεδοµένων γενικού (πχ προβολή

συλλογών) και ειδικού (πχ διαχείριση ανασκαφής) ενδιαφέροντος.

− Ψηφιοποίηση πολιτιστικών αντικειµένων

− 3D ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και τεκµηρίωση πολιτιστικών αντικειµένων

− GIS και ειδικές εφαρµογές στον χώρο του πολιτισµού.

− Ανάπτυξη αλγορίθµων και εφαρµογών για την προοδευτική ανάκτηση και προβολή

πολυµεσικών δεδοµένων από διαδικτυακές πολιτισµικές βάσεις δεδοµένων

− Πρότυπη πληροφοριακή πύλη διαδικτύου για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια

εκπαιδευτική κοινότητα (http://www.edra.ipet.gr).

− Χρήση MPEG7 στην τεκµηρίωση πολυµεσικών δεδοµένων

Η επιτυχηµένη πορεία του Ι.Π.Ε.Τ. πιστοποιείται και από τη συµµετοχή του σε περισσότερα από 20 ανταγωνιστικά προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης κατά την περίοδο 1999-2003.

Για την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών το Ι.Π.Ε.Τ. δηµιούργησε διασυνδέσεις και προχώρησε σε συνεργασίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο µε τους ενδιαφερόµενους φορείς και παρεµφερή ερευνητικά και πανεπιστηµιακά ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται σε συγγενικά επιστηµονικά και ερευνητικά πεδία. Συνεργάτες του Ι.Π.Ε.Τ. στελεχώνουν σήµερα την Τοπική Αυτοδιοίκηση και µεγάλες ευρωπαϊκές ερευνητικές οµάδες. Επιπλέον το Ινστιτούτο έχει επιµορφώσει µέχρι σήµερα 170 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) προκειµένου αυτές να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Παροχή Υπηρεσιών: Το ΙΠΕΤ προσφέρει εξειδικευμένες τεχνολογικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ενδιαφερόμενους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν τα πεδία τα Αρχαιομετρίας, των Πολυμέσων, της Ψηφιοποίησης και της Εκπαίδευσης.

Μελλοντικοί στόχοι: Πάγιος στόχος του Ι.Π.Ε.Τ. είναι η ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαστηρίων του σε πρότυπες μονάδες έρευνας στους τοµείς εξειδίκευσής τους, µε διεθνή

εµβέλεια και αναγνώριση, τα οποία θα εδραιωθούν ως κέντρα αναφοράς στον διαµορφούµενο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο έρευνας. Για το σκοπό αυτό το Ινστιτούτο επικεντρώνει τις ερευνητικές του δραστηριότητες σε τοµείς στρατηγικής σηµασίας για την εθνική οικονοµία στα πλαίσια των αντίστοιχων επιχειρησιακών προγραµµάτων του 3ου ΚΠΣ σε συνδυασµό µε τις προτεραιότητες που τίθενται στο πεδίο της έρευνας από 6ο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Παράλληλα επιδιώκεται η συνεχής ανάπτυξη και διεύρυνση των ερευνητικών δυνατοτήτων των εργαστηρίων µε στόχο την ανάδειξη του Ι.Π.Ε.Τ. σε ερευνητικό φορέα Αριστείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΧΡΥΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2004
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

100 χρόνια σύμβολο πίστης ο Αη Δημήτρης στα Κιμμέρια

Επισκιάστηκαν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την εκατονταετηρίδα των εγκαινίων του να…