Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 4 προσλήψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων

4 προσλήψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων

2

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης ανακοίνωσε την πρόσληψη 4 ατόμων, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Αναλυτικά οι θέσεις

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ πέντε (5) μηνών 1
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ πέντε (5) μηνών 1

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ πέντε (5) μηνών 1

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣπέντε (5) μηνών1

 

1 ΠΕ Ειδικό συνεργάτη θα προσλάβει ο δήμος Μύκης

Ο δήμος Μύκης ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός ΠΕ ειδικού συνεργάτης
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%971%CE%A9%CE%A9%CE%9A%CE%9B-
%CE%A5%CE%A5%CE%9C?inline=true

 

ΟΑΕΔ: Τα 2 προγράμματα με μισθό 750€

 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται δύο προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν συνολικά 11.500
νέες θέσεις εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν άμεσα.
Δείτε τα δύο προγράμματα του Οργανισμού:
Το νέο Πρόγραμμα Πτυχιούχων Ανέργων 22-29 ετών αφορά σε 3.500 θέσεις εργασίας σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, διάρκειας 10 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του
μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750€ μηνιαία.
Το βελτιωμένο και ενισχυμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών,
οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, αφορά σε 8.000 νέες θέσεις εργασίας σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, αλλά
αυξάνεται σε 15 μήνες για τους μακροχρόνια ανέργους και τους δικαιούχους του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος. Αυξάνεται η επιδότηση από το 50% στο 75% του μηνιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 500€ στα 750€
μηνιαία.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.oaed.gr


Βελτιωμένο Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας για 3.000 ανέργους με έμφαση στην
ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες

Στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης όλων των προγραμμάτων του
Οργανισμού, η Διοίκηση του ΟΑΕΔ προχώρησε στον ανασχεδιασμό του «Προγράμματος
δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας», που είχε καλύψει μόνο 2.000 από τις 5.000
διαθέσιμες θέσεις σε διάστημα 22 μηνών. Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί μια
δεύτερη ευκαιρία σε όσους διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, να
δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση και να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας.
Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται
από 12.000 € για ατομική επιχείρηση, έως 24.000 € για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους
εταίρους. Κατόπιν αίτησης, μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια
μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί
από 20.000 € έως 36.000 €.


Όλες οι αλλαγές στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Συγκεκριμένα, με χθεσινή απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού εγκρίθηκαν οι παρακάτω
αλλαγές ώστε το πρόγραμμα να γίνει πιο ευέλικτο, ελκυστικό και αποτελεσματικό και να
απορροφηθούν ταχύτερα οι υπολειπόμενες 3.000 θέσεις:
Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες
Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας θα λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια
Διευρύνονται οι δικαιούχοι, καθώς επεκτάθηκε κατά περισσότερο από 2 χρόνια το
διάστημα που θα πρέπει να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από
1/1/2012-6/8/2018 που ίσχυε σε 1/1/2012-31/10/2020

Πιο ευέλικτοι όροι συστέγασης σε θερμοκοιτίδες (business incubators), χώρους
συνεργασίας (coworking spaces) και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας,
καθώς και λειτουργίας εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.
ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας θα λαμβάνουν 60%
επιπλέον μόρια.
Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 31/10/2020
δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία
ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας
δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από
1/11/2020 έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης και έχουν καταβάλει στον Ειδικό
Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος ή να
την έχουν ρυθμίσει και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.
Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες
που δεν έχουν προχωρήσει σε νέα έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά
την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου
από τον ΟΑΕΔ, θα προχωρήσουν στην έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.
Ο Διοικητής ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι «ο ΟΑΕΔ αφουγκράζεται τις ανάγκες
της πραγματικής οικονομίας και στέκεται δίπλα σε όσους επιχειρηματίες επλήγησαν από
την πανδημία. Με γνώμονα τη στήριξη των ανέργων πρώην επιχειρηματιών,
αναμορφώσαμε το πρόγραμμα δεύτερης ευκαιρίας, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της
ψηφιακής οικονομίας και στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και προσαρμόσαμε τις δράσεις
μας ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις και στα νέα δεδομένα που προέκυψαν εξαιτίας
της πανδημίας. Μέσω της επέκτασης και ευελιξίας του προγράμματος, στοχεύουμε στη
δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων που θα συμβάλουν στην οικονομική ανάκαμψη της
χώρας».
Η δαπάνη του προγράμματος ύψους 48.000.000 € θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
του Οργανισμού

ΟΑΕΔ: Ποιοι θα δουν λεφτά στους λογαριασμούς

Όσα πρέπει να ξέρετε

Χρήματα στους λογαριασμούς τους πρόκειται να δουν οι δικαιούχοι επιδομάτων του ΟΑΕΔ.
στους λογαριασμούς τους πρόκειται να δουν οι δικαιούχοι επιδομάτων του ΟΑΕΔ.
Συγκεκριμένα ξεκίνησε από χθες (7/12) η προπληρωμή επιδομάτων και η πληρωμή του
Δώρου Χριστουγέννων έτους 2020.
Οι πληρωμές θα συνεχιστούν θα συνεχιστούν μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2021. Δεν
απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους και δεν υφίσταται κανένας λόγος
προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).
Για όσους επιδοτούμενους ανέργους έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το
χρονικό διάστημα των προπληρωμών επιδομάτων, η προπληρωμή θα καταβληθεί μετά την
δήλωση παρουσίας, η οποία γίνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/delose-parousias-epidoma-

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Έγκριση για 20 θέσεις στον δήμο και στον ΣΔΑΝ Ξάνθης

  Εγκρίθηκε η πρόσληψη 20 θέσεων  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο…