Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Υπό ίδρυση νέος Αναπτυξιακός Οργανισμός στο δήμο Ξάνθης

Υπό ίδρυση νέος Αναπτυξιακός Οργανισμός στο δήμο Ξάνθης

0

Από την Οικονομική και όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο η απόφαση – Σύμφωνα με νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 14/4/2021

 

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ξάνθης : «Ξεκινά άμεσα η μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού. Είναι ένα ευέλικτο αναπτυξιακό εργαλείο»  

 

 

Ξεκινά μετά το Πάσχα η διαδικασία εκπόνησης της μελέτης από το δήμο Ξάνθης για την ίδρυση και λειτουργία ενός νέου Αναπτυξιακού Οργανισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4674/2020. Το έργο των εταιρειών αυτών είναι ευρύτερα επιτελικό, συντονιστικό και εκτελεστικό. Οι εταιρείες της μορφής αυτής έχουν οικονομική αυτοτέλεια, ίδιον προϋπολογισμό και πόρους προερχόμενους από τη διαχείριση των προγραμμάτων που αναλαμβάνουν και τις προγραμματικές συμβάσεις που εκτελούν. Έτσι, ορίζεται ρητώς ότι δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή τους ΟΤΑ και κατά πλήρη στοίχιση με την παγίως διαμορφωθείσα νομολογία, οι εταιρείες αυτές εξαιρούνται από το ρυθμιστικό πλαίσιο της απογραφής της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, διότι, όπως έχει παγίως κριθεί, η μισθοδοσία του προσωπικού τους και η εν γένει λειτουργία τους δεν επιδρούν στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα

 Από την Οικονομική και όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο η απόφαση για ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού στο δήμο Ξάνθης

 Όπως προβλέπει ο νόμος οι «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί» είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής. Κατά συνέπεια έχουν την δυνατότητα να υλοποιούν ευρωπαϊκά  προγράμματα καθώς και να αντλούν πόρους από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο νόμος είχε ψηφιστεί πέρσι επί Θεοδωρικάκου αλλά την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο του Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο προβλέπει ότι η απόφαση για τη σύσταση και λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή των Δήμων και των Περιφερειών και όχι από τα Δημοτικά ή Περιφερειακά Συμβούλια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς δίνει την δυνατότητα της έγκρισης με πλειοψηφία από την Οικονομική Επιτροπή ενώ σε άλλη περίπτωση θα μπορούσε να το μπλοκάρει η αντιπολίτευση όπως και σε άλλες περιπτώσεις που χρειάζεται ενισχυμένη πλειοψηφία.

Ξεκινά άμεσα η μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού

«Ένα ευέλικτο εργαλείο με πολλές δυνατότητες για την υλοποίηση προγραμμάτων», το χαρακτήρισε ο δήμαρχος Ξάνθης κ. Μανώλης Τσέπελης επισημαίνοντας ότι μετά το Πάσχα θα ξεκινήσει η διαδικασία της μελέτης για τη ίδρυση και την λειτουργία αυτού του Οργανισμού. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ξάνθης  είναι αναγκαιότητα για την εύρυθμη λειτουργία των δήμων αυτή η ευελιξία προκειμένου να αναπτύξουν τις αναπτυξιακές πολιτικές τους. Αναφορικά με το γεγονός ότι μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα της έγκρισης στην Οικονομική ο δήμαρχος Ξάνθης σημείωσε: «Η απλή αναλογική είχε δημιουργήσει πολλά ζητήματα αφού εξαρτώνται σημαντικές αποφάσεις από την πλειοψηφία του  δημοτικού συμβούλιου. Κι αυτό το αντιμετωπίζουμε στον δήμο μας όταν η αντιπολίτευση μπλοκάρει σημαντικά θέματα όπως αγοραπωλησίες , παραχωρήσεις από υπουργεία κ.λ.π. Κατά συνέπεια είναι μια λύση για να προχωρήσει ο δήμος στη σύσταση αυτού του ιδιαίτερα σημαντικού αναπτυξιακού εργαλείου».

 Ενδεικτικά, όπως  αναφέρεται στην σχετική εγκύκλιο οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί έχουν την δυνατότητα :

-επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης των ΟΤΑ και των ενώσεών τους (αποτελούν, δηλαδή, το θεσμοθετημένο σύμβουλο των ΟΤΑ για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους)

-ωρίμασης έργων (η περίοδος της προπαρασκευής του έργου που καλύπτει χρονικά όλο το φάσμα σχεδιασμού, της σύνταξης μελετών, τη λήψη απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, την εξασφάλιση πόρων κ.α., η οποία ξεκινάει από τον γενικό προγραμματισμό κα καταλήγει στη διακήρυξη της δημοπρασίας),

-υλοποίησης πολιτικών κοινωνικής συνοχής (όλως ενδεικτικά : δράσεις μετριασμού ή άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων και φαρμακείων, δράσεις κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων και μεταναστών κ.α.),

-υλοποίησης πολιτικών ψηφιακής σύγκλισης (αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφοριακής, του διαδικτύου, καθώς και τον σχεδιασμό, εκτέλεση και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων ψηφιακής σύγκλισης),

-βιώσιμης ανάπτυξης (υλοποίηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσα από συστήματα μεταφορών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων, αξιοποίηση ΑΠΕ, εφαρμογή αναπτυξιακών σχεδίων νέων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη βιοοικονομία, εναλλακτική διαχείριση βιολογικών αποβλήτων – βιοενέργεια),

-ανάληψης καθηκόντων τεχνικής υπηρεσίας των ΟΤΑ (σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων –άρθρο 3 ν. 4674/2020),

-διοικητικής υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ (για δήμους, οι οποίοι την 11.3.2020 ασκούσαν τις λοιπές αρμοδιότητες των Υπηρεσιών αυτών

(πλην των διαδικασιών σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων) μέσω διοικητικής υποστήριξης από έτερο δήμο –άρθρο 4 ν. 4674/2020),

-εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ (άρθρο 7 ν. 4674/2020),

-υποστήριξης των ΟΤΑ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (συμβατικές αναθέσεις υποστήριξης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ –άρθρο 8 παρ. 2 ν. 4674/2020).

 

Άλλες δραστηριότητες που έχουν τη δυνατότητα να ασκούν

Επίσης οι εταιρίες αυτές:  μπορούν να συστήσουν ή να συμμετέχουν σε ομάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ), σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 και του άρθρου 34 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 (L 347/320) και να συμμετέχουν σε Επιτροπές Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ), ως φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του δημόσιου, σε ποσοστό ανάλογο με τα κάθε φορά ορισμένα από τους Κανονισμούς Εκτέλεσης του εν λόγω προγράμματος,

– μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις με όλους τους φορείς της

Γενικής Κυβέρνησης και μπορούν να ορίζονται τεχνικοί σύμβουλοι φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης,

-μπορούν να παρέχουν τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των μετόχων ΟΤΑ,

-μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018

(Α΄ 133), ήτοι δραστηριότητες του τομέα της ενέργειας (ενδεικτικά, δραστηριότητες τόσο συμβατικών όσο και εναλλακτικών μορφών ενέργειας µε έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας) και δραστηριότητες αξιοποίησης είτε βασικών υποδομών κοινής ωφέλειας είτε φυσικών πόρων ή περιοχών ή εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας.

– μπορούν να προτείνουν προς τους αρμόδιους φορείς και να υλοποιούν Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών, με βάση τα πρωτόκολλα συγκρότησης της κατά περίπτωση προβλεπόμενης Αρχής Διακυβέρνησης της ΟΧΕ, υπό την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ.

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

“Σερίφηδες στην Άγρια Δύση…” λέει η δημοτική αρχή για την επίσκεψη των 4άρων στον Π. Γιώρη

Εκφράζει ενόχληση για τη στάση τους: «Λυπούμαστε που η έναρξη κινητικότητάς της, σηματοδοτ…