Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 5 προσλήψεις στην ΔΕΥΑΞ

5 προσλήψεις στην ΔΕΥΑΞ

0

 

Mε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Η ΔΕΥΑΞ ανακοίνωσε την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

 

Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
 ΔΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων 8 μήνες 3
ΔΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ ΔΕ Οδηγών (φορτηγών – βυτιοφόρων) 8 μήνες 2

 

12 προσλήψεις για την Πυροπροστασία  στον δήμο Αβδήρων

 

Αιτήσεις έως τις 30 Ιουνίου

 

Ο δήμος Αβδήρων  θα προσλάβει δώδεκα (12) άτομα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες έτους 2022 του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας-Γραφείο Περιβάλλοντος και  Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο μας, για την πυροπροστασία.

 

Αναλυτικά

 

Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Απαιτούμενα Άτομα Χρονική Διάρκεια Εργασίας
ΥΕ Εργατών 1. Χωρίς τυπικά προσόντα 2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. Δώδεκα (12) Δύο (2) μήνες

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Αιτήσεις υποβάλλονται από 24-06-2022 έως και τις 30-06-2022, στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αβδήρων.

 

 

Δύο προσλήψεις οδηγών –  χειριστών Μηχανημάτων Έργου στον δήμο Ξάνθης

 

Αιτήσεις έως τις 4 Ιουλίου

 

Ο δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ξάνθης.  Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και λήγει τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022.

 

Αναλυτικά:

Ειδικότητα θέσεις
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – grader 1
ΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα) 1

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Νέες θέσεις εργασίας στα Πλαστικά Θράκης: Χειριστές Μηχανημάτων

 

Η εταιρεία Thrace Nonwovens & Geosynthetics (Thrace NG), μέλος του Ομίλου

Πλαστικά Θράκης, αναζητά να προσλάβει Χειριστές Μηχανημάτων για την

παραγωγική της μονάδα στην Ξάνθη.

 

Κύριες Αρμοδιότητες:

 Χειρισμός και ρύθμιση μηχανημάτων παραγωγής

 Άμεση συνεργασία με τους εργοδηγούς βάρδιας για την εξασφάλιση της ομαλής

και χωρίς καθυστερήσεις λειτουργίας της παραγωγής

 Τήρησης των διαδικασιών της παραγωγής των κανόνων υγιεινής και

ασφάλειας

 Συμμετοχή στην βελτίωση των διαδικασιών της παραγωγής

Απαιτούμενα Προσόντα:

 Απόφοιτος ΕΠΑΛ, ΙΕΚ ή ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης

 Επιθυμητή η εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον

 Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες

 Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ

 Γνώση Αγγλικής γλώσσας

 Ικανότητα τήρησης διαδικασιών και επίλυσης προβλημάτων

 Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

 Υπευθυνότητα και συνέπεια

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά άνδρες υποψηφίους)

 

Ο Όμιλος προσφέρει:

 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 Ιδιωτική ασφάλεια ζωής και υγείας

 Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας

 Ευκαιρίες για εκπαίδευση & ανάπτυξη σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο

περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στο e-

mail: career@thraceplastics.gr, με κωδικό PRD014.

 

Επίδομα 1.000 ευρώ σε 80.000 ανέργους

 

Έκτακτο επίδομα ύψους 1000 ευρώ θα καταθέσει ο ΟΑΕΔ μέσω πόρων του ταμείου ανάκαμψης σε 80.000 ανέργους που θα πραγματοποιήσουν δωρεάν τηλεκατάρτιση και πιστοποίηση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες». Αναμένεται από μέρα σε μέρα να ανακοινωθούν λεπτομέρειες για το πότε θα ξεκινήσει η τηλεκατάρτιση των ανέργων ώστε όταν τελειώσει να μπει στους λογαριασμούς τους τα 1000 ευρώ.

Στόχος του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της επιδοτούμενης κατάρτισης και θα απευθύνονται ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 

  1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. II. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών. III. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Ποιοι θα λάβουν τα 1000 ευρώ

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών. Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης. Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα του καταρτιζομένου, καλύπτονται από την επιταγή κατάρτισης και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης, ο οποίος υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή τους.

Υπενθυμίζεται ότι, η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων και σε αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Θάσο

Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις   Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε …