Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Μία θέση ηλεκτρολόγου για τον Δήμο Αβδήρων

Μία θέση ηλεκτρολόγου για τον Δήμο Αβδήρων

0

Αιτήσεις έως τις 3 Ιουνίου

 

Ο δήμος Αβδήρων ανακοίνωσε την  πρόσληψη ενός ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αβδήρων.

 

Αναλυτικά:

 

Υπηρεσία Έδρα Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΒΔΗΡΑ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 μήνες 1

 

Οι υποψήφιοι της παραπάνω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών (παρ.1 του άρθρου 39 του Ν. 4765/2021).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.- ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ ΤΚ 67064 υπόψιν κ. Γκοβέση Γεωργίου, κας  Κοτσάνη Αναστασίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2541352517-516-509) σε προθεσμία 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση και έως και την 03-06-2022.

 

ΟΑΕΔ: Το άγνωστο επίδομα των 788 ευρώ

 

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Ένα άγνωστο σε πολλούς επίδομα χορηγεί ο ΟΑΕΔ.  Πρόκειται για το Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων. Το συγκεκριμένο βοήθημα μπορεί να αποτελέσει μια οικονομική ένεση για χιλιάδες ανέργους ειδικά σε περίοδο που βρίσκονται εκτός της παραγωγικής διαδικασίας. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται συνολικά στα 788,4 ευρώ.

 

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι/-ες, εφόσον δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, παραμένουν εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο ανέργων επί τρεις (3) μήνες, έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέματα κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία έναρξης του τριμήνου ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος και όχι από την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ανεργίας.

Προϋποθέσεις

να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου

να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέματα κ.λπ.)

το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του/της ασφαλισμένου/-ης να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Για το έτος 2022 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 12.619,22 €. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος

Το ύψος του επιδόματος

Οι ασφαλισμένοι/-ες μπορούν να λάβουν το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο αυτό ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα (60) ημερομισθίων, η οποία είναι απαραίτητο να πληρούται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος. Επίσης, οι ασφαλισμένοι/-ες πρέπει να έχουν τεθεί, για όλο το εν λόγω χρονικό διάστημα, στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού.

Το ποσό του βοηθήματος ισούται με δεκαπέντε (15) ημερήσια επιδόματα και προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στον άνεργο καταβάλλεται το ποσό των 262,8 ευρώ για τρεις φορές και συνολικά θα λάβει 262,8 ευρώ Χ 3 = 788,4 ευρώ

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους

αυτοπροσώπως, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας του τόπου κατοικίας ή της τελευταίας απασχόλησης, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας

μέσω των e-services ΟΑΕΔ

μέσω ΚΕΠ

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στις e-services ΟΑΕΔ είτε μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 

Δικαιολογητικά

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται

αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος

* Το δικαιολογητικό αυτό θα προσκομίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ

αριθμός καταθετικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πολίτης πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος

 

 

ΟΑΕΔ: Το πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας με επίδομα 550 ευρώ με ευρωπαϊκή διάκριση

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέδειξε ως καλή πρακτική του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) το καινοτόμο «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 1.100 άνεργους νέους έως 29 ετών» της ΔΥΠΑ |(πρώην ΟΑΕΔ) που έδωσε τη δυνατότητα σε ανέργους που είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς την κατάρτιση και πιστοποίησή τους στο ψηφιακό μάρκετινγκ να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Το πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν από ένα έτος έχει μηδενικό κόστος και διαχειριστικό βάρος για τις επιχειρήσεις, καθώς η ΔΥΠΑ αποζημιώνει απευθείας τους ασκούμενους με 550 ευρώ μηνιαία, καλύπτοντας κατά 100% την αποζημίωσή τους και τις ασφαλιστικές εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο. Η απόκτηση εμπειρίας διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 3.630.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με χρηματοδότηση από την «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων» (ΠΑΝ).Η διάκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί επιβράβευση των δράσεων και προγραμμάτων που σχεδιάζει η ΔΥΠΑ, θέτοντας ψηλά στις προτεραιότητές της την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας μέσω της κατάρτισης και της απασχόλησης και συμμετέχοντας ενεργά στην ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας.Η σχετική ανάρτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται στον σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en/projects/unemployed-young-people-master-digital-skills

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

«Πράσινο» φως σε 2.393 φωτιστικά σημεία του δήμου Μύκης

Υπεγράφη η σύμβαση αναβάθμισης του συστήματος φωτισμού με λαμπτήρες led, με την εταιρεία “…