Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Δε μένουν άνεργοι οι μηχανικοί του ΔΠΘ

Δε μένουν άνεργοι οι μηχανικοί του ΔΠΘ

0

Μελέτη απορρόφησης από την αγορά εργασίας των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013 διεξήγαγε το Γραφείο Διασύνδεσης του ΔΠΘ

 Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται σε αποφοίτους του Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας και ακολουθούν τα Τμήματα Δασολογίας, Ελληνικής Φιλολογίας και  Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Εξαιρετικά χαμηλά είναι τα ποσοστά ανεργίας σε αποφοίτους των τμημάτων της Πολυτεχνικής του ΔΠΘ και κυρίως των τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Αυτό προκύπτει από τη μελέτη απορρόφησης από την αγορά εργασίας των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013 που διεξήγαγε το Γραφείο Διασύνδεσης του ΔΠΘ, σε μια προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους φοιτητές και αποφοίτους του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, «πηγή» παρακολούθησης και καταγραφής των αναγκών των αποφοίτων του Ιδρύματος

Όπως σημειώνεται, «πρωταρχικός σκοπός της έρευνας είναι εκτίμηση του βαθμού και της ποιότητας απασχόλησης των αποφοίτων για τα δεκαοχτώ Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Αναλυτικότερα, μέσω της παρούσας μελέτης απορρόφησης εκτιμάται το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων, διερευνάται η επαγγελματική τους πορεία και εξέλιξη, το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσής σου έως σήμερα, το χρονικό διάστημα από  την αποφοίτησή τους έως την εύρεση της πρώτης τους εργασίας και τέλος, καταγράφεται το τρέχον αντικείμενο εργασίας τους, αλλά και ο συσχετισμός του με το αντικείμενο σπουδών τους. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών, δίνει στο Γραφείο Διασύνδεσης  τη δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής των αναγκών των αποφοίτων του Ιδρύματος, επιδιώκοντας τη διαρκή υποστήριξή τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας».

Η έρευνα διενεργείται έξι έως εφτά χρόνια μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων υπερπηδώντας παράγοντες που καθυστερούν την άμεση ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα μεταπτυχιακές σπουδές, στρατιωτικές υποχρεώσεις κ.α. Η αποτύπωση της γνώμης των αποφοίτων μετά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας κρίνεται κρίσιμη για την ποιότητα των προσφερόμενων ακαδημαϊκών υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. και βασικό στοιχείο ανάδρασης για τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, με στόχο την άριστη ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και άλλων παραγωγικών φορέων της κοινωνίας μας.

Τηλεφωνικές συνεντεύξεις στο 23,8% του πληθυσμού των αποφοίτων των δύο υπό εξέταση ετών

Το δείγμα της μελέτης διαμορφώθηκε από τους αποφοίτους των δεκαοχτώ Τμημάτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 & 2013 και αποτελείται από 1.088 άτομα, δείγμα που ανέρχεται στο  23,8% του πληθυσμού. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων από συνεργάτες του Γραφείου Διασύνδεσης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και διήρκησε από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2019.

Το κυριότερο στοιχείο της μελέτης είναι η εκτίμηση του ποσοστού απασχόλησης, ετεροαπασχόλησης και ανεργίας των αποφοίτων. Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι το ποσοστό των εργαζόμενων αποφοίτων του δείγματος ανέρχεται στο 86,5%, από τους οποίους το 64,3% εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτοί) και το 22,2% εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι-ελεύθεροι επαγγελματίες. Το ποσοστό ανεργίας του συνόλου των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. ανέρχεται στο 8,9%, ενώ το ποσοστό των αποφοίτων που δεν εργάζονται αλλά δεν αναζητούν απασχόληση (με ενεργοί-άεργοι) ανέρχεται στο 4,5%.

22,1% το ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε ανά Τμήμα, προέκυψε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται σε αποφοίτους του Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας με ποσοστό ανεργίας 22,1%, ακολουθούν τα Τμήματα Δασολογίας με ποσοστό 21,2%, Ελληνικής Φιλολογίας με ποσοστό ανεργίας 19,8% και  Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία με ποσοστό 13,4%.

Πολύ χαμηλά ποσοστά εντοπίζονται στα τμήματα της Πολυτεχνικής και κυρίως στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Η/Υ, όπου δε δηλώνει κανένας άνεργος, στους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης, όπου ένας μόλις δηλώνει άνεργος, όπως και στους Πολιτικούς Μηχανικούς. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτοαπασχολούμενων συγκεντρώνονται στους αποφοίτους Νομικής (66,7%), στους Πολιτικούς Μηχανικούς (57,5%) και στους Αρχιτέκτονες (45,9%).

Δεν εντοπίστηκαν από την έρευνα αυτοαπασχολούμενοι στους αποφοίτους Ιατρικής.

71,2% των αποφοίτων εργάζεται στο αντικείμενο σπουδών του

Όσον αφορά τον συσχετισμό των σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης των εργαζόμενων αποφοίτων του Δ.Π.Θ., το 71,2% εργάζεται σε αντικείμενο που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ με το αντικείμενο σπουδών του, ενώ το 22,1% εργάζεται σε αντικείμενο που δεν σχετίζεται καθόλου με αυτό. Αναλυτικότερα, μεγαλύτερο συσχετισμό αντικειμένου σπουδών και απασχόλησης εμφανίζουν τα Τμήματα Ιατρικής, με το 98,2% των αποφοίτων του να δηλώνει ότι εργάζεται σε αντικείμενο που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ με το αντικείμενο σπουδών, το Τμ. Νομικής με αντίστοιχο ποσοστό 97,3% και το Τμ. Πολιτικών Μηχανικών με ποσοστό 90,5%.

Αντίθετα, Τα Τμήματα που εμφανίζουν μεγαλύτερη απόκλιση αντικειμένου σπουδών και απασχόλησης είναι το Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας με το 53,8% των εργαζόμενων αποφοίτων του να εργάζεται σε αντικείμενο που δεν σχετίζεται καθόλου με το αντικείμενο σπουδών του, το Τμ. Ελληνικής Φιλολογίας με αντίστοιχο ποσοστό 50,7%, το Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών με ποσοστό  45% και τέλος το Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος με ποσοστό 37,5%.

Ευχαριστίες

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΔΠΘ, με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων, ευχαριστεί τους απόφοιτους που συμμετείχαν στην έρευνα, «αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και την επιστημονική ομάδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ., που εργάστηκε με επιμέλεια και ουσιαστικό ενδιαφέρον για να φέρει εις πέρας την παρούσα μελέτη».

Αναλυτικότερα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της μελέτης απορρόφησης στον δικτυακό τόπο του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. στον σύνδεσμο: www.career.duth.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Παραμένει υψηλό το φορτίο στην Ξάνθη: 46 νέα κρούσματα

211 συνολικά στην Περιφέρεια, τα 58 στην Καβάλα   Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Πέμπτη 16 Σεπ…