Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση SUNLIGHT: 190 νέες θέσεις εργασίας στην Ξάνθη

SUNLIGHT: 190 νέες θέσεις εργασίας στην Ξάνθη

0

5 θέσεις στην Κομοτηνή

 

Η Sunlight αυξάνει τους απασχολούμενους στην παραγωγική μονάδα της Ξάνθης κατά 29% (190 νέες θέσεις εργασίας) και στη μονάδα ανακύκλωσης συσσωρευτών στην Κομοτηνή κατά 7% (5 νέες θέσεις εργασίας), ενώ νέες προσλήψεις έγιναν και στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, με το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό της να ξεπερνά πλέον τους 1020 εργαζομένους συνολικά.

Οι πρωτοβουλίες αυτές θα οδηγήσουν σε αύξηση της δυνατότητας παραγωγής στο επίπεδο των 2,8 εκατ. στοιχείων συσσωρευτών το χρόνο, δίνοντας την ευκαιρία στη Sunlight να ανταποκρίνεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στην αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα της, από υφιστάμενους αλλά και νέους πελάτες της, σε όλο τον κόσμο.

Με τα νέα δεδομένα, η εταιρεία ενισχύει το ρόλο της ως βασικού υποστηρικτή της εθνικής οικονομίας, αλλά παράλληλα διαμορφώνεται και σε σημαντικό μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην ουσιαστική αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

2 νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για 37.000 ανέργους

 

Δύο νέα προγράμματα βγάζει στον «αέρα» ο ΟΑΕΔ που αφορούν 37.000 ανέργους

Αναλυτικά τα προγράμματα:

Πρόγραμμα για 2.000 ανέργους

Πρόκειται για πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού

Ωφελούμενοι:2.000 άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα: α) σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα και β) σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (δήμων και Περιφερειών).

Ποσό επιχορήγησης: Το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ τον μήνα.

Διάρκεια επιχορήγησης: 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης 12 μήνες, επιπλέον, μετά από αίτηση του δικαιούχου.

Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για 35.000 ανέργους

Προκήρυξη για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για 35.000 ανέργους.

Το πρόγραμμα της Κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ αφορά θέσεις σε δήμους, περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει οκτώ μήνες και στόχος του είναι η επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων με την αγορά εργασίας.

 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η απασχόληση θα είναι με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και θα παρέχεται με τη μορφή έργων με συγκεκριμένα παραδοτέα. Βάσει των έως τώρα δεδομένων, η ημερήσια αμοιβή πρόκειται να διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ μηνιαία δε θα ξεπεράσει τα 546 ευρώ.

Μάλιστα, τα έργα αυτά θα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και θα έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων των δήμων.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς, άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών (ή μονογονεϊκών οικογενειών) στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Ακόμα μακροχρόνια άνεργοι ή άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα. Παράλληλα, ωφελούμενοι είναι και οι άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του Οργανισμού και άνεργοι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

dimarxio topeirou

1 Ειδικός Συνεργάτης για τον δήμο Τοπείρου

 

 

Ο δήμος Τοπείρου ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά προς το Δήμαρχο, στους τομείς:

-Αστικές αναπλάσεις-Πράσινος σχεδιασμός και ανασχεδιασμός αστικών περιοχών

-Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικών υπαίθριων χώρων

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

2) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

3) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

4) Να έχουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα βιοκλιματικού σχεδιασμού αστικώνυπαίθριων χώρων στους ΟΤΑ ή σε Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ τουλάχιστον τριών (3) ετών.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου (τηλ. 2541352606, 2541352613) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της γνωστοποίησης στον ημερήσιο τοπικό τύπο.

Βοήθεια στο Σπίτι: Η τελευταία πρόβα πριν την έκδοση της προκήρυξης

 

Σημαντικός αριθμός θέσεων για απόφοιτους Γυμνασίου (ΥΕ)

 

Στις τελευταίες και τελικές επεξεργασίες προχωρούν οι δήμοι ενόψει της επικείμενης έκδοσης της προκήρυξης για την ενίσχυση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Ποιες είναι οι ειδικότητες

ΠΕ Ψυχολόγων

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

TE  Νοσηλευτών

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

Μέσω του νέου διαγωνισμού θα επιλεγούν 3.250 μόνιμοι οι οποίοι θα κατανεμηθούν σε 270 δήμους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η μοριοδότηση της ειδικής εμπειρίας θα είναι τέτοια που δεν θα αποτρέπει τον διορισμό σε νέους υποψηφίους.

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Εταιρεία αθλητικών ειδών στην Ξάνθη ζητεί πωλητή /πωλήτρια

Εταιρεία αθλητικών ειδών ζητεί πωλητή /πωλήτρια για το κατάστημά της στο εμπορικό κέντρο Flamingo στη Ξάνθη

Αποστολή βιογραφικών στο cvs5@diethnis–athlitiki.gr

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

54 τα νέα κρούσματα στην Ξάνθη

Ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων στην ΑΜΘ καταγράφηκε στο νομό μας, σύμφωνα με την επιδημι…