Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση 8 προσλήψεις στο Κέντρο Πολιτισμού του Δ. Ξάνθης

8 προσλήψεις στο Κέντρο Πολιτισμού του Δ. Ξάνθης

0

Έως τις 20 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

 

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης θα προβεί στην πρόσληψη οκτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2018, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Το προσωπικό θα εργαστεί από τις 20 Αυγούστου έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στο

Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης,

Πλατεία Διοικητηρίου 1α , 5ος όροφος από 16 έως 20 Ιουλίου 2018, κατά τις εργάσιμες ώρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των

καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1994 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος κατά το χρόνο

υποβολής της αίτησης ή κάρτα ανεργίας και ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού

που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στα Δημοτολόγια του οποίου είναι

εγγεγραμμένος ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου (για τους

άγαμους).

  1. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή της κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του

υποψηφίου (Ν.2647/1998, άρθ. 4, παρ. 5).

 

 

dimarxio topeirou

6 εποχικές προσλήψεις στον δήμο Τοπείρου

 

Με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) 2µηνης διάρκειας

Έως τη Δευτέρα 23 Ιουλίου οι αιτήσεις

 

 

Ο ∆ήµος Τοπείρου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε 2µηνη σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι∆ΟΧ), συνολικού αριθµού έξι (6) ατόµων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Εργατών 6 2 μήνες

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής

δικαιολογητικά :

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής τους Ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που

προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του

Ν.3584/2007 και ότι τους προηγούµενους 12 µήνες δεν έχουν εργαστεί σε φορείς

του ∆ηµοσίου τοµέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και δεν

έχουν κώλυµα πρόσληψης µε δίµηνη σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.2

του Ν.2190/1994.

  1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
  2. Βεβαίωση µονίµου κατοικίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά

στο Γραφείο ∆ιοικητικών υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου Τοπείρου,

Ταχ. ∆/νση Εύλαλο Ξάνθης, στoν αρµόδιo υπάλληλο Κιοσσέ Ιωάννη, κατά τις

εργάσιµες ηµέρες και ώρες από Τρίτη 17-07-2018 έως ∆ευτέρα 23-07-2018

Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα για ενηµέρωση των

ενδιαφεροµένων και θα εισαχθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

 

dimarxio avdiron

5 εποχικές προσλήψεις στον δήμο Αβδήρων

 

Ο Δήμος Αβδήρων θα προσλάβει συνολικά 5 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

 

Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Χρονική Διάρκεια απασχόλησης Αριθμός
401 ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΣΕΑ

ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ’ ή (C’) κατηγορίας (με κάρτα 8 μήνες 1 ψηφιακού ταχογάφου) 8 μήνες 1
402 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΣΕΑ ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας 8 μήνες 4

 

6 προσλήψεις Παράρτημα ΑΜΕΑ Ξάνθης

 

34 συνολικά σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας – 440 θέσεις σ’ όλη τη χώρα

 

 

 

Ανακοινώθηκε ο πίνακας κατανομής των ειδικοτήτων και του αριθμού θέσεων με τις οποίες θα στελεχωθούν τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας. Συνολικά οι θέσει είναι 440 και στην ΑΜΘ αντιστοιχούν 34 κι 6 απ’ αυτές στο Παράρτημα ΑΜΕΑ της Ξάνθης.

 

Αναλυτικά οι θέσεις για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Ξάνθης

ΚΚΠΠ ΑΜΘ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ   ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΤΕ 1
ΚΚΠΠ ΑΜΘ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ   ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΕ 1
ΚΚΠΠ ΑΜΘ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ   ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΔΕ

2
ΚΚΠΠ ΑΜΘ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ   ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΟΔΗΓΩΝ Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 1
ΚΚΠΠ ΑΜΘ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ   ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΘ         34

 

 

koinofelis ergasia katartisi

165 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στην Ξάνθη

 

Το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ

Στους Δήμους Αβδήρων, Μύκης, Τοπείρου (εκτός του δήμου Ξάνθης)

 

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι διαδικασίες για την νέου μεγάλου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, για την πρόσληψη ανέργων σε ΟΤΑ της χώρας.

Το νέο πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Εργασίας, θα υλοποιηθεί σε 276 Δήμους και 13 Περιφέρειες της χώρας. Θα προσληφθούν συνολικά 30.436 άνεργοι με 8μηνες συμβάσεις εργασίας.

Εξ αυτών 5.000 άτομα θα τοποθετηθούν στις Περιφέρειες και 24.986 θα τοποθετηθούν σε 276 Δήμους και 450 σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η σχετική πρόκληση για την έναρξη του προγράμματος αναμένεται να δημοσιοποιηθεί στις 26 – 27 Ιουλίου 2018 από τον ΟΑΕΔ. Ωστόσο υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο να μετατεθεί η ανακοίνωση της, για λίγες μέρες, σε κάθε περίπτωση όμως θα δημοσιευτεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018.

 

Αναλυτικά οι θέσει και οι ειδικότητες στο site της εφημερίδας: www.empros.gr

Υπενθυμίζουμε πως το «Ε – Εργασία» παρουσίασε σε δύο προηγούμενα φύλλα κατ’ αποκλειστικότητα αναλυτικά τις θέσεις στους δήμους Αβδήρων , Τοπείρου, Μύκης . Πρόκειται συνολικά για 165 θέσεις και κατανέμονται ως εξής: 75 θέσεις στο Δήμο Αβδήρων, 60 θέσεις στον Δήμος Μύκης και 30 θέσεις στον Δήμο Τοπείρου Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ειδικότητες στο site της εφημερίδας: www.empros.gr

 

 

dpth web

 

2 θέσεις Δ.Ε.Π. στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Mία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: “Ασφάλεια Υπολογιστών”

 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Mία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: “Εφαρμοσμένη Οικονομετρία”

Επιμέλεια:Μαριάννα Ξανθοπούλου

Mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Πήραν «άριστα» στο τεστ τα δημοτικά της Ξάνθης

Δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα από την επάνοδο στα θρανία.  Παιδιά με πολλά …ρούχα αλλά …