Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Μία πρόσληψη Γεωπόνου στον  ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Ξάνθης

Μία πρόσληψη Γεωπόνου στον  ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Ξάνθης

0

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 22 ατόμων για την κάλυψη αναγκών των σε περιφέρειες της Ελλάδας

 

Μία πρόσληψη στην Ξάνθη

 

Φορέας έδρα ειδικότητα χρόνος αριθμός θέσεων
ΕΛ. Γ.Ο – ΔΗΜΗΤΡΑ Εποπτεία ΑΜΘ Ξάνθη ΠΕ Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΠΕ Κτηνιάτρων 8 μήνες 1

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (agrocert@otenet.gr ) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, Τ.Κ. 111 45 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού, υπόψιν κας Ελένης Ασημακοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210-8392068).

Πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη στον Δήμο Αβδήρων

 

Ο δήμος Αβδήρων ανακοινώνει Την ανάγκη πλήρωσης (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, για την επικουρία του Δημάρχου και την παροχή επιστημονικής βοήθειας, διά της παροχής συμβουλών και διατύπωσης εξειδικευμένης γνώμης, γραπτά ή προφορικά σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, επί θεμάτων διοίκησης, οικονομικών και οργάνωσης.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Αβδήρων (Γραφείο Προσωπικού – Κτίριο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών), μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μία τουλάχιστον ημερήσια τοπική εφημερίδα ή στην ιστοσελίδα του Δήμου ή στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (αρμ. Γκοβέσης Γεώργιος, Κοτσάνη Αναστασία τηλ. 2541352517-16-09) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ξεκινούν τρία νέα προγράμματα για 30.000 ανέργους

 

Ενεργοποιούνται από σήμερα Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου τρία από τα συνολικά έξι προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που χρηματοδοτούνται με 490 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχουν στόχο την απορρόφηση 68.000 ανέργων, κυρίως νέων, γυναικών, ατόμων με αναπηρία και μακροχρόνια ανέργων, που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση εργασίας, σε περιοχές υψηλής ανεργίας.

 

Αναλυτικά, τα προγράμματα που ξεκινούν άμεσα, με την πλατφόρμα για τις αιτήσεις να ανοίγει αύριο, είναι:

 

  1. Επιδότηση της εργασίας για 10.000 μακροχρόνια ανέργους 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ. Χρηματοδοτεί έως και το 80% του μισθού και των εισφορών για 18 μήνες με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για 6 μήνες. Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας.

 

  1. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, αναβάθμισης προσόντων και προετοιμασίας 10.000 ανέργων νέων, 18-30 ετών, για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας (προϋπολογισμού 68 εκατ. ευρώ). Εχει διάρκεια 7 μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελουμένους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

 

  1. Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 10.000 ανέργους που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, με συνολικό προϋπολογισμό 112 εκατ. ευρώ. Οι 3.000 θέσεις αφορούν ανέργους από ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. άτομα με αναπηρία, απεξαρτημένοι, θύματα έμφυλης βίας ή εμπορίας ανθρώπων), θα χρηματοδοτεί έως και το 75% του μισθού και των εισφορών για 24 μήνες με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για 8 μήνες. Οι υπόλοιπες 7.000 αφορούν ανέργους που αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια ως προς την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, χρηματοδοτεί έως και το 75% του μισθού και των εισφορών για 12 μήνες με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για 4 μήνες.

Τους πρώτους μήνες του 2023 θα «τρέξουν» άλλα 3 προγράμματα επιδότησης της εργασίας 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, με έμφαση στην πράσινη οικονομία και τις γυναίκες, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, αναβάθμισης δεξιοτήτων – επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης για 15.000 ανέργους (25-45 ετών) με συνολικό προϋπολογισμό 92 εκατ. ευρώ, καθώς και πιλοτικά προγράμματα συνδυασμένων δράσεων (συμβουλευτικής, πιστοποιημένης κατάρτισης και απασχόλησης) σε τέσσερις τουλάχιστον πόλεις στην ελληνική επικράτεια. Ο πρώτος κύκλος αφορά 17.750 ανέργους με συνολικό προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ, ενώ τα προγράμματα θα παραμένουν ανοιχτά μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 5.124 μόνιμες θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ

 

Μέχρι πότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις

 

Από την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου «άνοιξαν» οι αιτήσεις για την προκήρυξη 2Γ/2022, που αφορά τον μεγάλο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, για 5.124 μόνιμες θέσεις εργασίας σε δημόσιους φορείς.

Από τις 5.124 θέσεις, οι 3.502 αφορούν προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι 1.565 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ενώ υπάρχουν και 57 θέσεις ειδικού προσωπικού.

Οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό που αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2023, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, και ώρα 14:00.

 

Οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική τους αίτηση δηλώνουν τα προσόντα τους (τίτλοι σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις εγγραφής, πιστοποιητικά), τους κωδικούς των θέσεων, τους κλάδους/ειδικότητες, καθώς και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα.

Τα προσόντα που αναγράφονται στην αίτηση πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα), συμπεριλαμβανομένων των πτυχιούχων με τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό αρκεί να διαθέτουν πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ, ή το ΙΤΕ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Προσλήψεις 3.630 μόνιμων στην Πυροσβεστική

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η κατανομή για τις 3.630 κενές οργανικές θέσεις που δημιουργούνται στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με το διάταγμα, οι οργανικές θέσεις Πυρονόμων – Αρχιπυροσβεστών – Υπαρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων προσαυξάνονται κατά τρεις (3) θέσεις και καταλαμβάνονται από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχώς από τα αρμόδια συμβούλια προς ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011. Αντιστοίχως, καταργούνται τρεις (3) οργανικές θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και οι εναπομείνασες οργανικές θέσεις αυτών ανέρχονται σε χίλιες πεντακόσιες πενήντα επτά (1.557).

Επιπλέον συνιστώνται, πλέον των υφιστάμενων, τρείς χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (3.630) οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού, εκ των οποίων οι τρείς χιλιάδες πεντακόσιες πέντε (3.505) θέσεις κατανέμονται στο πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων και οι υπόλοιπες εκατόν είκοσι πέντε (125) θέσεις κατανέμονται στο πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

Αναμένεται να εκδοθούν διαδοχικές προκηρύξεις με 500-700 μόνιμες θέσεις η κάθε μια πριν την αντιπυρική περίοδο.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Κάλεσμα αλληλεγγύης και ανθρωπιστικής βοήθειας από τους Μητροπολίτες της Θράκης για τους πληγέντες από το σεισμό στην Τουρκία

Συγκεντρώνονται είδη πρώτης ανάγκης έως την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου   Έκκληση για αλλη…