Αρχική ΓΝΩΜΕΣ Ίδρυση Υπηρεσίας Υποδοχής και Αξιολόγησης Προτάσεων προς τη Δημόσια Διοίκηση

Ίδρυση Υπηρεσίας Υποδοχής και Αξιολόγησης Προτάσεων προς τη Δημόσια Διοίκηση

0

52 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ


  1. Αλήθεια, πόσες φορές έχετε αναρωτηθεί πώς θα μπορούσε μία ιδέα σας να υλοποιηθεί από την Δημόσια Διοίκηση για το καλό όλων μας; Έως στιγμής από την λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης ελλείπει η συγκρότηση και η λειτουργία Κεντρικής Υπηρεσίας για την υποδοχή υποβαλλόμενων εισηγήσεων και προτάσεων για την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, για την αναζήτηση τέτοιων πρωτοβουλιών, την ταξινόμηση και την τελική αξιολόγησή τους.

Η τυχόν σήμερα υπάρχουσα ανά Γραφείο Υπουργού ή Υφυπουργού ή Γενικού Γραμματέα ευκαιριακή και προσωποπαγής διαδικασία (συνήθως από ένα φιλότιμο και ικανό Συνεργάτη στην βάση του … «πατριωτισμού» του!) (ι) δε αρκεί ως μη τυποποιημένη και μη πιστοποιημένη, (ιι) λήγει αδόξως με την λήξη της θητείας του έχοντος την πρωτοβουλία και μαζί με την λήξη … χάνεται και το σχηματισθέν «αρχείο», (ιιι) δεν δημιουργεί διοικητική και θεσμική συνέχεια.

Για ρηχές έως φαιδρές «θεσμικές» πρωτοβουλίες του τύπου «kathimerinotita.gr” του προσφάτως διατελέσαντος Υπουργού Επικρατείας, Αλ. Φλαμπουράρη, ας μην χάσουμε τον χρόνο μας. Πλέον το κενό δύναται να καλυφθεί σε επίπεδο Προεδρίας της Κυβέρνησης διά της σύστασης ευέλικτης Υπηρεσίας (λχ σε επίπεδο Αυτοτελούς Γραφείου) υπαγόμενης σε μία από τις σήμερα λειτουργούσες κατά συναφείς αρμοδιότητες Γενικές Γραμματείες της Προεδρίας, που αντικείμενο θα έχει μόνο αυτό : την υποδοχή, την αναζήτηση, την συλλογή, την αξιολόγηση προς εναρμόνιση με το Κυβερνητικό Πρόγραμμα και τις δημοσιονομικές δυνατότητες και την υποβολή προς τα επιμέρους αρμόδια  Υπουργεία, Αρχές και Υπηρεσίες για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες και πρωτοβουλίες.

  1. Έργο της Υπηρεσίας μπορεί να είναι τόσο η υποδοχή προτάσεων πολιτών και τρίτων, όσο και η αυτεπάγγελτη υπηρεσιακή έρευνα και αναζήτηση προτάσεων και εισηγήσεων ήδη υποβληθεισών και κατατεθεισών στην δημόσια σφαίρα. Ειδικώς η έρευνα και η αναζήτηση μπορεί να έχει περιεχόμενο (α) την σε βάθος εικοσαετίας λόγω του σε ισχύ σήμερα Υπαλληλικού Κώδικα (1999) έρευνα για τον εντοπισμό των χορηγηθέντων Βραβείων και Επαθλων στις Δημόσιες Υπηρεσίες λόγω υποβολής Μελετών, Εργασιών και Προτάσεων από τους Δημοσίους Υπαλλήλους για την βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών και των Υπηρεσιών τους, (β) την επισκόπηση κατά Υπουργείο και Φορέα Γενικής Κυβέρνησης για την ίδια εικοσαετή περίοδο [όριο : η ένταξη της Χώρας στην ζώνη του Ευρώ] των ανατεθεισών Μελετών από τρίτους συμβατικώς αντισυμβαλλομένους περί το σύνολο της λειτουργίας της διοικητικής μηχανής (λχ Μελέτες για τα Μεγάλα και τα Ολυμπιακά Εργα, Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα Μεγάλα Εργα, Μελέτες ΕΕΤΑΑ για την πολυβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μελέτες ΟΟΣΑ και Παγκόσμιας Τράπεζας), (γ) την συγκέντρωση των για λογαριασμό και χάριν του Ελληνικού Δημοσίου / Ελληνικού Κράτους Μελετών και Εργασιών από Φορείς της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, της Ιδιωτικής Οικονομίας και της Κοινωνίας των Πολιτών για την ίδια περίοδο (λχ δημοσιευθείσες και δωρηθείσες στο Δημόσιο Μελέτες της «διαΝΕΟσις», του Ιδρύματος Ωνάσση, του Ιδρύματος Μποδοσάκη, του Ιδρύματος Νιάρχος, της Ακαδημίας Αθηνών, του ΣΕΒ, του ΙΟΒΕ κτλ).

Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου, παρακαλώ, μία προσωπική αναφορά : ακόμα και από ένα τυχαίο δείγμα διοικητικής ύλης θα εκπλαγεί κανείς από τον πλούτο της θεματολογίας, της εμβρίθειας και του φιλότιμου των συντακτών των εν λόγω προτάσεων – ακόμα και απλών πολιτών.

 

  1. Τα ανωτέρω προτεινόμενα απαιτούν (α) δημοσιονομικώς έναν μικρό αριθμό ήδη υπηρετούντων ενδεχομένως και άρα μισθοδοτούμενων στην Δημόσια Διοίκηση Υπαλλήλων και Στελεχών της Διοίκησης, (β) οργανωτικώς την θεσμική σύσταση της Υπηρεσίας και την ολιγάριθμη και ευέλικτη συγκρότηση αυτής, (γ) τον λεπτομερειακό καθορισμό των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας, τόσο περί της ευμενούς υποδοχής των εισηγήσεων και της ευγενικής απάντησης περί την λήψη αυτών ανεξαρτήτως της πορείας κατά την αξιολόγησή τους, όσο και περί της συντονισμένης έρευνας και του εντοπισμού των ήδη υπαρχουσών εις χείρας των Δημοσίων Υπηρεσιών καθευδουσών προτάσεων και μελετών, (δ) την αξιολόγηση των συλλεγόμενων προτάσεων προς την συνάδουσα με τις προβλέψεις και τους σχεδιασμούς του Κυβερνητικού Προγράμματος και των επικαιροποιήσεων αυτού υλοποίηση αυτών. Ειδικώς οι υποβληθείσες δωρεάν Μελέτες δεν υπάρχει δικαιολογία να μην υπάρχουν στο Αρχείο έκαστης Υπηρεσίας ή Φορέα, για δε τις επί συμβατικό χρηματικό αντάλλαγμα ούτε λόγος να γίνεται, ενώ σε κάθε περίπτωση μπορούν άπασες να ξαναζητηθούν από τους συντάκτες τους προς εξαρχής συγκρότηση Αρχείου Μελετών Δημοσίου από την προτεινόμενη Υπηρεσία.
  2. Το έργο της Υπηρεσίας χρονικώς μπορεί να έχει διττό στόχο, την υποδοχή προτάσεων ήδη από την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας, την αυτεπάγγελτη αναζήτηση και συλλογή των προτάσεων εντός ημερολογιακού εξαμήνου πιλοτικώς και δωδεκαμήνου τελικώς. Με την λήξη του δωδεκαμήνου η εικοσαετία, όπως προτάθηκε ανωτέρω, μπορεί να επεκταθεί αορίστως προς το παρελθόν για την συγκρότηση πλήρους Αρχείου Προτάσεων και Μελετών.
  3. Το έργο θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί επικοινωνιακώς προς τους πολίτες, ενώ το σύνολο των προτάσεων, υποβαλλομένων το πρώτον και υποβληθεισών έως σήμερα, ευκταίο είναι να αποτελέσει περιεχόμενο αναρτήσεων σε Ειδική Ιστοσελίδα του Δημοσίου (λχ site «Προτάσεις προς το Δημόσιο») προς δημοσιοποίηση του περιεχομένου και παιδαγωγικό παραδειγματισμό των υπολοίπων.

Αλήθεια, γιατί τόσα χρόνια δεν υπάρχει ένα τέτοιο Αρχείο;

Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής
Δικηγόρος  ΔΣΑ  παρ’ Αρείω  Πάγω
ioanniskymionis@yahoo.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής
Περισσότερα άρθρα από ΓΝΩΜΕΣ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Εθισμός των παιδιών στο διαδίκτυο

«Ο νέος κόσμος του κυβερνοχώρου θα είναι εξαιρετικά μοναχικός, απομονωμένος και απάνθρωπος…