Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Δύο 8μηνες προσλήψεις για την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων

Δύο 8μηνες προσλήψεις για την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων

0
dimarxio avdiron

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η Τρίτη 19 Απριλίου

 

Ο Δήμος Αβδήρων ανακοίνωσε την πρόσληψη, συνολικά δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου.

Αναλυτικά:

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΑ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER και ελλείψει αυτού JCB 8 μήνες 1
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΑ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 μήνες 1

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά τους έως τις 19 Απριλίου

 

Δύο τετράμηνες προσλήψεις στον δήμο Τοπείρου

 

Για την υπηρεσία Καθαριότητας – Αιτήσεις από Τρίτη 12-04 έως Δευτέρα 18-04

 

Ο Δήμος Τοπείρου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης απασχόλησης και ειδικότερα δύο (2) ατόμων για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας ως εξής:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ.ΕΡΓΟΥ 2 (δύο) α) Άδεια Βοηθού Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 1ης,2ης,3ης,4ης,5ης,6ης,7ης,8ης, ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 και β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, και γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημερδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας Τέσσερις (4) μήνες

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου, Ταχ. Δ/νση: 67200 Εύλαλο Ξάνθης, μέσα σε προθεσμία πέντε ( 5 ) εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα από Τρίτη 12-04-2022 έως Δευτέρα 18-04-2022 στoν αρμόδιo υπάλληλο Κιοσσέ Ιωάννη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

1.648 προσλήψεις σε Δήμους μέσω ΑΣΕΠ: Κλείνει η υποβολή δικαιολογητικών

 

Μέχρι σήμερα Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00 το μεσημέρι, έχουν περιθώριο οι υποψήφιοι του κλάδου «Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», που υπέβαλαν αίτηση στην προκήρυξη 13Κ/2021, για 1.648 προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα που επικαλέστηκαν κατά την αίτηση τους.

Υπενθυμίζουμε ότι η προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ αφορά, την πλήρωση, 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».

Στην συγκεκριμένη πρόσκληση καλούνται για υποβολή δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι που καλούνται Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που διαγωνίζονται για τις 1.123 θέσεις του διαγωνισμού, όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα υποψηφίων, προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα υποψηφίων θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαφορετικά θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία. Σημειώνεται ότι, η διαδικασία ελέγχου των παραβόλων της ανωτέρω προκήρυξης βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα ληφθούν υπόψη, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι έχουν καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

«Μπαράζ» προσλήψεων στον Στρατό με πάνω από 1.600 θέσεις εργασίας

 

Συνολικά «τρέχουν» 1.639 προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ)

 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για 1.639 προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις μέσω τεσσάρων προκηρύξεων που δημοσιεύθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία έως την Τρίτη 26 Απριλίου 2022 και ώρα 23:59 για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.

Οι 1.639 προσλήψεις αφορούν τον Στρατό Ξηράς, την Πολεμική Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό και το Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων και συγκεκριμένα:

1.030 θέσεις στον Στρατό Ξηράς

281 θέσεις στην Πολεμική Αεροπορία

308 θέσεις στο Πολεμικό Ναυτικό

20 θέσεις στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων

 

dimosioi_ypalliloi-empros

Η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο

 

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, απεστάλη η νέα 1Ε/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση συνολικά 6 θέσεων.

Δύο θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ανεξάρτητη Αρχή) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Μίας θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπουργείο Δικαιοσύνης),

Μίας θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Δύο θέσεων Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πώς μοριοδοτούνται οι προσλήψεις στο ΑΣΕΠ

Δύο πρόσθετα προσόντα που ζητούνται πλέον σχεδόν σε όλες τις προκηρύξεις του Δημοσίου, ιδιαίτερα για τις θέσεις των Πτυχιούχων, είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η γνώση χειρισμού Η/Υ.

Πολλοί υποψήφιοι έχουν την εντύπωση πως η απόκτηση τέτοιων πιστοποιήσεων είναι μία χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο σε δια ζώσης μαθήματα και εξετάσεις. Πλέον όμως όποιος θέλει μπορεί και προλαβαίνει να λάβει μία από τις δύο παραπάνω πιστοποιήσεις (ή και τις δύο) σε λιγότερο από 3 ημέρες!

Παλαιότερα μπορεί να ίσχυε αυτό , πλέον όμως, υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ που παρέχει το GoLearn για να τις χρησιμοποιήσει για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

108 τα νέα κρούσματα στην Ξάνθη

729 συνολικά στην ΑΜΘ   Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τετάρτη 6 Ιουλίου ότι τα νέα εργαστηρια…