Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ «Φρένο» στις απευθείας αναθέσεις για προμήθειες και έργα

«Φρένο» στις απευθείας αναθέσεις για προμήθειες και έργα

0

Έρχεται νέο νομοσχέδιο με αλλαγές στον 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις

Αυξάνονται τα όρια για απευθείας αναθέσεις από 20.000 ευρώ σε 30.000 ευρώ για
προμήθειες και μελέτες και από 20.000 ευρώ σε 60.000 για έργα – Δικλείδα ασφαλείας
για τις μεγάλες εκπτώσεις

Δυσκολεύουν τα πράγματα για τις απευθείας αναθέσεις καθώς το νέο νομοσχέδιο που
εισάγει αυξάνει το όριο που θα μπορούν οι ΟΤΑ να προβαίνουν σε απευθείας αναθέσεις
αλλά και θέτει δικλείδες ασφαλείας για την προάσπιση της διαφάνειας. Να σημειώσουμε
πως ο δήμος Ξάνθης είναι στο στόχαστρο σφοδρής κριτική από την αντιπολίτευση γιατί
έκανε ευρεία χρήση της δυνατότητας των απευθείας αναθέσεων. Να υπενθυμίσουμε ότι
στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου Ξάνθης (15 /2) ο πρώην Δήμαρχος
κ. Δημαρχόπουλος κατηγόρησε τη δημοτική αρχή ότι μέσα σε «15 μήνες κάνατε 453
απευθείας αναθέσεις ύψους 2.300.000 ευρώ. Να μας δώσετε τα στοιχεία, που πήγαν και
για ποιο λόγο ξοδεύτηκαν, θέλουμε διαφάνεια».

Δημόσιες συμβάσεις: Αυξάνονται τα όρια για απευθείας αναθέσεις
Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε χθες στη
Βουλή, προβλέπει αλλαγές στο νόμο 4412/2016 που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις.
Ειδικότερα το νέο νομοσχέδιο προβλέπει την αύξηση των ορίων των απευθείας αναθέσεων
από τις 20.000 ευρώ που είναι σήμερα στις 30.000 ευρώ για προμήθεια αγαθών,
υπηρεσιών και μελετών, και στις 60.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ) για δημόσια έργα.
Ωστόσο, για την εξασφάλιση της διαφάνειας, το νέο πλαίσιο ορίζει ότι πριν την
κατακύρωση – ανάθεση της σύμβασης, αυτή (η σύμβαση) θα πρέπει να αναρτηθεί για
διάστημα πέντε ημερών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ), ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να λάβει γνώση ποιος θα την αναλάβει
και με το ύψος του τιμήματος.
Συνεπώς, αν κάποιος οικονομικός φορέας μπορεί να προσφέρει καλύτερο τίμημα για την
ίδια ποιότητα προϊόντων ή υπηρεσιών, έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει την αναθέτουσα
αρχή. Στη συνέχεια, αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι η προσφορά είναι καλύτερη, τότε
μπορεί να τον προσκαλέσει να υποβάλει προσφορά και να του αναθέσει τη σύμβαση.
Επισημαίνεται ότι για να κατατεθεί νέα προσφορά, θα πρέπει να υπάρξει πρόσκληση από
την αναθέτουσα αρχή στον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα.
Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τη συγκεκριμένη
πρόνοια, ακόμη και στην περίπτωση των απευθείας αναθέσεων, θα υπάρχει διαφάνεια,
καθώς πριν την ανάθεσή τους θα τελούν για πέντε ημέρες υπό δημοσιότητα.
Στο ίδιο πλαίσιο, δηλαδή της διασφάλισης της διαφάνειας, για τις απευθείας αναθέσεις
συμβάσεων έργων και για ποσά μεταξύ 30.000 έως 60.000 ευρώ, η αναθέτουσα αρχή θα
πρέπει να απευθύνεται σε τρεις τουλάχιστον οικονομικούς φορείς και να επιλέγει τη
βέλτιστη προσφορά. Ομοίως και σε αυτή την περίπτωση ισχύει η δημοσιότητα των πέντε
ημερών.

Τα τεχνικά έργα – Δικλείδα στις μεγάλες εκπτώσεις

Με το νομοσχέδιο, αλλάζει και η βάση υπολογισμού των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης.
Ειδικότερα, ως προτεινόμενη βάση υπολογισμού θεωρείται πλέον η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης, δηλαδή ο αρχικός προϋπολογισμός αντί της συμβατικής αξίας που προβλέπεται
στις υφιστάμενες διατάξεις, καθώς και η αναπροσαρμογή του ποσοστού των εγγυήσεων
καλής εκτέλεσης, στις συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, σε 4% αντί του
ισχύοντος 5%.
Η διάταξη στοχεύει κυρίως στην αντιμετώπιση των πολύ μεγάλων εκπτώσεων που
προσφέρονται στους διαγωνισμούς δημόσιων έργων, οι οποίες συμπαρασύρουν σε χαμηλό
επίπεδο και το ύψος της σχετικής εγγύησης καλής εκτέλεσης, και έχουν συχνά ως
αποτέλεσμα την αδυναμία του οικονομικού φορέα να εκτελέσει την ανατιθέμενη σε αυτόν
σχετική σύμβαση.

«Εγγύηση πρόσθετου χρόνου εγγύησης»
Εισάγεται, επίσης, για πρώτη φορά η «εγγύηση προσθέτου χρόνου εγγύησης» στις
δημόσιες συμβάσεις έργων, όταν προσφέρεται και αξιολογείται ως κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης επιπλέον χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας του έργου, με σκοπό την
ελαχιστοποίηση των κινδύνων πλημμελούς εκτέλεσής τους. Το ποσό της εν λόγω εγγύησης
υπολογίζεται βάσει μαθηματικού τύπου που έχει ως βασική παράμετρο υπολογισμού το
μέγεθος του πρόσθετου χρονικού διαστήματος εγγύησης.
Επίσης, προσδιορίζεται το ανώτατο ποσοστό της εγγύησης καλής λειτουργίας, το οποίο δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σε αντίθεση με την
υφιστάμενη διάταξη, με την οποία δεν ορίζεται συγκεκριμένο ποσοστό και επαφίεται στην
απόλυτη ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να το καθορίσει στα έγγραφα της σύμβασης.
Με το άρθρο 122 τροποποιείται το άρθρο 313 του ν. 4412/2016 και εισάγονται οι
τροποποιήσεις του άρθρου 88 του ν. 4412/2016 (Βιβλίο Ι) στις αντίστοιχες διατάξεις του
Βιβλίου ΙΙ για τους αναθέτοντες φορείς.
Ειδικότερα, προτείνεται η λήψη δέσμης μέτρων για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο των
ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, που οδηγεί σε υποκοστολογημένες προσφορές με
συνακόλουθη αδυναμία ολοκλήρωσης του έργου και εμφάνισης σοβαρών ποιοτικών
προβλημάτων, ενώ συγχρόνως διογκώνεται το φαινόμενο των συμπληρωματικών
συμβάσεων.
Στο πλαίσιο αυτό καθορίζεται ένα συνδυασμένο όριο έκπτωσης, άνω του οποίου ο
οικονομικός φορέας υποχρεούται μετά από πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να
υποβάλει έγγραφες εξηγήσεις, τυχόν δε άρνησή του επάγεται την κήρυξη της προσφοράς
του ως απαράδεκτης και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Συγκεκριμένα στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, σε κάθε
περίπτωση, τεκμαίρονται προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισμό και εμφανίζουν
απόκλιση μεγαλύτερη των 10 ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των
εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν, ενώ δύναται η αναθέτουσα
αρχή να κρίνει και άλλες προσφορές με μικρότερη ή και καθόλου έκπτωση ως ασυνήθιστα
χαμηλές.
Επίσης, προβλέπεται ότι τα οικονομικά στοιχεία των εξηγήσεων που παραθέτει προς την
αναθέτουσα αρχή αποτελούν δεσμευτική συμφωνία και τα εν λόγω στοιχεία δεν δύνανται
να μεταβληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

«Λίφτινγκ» στο κτήριο της «Στήριξης»

Θα παραχωρηθούν γραφεία σε συλλόγους, κοινωνικές Δομές και Μονάδες Φροντίδας   Αναμένεται …