Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2004 Αρχίζουν οι εγγραφές των εισαχθέντων στο ΔΠΘ

Αρχίζουν οι εγγραφές των εισαχθέντων στο ΔΠΘ

0

Αvακοινώνεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίσθηκε η προθεσμία εγγραφής των εισαχθέντων για το Ακαδημαϊκό Έτος: 2004-2005 στα Τμήματα και τις Σχoλές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις από 20 Σεπτεμβρίου 2004 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2004.

Κατόπιν αυτών καλούνται οι εισαγόμενοι φοιτητές/τριες ή το νόμιμο εξουσιοδοτούμενο από αυτούς πρόσωπο, να υποβάλλουν στην Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Πανεπιστημίου μας τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Κατά την εγγραφή τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

1) Αίτηση για εγγραφή.

2) Τίτλο Απόλυσης : απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του Λυκείου αποφοίτησηςή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών. Σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του) αυτό μπορεί να αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.

3) Αντίγραφο της βεβαίωσης (πρόσβασης) της παρ. 13 του άρθρου 1, του Ν. 2525/1997 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001. Τη βεβαίωση αυτή μπορούν να υποβάλλουν μόνο όσοι πέτυχαν με το σύστημα του Ενιαίου Λυκείου (90% και 10%).

4) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνετε ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

5) Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

6) Πιστοποιητικό Γεννήσεως από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός μητρώου αρρένων (μόνο για άρρενες).

Οι εγγραφές, θα γίνoνται καθημερινά από ώρα 09.30 έως 13.30.

Μέσα στις ίδιες προθεσμίες υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και οι έχοντες προβλήματα υγείας και κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία πάνω από 67%. Η πάθηση των ανωτέρω πρέπει να πιστοποιείται από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του Νομού, μετά από δωρεάν βεβαίωση Ιατρού, μέλους Δ.Ε.Π. οποιουδήποτε A.E.I., αντίστοιχης ειδικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα παρακάτω τηλέφωνα:

ΞΑΝΘΗ

1) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (25410-79031, 79026, 79027, 79032)

2) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Yπoλογιστών (25410

79035,79011,79036)

3) Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (25410-79101, 79109, 79108)

4) Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (25410-79350, 79349)

5) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (25410-79345, 79360)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ

1. Έντυπη Αίτηση που αφορά τη σίτιση (Χορηγείτε από τη Γραμματεία του Τμήματος). .

2. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του 2004 η επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης η οποία έχει κατατεθεί στην οικεία εφορία

α) του γονέα και

β) του ιδίου του φοιτητή

(Εάν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο ίδιος ο φοιτητής, τότε θα πρoσκoμίζει υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπου θα το δηλώνει).

3 . Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνετε η μόνιμη κατοικία των γονέων.

4. Όσοι ενδιαφερόμενοι είναι πολύτεκνοι, θα υποβάλλουν πιστοποιητικό

πολυτεκνίας, το οποίο χορηγείται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Ελλάδος.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

1. Έντυπη Αίτηση που αφορά τη στέγαση (Χορηγείτε από τη Γραμματεία του Τμήματος). .

2. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του 2004 ή επικυρωμένο

φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης η οποία έχει κατατεθεί στην οικεία εφορία α) του γονέα και

β) του. ιδίου του φοιτητή

(Εάν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο ίδιος ο φοιτητής, τότε θα προσκομίζει' υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπου θα το δηλώνει).

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή (του τελευταίου εξαμήνου).

4. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος, σχετικά με το χρόνο εγγραφής και το διανυόμενο έτος σπουδών.

5. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνετε η μόνιμη κατοικία των γονέων.

6. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκομίσουν με βεβαίωση αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.

7. Όσοι από τους ενδιαφερομένους έχουν αδελφό φοιτητή/φοιτήτρια ή να υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία θα προσκομίζουν βεβαίωση του Τμήματος που έχουν εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

8. Όσοι ενδιαφερόμενοι είναι πολύτεκνοι, θα υποβάλλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας, το οποίο χορηγείται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2004
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στην Θεσσαλονίκη, εγκαινιάστηκε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ «LES LAZARISTES»

Στο χώρo μιας παλιάς καπναποθήκης των μέσων του 20ου αιώνα, κατασκευάστηκε από τη ΔΟΜΟΤΕΧΝ…