Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επιχειρηματικότητα Covid 19 – Η επόμενη μέρα…

Covid 19 – Η επόμενη μέρα…

0

Οι τρεις πυλώνες αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού από το Οικονομικό Επιμελητήριο Θράκης

 Προτάσεις για τον αναπροσανατολισμό της οικονομίας στην μεταποίηση, τον επανασχεδιασμό των κοινοτικών πολιτικών και την υιοθέτηση μέτρων για την κοινωνική συνοχή

Τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία κοινοποιεί το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας-παράρτημα Θράκης, προκειμένου να συμβάλλει στην υιοθέτηση αποτελεσματικών και πολυεπίπεδων πολιτικών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας, προβλέποντας ότι οι συνέπειες θα είναι εξαιρετικά δυσμενείς στη χώρα μας.

Σε κείμενο με τον τίτλο «Covid 19 – Η επόμενη μέρα… « που υπογράφει ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.  Π.Τ. Θράκης Δημήτριος Δράκος, οι οικονομολόγοι της περιοχής προτείνουν αναπροσανατολισμό του οικονομικού μοντέλου με ενίσχυση της μεταποίησης και των ΣΔΙΤ και μερική απεξάρτηση από τον επιρρεπή τομέα του τουρισμού, ανασχεδιασμό των κοινοτικών κονδυλίων με μέριμνα και για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων και μέτρα για την κοινωνική συνοχή, κυρίως με την αντικατάσταση της αναστολής εργασίας με επιδότηση της εργασίας.

Το κείμενο του ΟΕΕ Θράκης αναλυτικά αναφέρει: «η κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία από τις επιπτώσεις του Covid-19 αποτελεί μια sui generis συγκυρία, με τρομερή αβεβαιότητα για το μέλλον. Οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ (World Economic Outlook) για 10% ύφεση στη χώρας μας με ανεργία 22,3%, και 7,5% ύφεση στην Ευρωζώνη με την ανεργία στο 10,4%, ενισχύουν το χορό της αβεβαιότητας.

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η οικονομική κρίση που διερχόμαστε ως απόρροια του covid-19, θα είναι βαθιά και ανεξέλεγκτη, κυρίως αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές πολιτικές, οι οποίες θα πρέπει να χαραχθούν με απόλυτη συναίσθηση της συγκυρίας απαγκιστρωμένες από το υφιστάμενο παρωχημένο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να υπάρξει μετατόπιση του μοντέλου από τη διαχείριση της ύφεσης στη προοπτική της ανάπτυξης, και από την επιδοματική πολιτική φτώχειας στην εισοδηματική πολιτική της απασχόλησης.

Ως Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας Περιφερικού Τμήματος Θράκης  καταθέτουμε έναν οδηγό οικονομικής προοπτικής προς την ανάπτυξη της χώρας ο οποίος έχει τη βάση του στους παρακάτω πυλώνες:

Πυλώνας 1: Ολιστικό σχέδιο στήριξης του Δημοσίου προς το Ιδιωτικό τομέα

–             Επανασχεδιασμός του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση του ΑΕΠ από τον Τουριστικό τομέα, ο οποίος αποτελεί ευπαθή κλάδο σε εξωγενείς μετατοπίσεις του οικονομικού κύκλου.

–             Διαφύλαξη του Μεταποιητικού τομέα με αντισταθμιστικά μέτρα, τουλάχιστον για το 2020, μέσω ευνοϊκών χρηματοδοτήσεων, ουσιαστικών εγγυήσεων σε μεγαλύτερο εύρος, υπέρ-αποσβέσεων ως επενδυτικά κίνητρα, ενεργειακό κόστος.

–             Ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και επιτάχυνση των διαδικασιών εκταμίευσης των πληρωμών

–             Πολιτικές συνέργειας Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων, μέσω κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων, κυρίως επιχειρήσεων που συμμετέχουν σημαντικά στο Περιφερειακό ΑΕΠ της χώρας, στα πρότυπα που ήδη έχει ανακοινώσει το Γερμανικό και Γαλλικό δημόσιο.

–             Ανασχεδιασμός Φορολογικής Πολιτικής με μειώσεις συντελεστών (ΦΠΑ, ΕΦΚ, προκαταβολή), κατάργηση τέλους επιτηδεύματος. Το σύνολο του ανασχεδιασμού θα πρέπει να πραγματωθεί με γνώμονα οι πρόσκαιρες φορολογικές ελαφρύνσεις να μεταστραφούν σε ουσιαστικές ελαφρύνσεις για το σύνολο του 2020, και όχι μόνο σε μετακύληση των υποχρεώσεων.

–             Εξατομικευμένες ενισχύσεις ανά περιφέρεια του κρίσιμου κλάδου του Τουρισμού, μέσω παρεμβάσεων επικεντρωμένων στο λειτουργικό κόστος, αλλά και ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού μέσω κοινωνικών προγραμμάτων, ώστε να ανασχεθεί μέρος της απώλειας του εισοδήματος.

–             Επανακαθορισμός ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού στο όριο των λειτουργικών δαπανών της κάθε επιχείρησης.

–             Στοχευμένες πολιτικές στο τομέα των εξαγωγών μέσω μια κοινή πλατφόρμας η οποία να δημιουργεί συνέργειες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της εξαγωγικής αλυσίδας (μεταποίηση, τράπεζες, logistics κ.α.), στα πρότυπα του Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγέων

–             Κοινή ηλεκτρονική πλατφόρμα που να ενώνει όλη την αγροτοδιατροφική αλυσίδα, από τους παραγωγούς μέχρι και τον τελικό καταναλωτή για την αποτελεσματικότερη και αρτιότερη συνέργεια μεταξύ όλων των δρώντων του πρωτογενούς τομέα.

Πυλώνας 2: Επανασχεδιασμός Κοινοτικών Πολιτικών

–             Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ, 1407/2013 και 1408/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Κανόνα Κρατικών Ενισχύσεων (De minimis) με αύξηση του ορίου χρηματοδότησης από τις 200.000€ στις 800.000€.

–             Επανακαθορισμός του ορισμού Προβληματικών Επιχειρήσεων της ΕΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό 651/2014, και ενεργοποίηση των Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/ C 249/01).

–             Ολιστικός σχεδιασμός και μέτρα υπέρ των μεταφορών και μετακινήσεων με παράλληλη διαφύλαξη των υγειονομικών κανόνων και της λειτουργικής διεθνούς κίνησης εμπορευμάτων και ανθρώπων.

–             Εργαλειοποίηση Πόρων του ΕΣΠΑ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των επιχειρήσεων.

–             Τροποποίηση των Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ από το 55% που είναι σήμερα σε ποσοστό άνω του 70%.

–             Σχεδιασμός εξατομικευμένων κλαδικών προγραμμάτων με πόρους προερχόμενους από το ΕΣΠΑ για τον Πρωτογενή τομέα με παράλληλη στοχοθέτηση της διασύνδεσης των διαδικασιών παραγωγής – μεταποίησης – δίκτυα διανομής ώστε η Ελληνική οικονομία να αποκομίζει το βέλτιστο της προστιθέμενης αξίας.

–             Προώθηση προγραμμάτων και ταχεία εισροή ρευστότητας για τη βελτιστοποίηση και εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού των Ελλήνων παραγωγών του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι παραμένουν αυτοί με τον πιο απαρχαιωμένο στην Ευρώπη.

Πυλώνας 3: Κοινωνική Συνοχή

–             Διακοπή της λανθασμένης πρακτικής επιδότησης της αναστολής εργασίας και προσανατολισμός στην επιδότηση της εργασίας με κάλυψη συγκεκριμένου ποσοστού της απώλειας των εργαζομένων συνδεδεμένο με την απώλεια επί του τζίρου της κάθε επιχείρησης, όπως έχει πραγματοποιηθεί στο σύνολο των χωρών μελών της Ε.Ε.

–             Επέκταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας μέχρι το τέλος του 2020

–             Πολιτικές ασφάλειας της υγείας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας

–             Ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας, τόσο με προσλήψεις προσωπικού όσο και μέσω ορθής χρήσης των υλικοτεχνικών υποδομών προς όφελος της κοινωνίας.

Κλείνοντας θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα μέτρα ενίσχυσης και επανασχεδιασμού πολιτικών θα πρέπει να επιταχυνθούν καθώς διογκώνεται διαρκώς το έλλειμμα επενδυτικής ανταγωνιστικότητας της χώρας, καθώς ήδη με το τέλος του 2019 απωλέσαμε δύο θέσεις στον δείκτη WEF και επτά θέσεις στον δείκτη Doing Business. Κατ’ επέκταση η ταχύτητα υλοποίησης κρίνεται επιτακτική».

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επιχειρηματικότητα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Πρόγραμμα “Γέφυρα”: Πάνω από 5.000 αιτήσεις την ημέρα

Η πρωτοφανής ανταπόκριση φέρνει παράταση Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡ…