Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επιχειρηματικότητα Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον συμψηφισμό του 12%

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον συμψηφισμό του 12%

0

Τη διαδικασία που προβλέπεται με την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, θέτει στη διάθεση των επαγγελματιών το Επιμελητήριο Ξάνθης

 Πρώτα συμψηφίζονται φορολογικές απαιτήσεις και στη συνέχεια ασφαλιστικές

Ξεκινούν οι αιτήσεις συμψηφισμού για το 12% με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται σε εγκύκλιο του ΟΑΕΔ. Το σχετικό έγγραφο, που δόθηκε στη διάθεση των επαγγελματιών από το Επιμελητήριο, περιγράφει τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις, τους όρους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τρόπο συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, το είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A’ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), σχετικά με την επιδότηση κόστους μισθοδοσίας παραμεθόριων περιοχών.

Το Επιμελητήριο σχετικά σημειώνει, «καλούμε τις επιχειρήσεις – μέλη μας που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη να καταθέσουν άμεσα στον ΟΑΕΔ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους. Όσοι δεν έχουν κάνει προσφυγή και έχουν λαμβάνειν καλούνται να καταθέσουν δικαιολογητικά, ώστε να γίνει συμψηφισμός του β’ εξαμήνου 2014 και όλου του 2015».

Προϋποθέσεις

Για τις ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015 διενεργείται συμψηφισμός με υφιστάμενες και στη συνέχεια με μελλοντικές απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης. Για αντίστοιχες απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης διενεργούνται παρακράτηση και απόδοση σε αυτούς των παρακρατούμενων ποσών.

Για την διεκδίκηση των εν λόγω απαιτήσεων, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να υφίστανται ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων προς τον ΟΑΕΔ μέχρι 31-12-2015.

β) Να υποβληθεί σχετική αίτηση στον ΟΑΕΔ, με την οποία διακόπτεται η προθεσμία της παραγραφής.

γ) Να παραιτηθεί ο δικαιούχος από το δικαίωμα και από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφόσον έχει ασκήσει), με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως 2015, να υποβάλει το σχετικό δικαιολογητικό από το αρμόδιο Δικαστήριο , καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται ρητά ότι παραιτείται από το δικαίωμά του για τις αξιώσεις από τα έτη 2010-2015 .

δ) Οι εν λόγω απαιτήσεις να μην έχουν υποπέσει σε παραγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 140-141, και 143 του ν.4270/2014 (Α’143).

Διαδικασία

  1. Ο δικαιούχος υποβάλει σχετική αίτηση1 στο ΚΠΑ2 που ανήκει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με αποστολή μέσω ταχυδρομείου είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση (Υποδείγματα 1Α και 1Β) περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων και σε περίπτωση άσκησης αυτών, βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστηρίου περί σχετικής παραίτησης, για τις αξιώσεις που απορρέουν από την 1.1.2010 έως την 31.12.2015, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίωση.

β) Υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 2) περί κατάσχεσης/εκχώρησης ή μη των απαιτήσεών του.

Οι ανωτέρω ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ υποχρεωτικά θα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής. Σε περίπτωση αποστολής μέσω e-mail, οι δικαιούχοι θα εκδίδουν πρώτα Υπεύθυνη Δήλωση από τη σχετική ιστοσελίδα: (https://www.gov.gr)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον δικαιούχο για κάθε απαίτησή του.

  1. Πλέον των ανωτέρω το ΚΠΑ2 ελέγχει:

α) αν τα απαιτητά ποσά έχουν παραγραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις περί παραγραφής κατά του Δημοσίου, όπως ρυθμίζονται στα άρθρα 140-141 και 143 του ν. 4270/2014 (Α’143), όπως ισχύει «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».

Επισημαίνεται ότι, για τους δικαιούχους που δεν έχουν ασκήσει ένδικα μέσα, τα απαιτητά ποσά μέχρι 30-06-2014 έχουν παραγραφεί ενώ η υποβολή της αίτησης με την παρούσα ρύθμιση διακόπτει την παραγραφή για το χρονικό διάστημα από 01-07-2014 έως 31-12- 15 ήτοι Β΄εξάμηνο του 2014 και Α’ και Β΄εξάμηνο του 2015.

β) ότι τα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης από το ΚΠΑ2 είναι τα προβλεπόμενα κατά τον χρόνο υποβολής της αρχικής αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 (Α΄ 63), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν.1836/1989 (A’79) καθώς και με τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του.

  1. Μετά τον έλεγχο, το ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική εγκριτική απόφαση αναγνώρισης της ανεξόφλητης απαίτησης.
  2. Στη συνέχεια σε μηνιαία βάση και συνολικά για τις βέβαιες και ανεξόφλητες απαιτήσεις έναντι αυτού μέχρι τις 31.12.2015, το ΚΠΑ2 αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στην Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη τυχόν οφειλών προς αυτούς.

Το ηλεκτρονικό αρχείο περιλαμβάνει πίνακα με τα παρακάτω στοιχεία:

α. τους δικαιούχους – επιχειρήσεις

β. το ΑΦΜ των δικαιούχων- επιχειρήσεων

γ. την εγκριτική απόφαση αναγνώρισης της ανεξόφλητης απαίτησης

δ. το ποσό της ανεξόφλητης απαίτησης

ε. το ποσό οφειλής προς συμψηφισμό από τη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ)

στ. το ποσό οφειλής προς παρακράτηση στον Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

ζ. την ημερομηνία καθορισμού συμψηφισμού από τη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ)

η. την ημερομηνία καθορισμού παρακράτησης με Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

  1. Το ΚΠΑ2 εκκαθαρίζει τις απαιτήσεις των δικαιούχων αρχικά μέχρι του ύψους των υφιστάμενων απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και εκδίδει απόφασης εκκαθάρισης (βλέπε συνημμένη απόφαση εκκαθάρισης) και στη συνέχεια με μελλοντικές προκύπτουσες απαιτήσεις αυτών .

Σημειώνεται ότι προηγείται η διαδικασία συμψηφισμού των ανεξόφλητων απαιτήσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση, εφόσον υπάρχουν και έπεται η διαδικασία της παρακράτησης και απόδοσης των απαιτήσεων στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται τόσο κατά την πρώτη εκκαθάριση των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων όσο και στις μελλοντικές εφόσον υπάρχουν.

  1. Κατόπιν εκδίδεται από τον δικαιούχο τιμολόγιο που αντιστοιχεί στο ποσό για το οποίο διενεργείται ο συμψηφισμός και η τυχόν παρακράτηση. Σε περίπτωση μεγαλύτερης απαίτησης του δικαιούχου, το ποσό που υπολείπεται θα καλύπτεται με συμψηφισμό ή παρακράτηση μελλοντικών απαιτήσεων της φορολογικής διοίκησης ή/και των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης .

Η επιχείρηση, αμέσως, μετά την εκκαθάριση των απαιτήσεων της από το ΚΠΑ2 και την έκδοση του τιμολογίου θα ενημερώνεται από το ΚΠΑ2 για το εναπομείναν προς συμψηφισμό ή/καιπαρακράτηση ποσόν.

Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται τόσο κατά την πρώτη εκκαθάριση των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων όσο και στις μελλοντικές, εφόσον υπάρχουν.

Το τιμολόγιο των δικαιούχων θα εκδίδεται στο όνομα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΣΤΑΔΙΟΥ 29 – ΤΚ 101 10 – ΑΦΜ 099012257 – ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ και θα αντιστοιχεί στο ποσό για το οποίο διενεργείται ο συμψηφισμός και η τυχόν παρακράτηση.

Το ποσό του τιμολογίου θα είναι αυτό που θα προκύπτει μετά την εκκαθάριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ.

  1. Μετά την εκκαθάριση, το ΚΠΑ2 αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πίνακα με την εκκαθαρισμένη απαίτηση, η οποία θα είναι μέχρι το ύψος των απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, κάθε φορά, προκειμένου το Υπουργείο να προβεί στις απαραίτητες κατά νόμον ενέργειες.
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επιχειρηματικότητα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Θ. Σκυλακάκης: Επιπλέον ενισχύσεις 6 δισ. ευρώ ως το τέλος του έτους για την οικονομία

Επιπλέον ενισχύσεις 6 δισ. ευρώ για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων …