Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Τι κάνουν σήμερα οι απόφοιτοι του ΔΠΘ;

Τι κάνουν σήμερα οι απόφοιτοι του ΔΠΘ;

0
dpth-orkomosia16

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Ξάνθης για τα έτη 2009, 2010 και 2011 εκπόνησε το Γραφείο Διασύνδεσης

 Εργάζεται το 84,7 των αποφοίτων του δείγματος. Μεγαλύτερη απορροφητικότητα για απόφοιτους Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ιατρικής και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς.

Ως συνδετικός κρίκος της Πανεπιστημιακής κοινότητας και της αγοράς εργασίας, το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην προσπάθειά του για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου, διεξήγαγε μελέτη απορρόφησης από την αγορά εργασίας των ατόμων που αποφοίτησαν από το Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 και 2011, με πρωταρχικό σκοπό την εκτίμηση του βαθμού απασχόλησης των αποφοίτων για κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου.

Μέσω της μελέτης απορρόφησης διερευνήθηκε η επαγγελματική πορεία και εξέλιξη των αποφοίτων, εκτιμήθηκε το χρονικό διάστημα από την αποφοίτησή τους έως την εύρεση της πρώτης τους εργασίας, καταγράφηκε το αντικείμενο εργασίας τους σήμερα αλλά και ο συσχετισμός του με το αντικείμενο σπουδών τους, εκτιμήθηκε το ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων ανά Τμήμα και προσδιορίστηκε το επίπεδο ικανοποίησής τους από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών, δίνει στο Γραφείο Διασύνδεσης  τη δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής των αναγκών των αποφοίτων του Ιδρύματος, επιδιώκοντας τη διαρκή υποστήριξή τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, το 84,7% των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. εργάζεται κατά την περίοδο συλλογής των δεδομένων, ενώ το 10,8% είναι άνεργοι. Πιο συγκεκριμένα, το 56,5% είναι απασχολούμενοι-μισθωτοί και το 28,2% αυτοαπασχολούμενοι-ελεύθεροι επαγγελματίες. Υπάρχει επιπλέον ένα μικρό ποσοστό αποφοίτων (4,5%) το οποίο είναι μη ενεργό επαγγελματικά, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων ή σπουδών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επαγγελματική κατάσταση αποφοίτων

Οι γυναίκες απόφοιτοι παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό εξαρτημένης εργασίας συγκριτικά με τους άντρες απόφοιτους και αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας ή αεργίας. Αντιθέτως, οι άντρες εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό αυτοαπασχόλησης σε σύγκριση με τις γυναίκες. Το 58,4% των γυναικών και το 53,4% των αντρών είναι απασχολούμενοι, το 23,2% των γυναικών και το 36,7% των αντρών είναι αυτοοαπασχολούμενοι, το 12,5% των γυναικών και το 7,9% των αντρών είναι άνεργοι και, τέλος, το 5,9% των γυναικών και μόλις το 2,1% των αντρών είναι μη ενεργοί επαγγελματικά. Ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 που πραγματοποιήθηκε για τη σχέση μεταξύ επαγγελματικής κατάστασης και φύλου έδειξε σε στάθμη σημαντικότητας  5% ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value < 0,0001) ως προς την απασχόληση των αποφοίτων σε συσχέτιση με το φύλο τους.

Αναφορικά με το συσχετισμό του αντικειμένου της τρέχουσας απασχόλησης και του αντικειμένου σπουδών, το 72,4% των εργαζόμενων αποφοίτων, δηλώνουν ότι το αντικείμενο απασχόλησής τους σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ με το αντικείμενο σπουδών τους, ενώ το 20,4% των εργαζόμενων αποφοίτων δηλώνουν ότι δεν σχετίζεται καθόλου.

Ακόμη, στη μελέτη παρουσιάζεται το μέσο επίπεδο ικανοποίησης των απασχολούμενων-μισθωτών αποφοίτων του δείγματος από τη σημερινή τους απασχόληση, σε κλίμακα από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση «Πολύ ευχαριστημένος-η».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εργαζόμενοι νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από το αντικείμενο απασχόλησής τους, καθώς αυτό ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, ενώ διατηρούν ουδέτερη στάση για τις οικονομικές απολαβές, το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας στον επαγγελματικό τους χώρο και τις δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Ποσοστά απορρόφησης από την αγορά ανά τμήμα

Το Τμήμα με το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες είναι το Παιδαγωγικό ΤΜ. Δημοτικής Εκπαίδευσης με ποσοστό απασχόλησης 97,4%, ακολουθούν τα Τμήματα Ιατρικής με ποσοστό 96,2%, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με ποσοστό 92,8%, Οικονομικών Επιστημών με ποσοστό 92% και τέλος το Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης με ποσοστό 90,4%.

Το Τμήμα με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας είναι το Τμ. Δασολογίας με ποσοστό ανεργίας 24,4%, ακολουθούν τα Τμήματα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Νηπιαγωγών) με ποσοστό 24,2%, Ιστορίας και Εθνολογίας με 22,1% και το Τμ. Κοινωνική Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης με ποσοστό ανεργίας 21%.

Μεγαλύτερο συσχετισμό αντικειμένου σπουδών και απασχόλησης εμφανίζουν τα Τμήματα Ιατρικής, με το 98,7% των αποφοίτων του να δηλώνει ότι εργάζεται σε αντικείμενο που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ με το αντικείμενο σπουδών, το Τμ. Νομικής με αντίστοιχο ποσοστό 94,5% και το Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης με ποσοστό 90,5%.

Τα Τμήματα που εμφανίζουν μεγαλύτερη απόκλιση αντικειμένου σπουδών και απασχόλησης είναι το Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, όπου το 53,2% των αποφοίτων του δηλώνει ότι το αντικείμενο εργασίας του δεν σχετίζεται καθόλου με το αντικείμενο σπουδών, ακολουθεί το Τμ. Νηπιαγωγών με αντίστοιχο ποσοστό 48,1% και το Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας με ποσοστό 45,2%.

Το 42,5% των αποφοίτων βρήκε την πρώτη του απασχόληση σε διάστημα ενός έως έξι μηνών από την κτήση του πτυχίου του. Μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της επαγγελματικής τους πορείας έχουν όσοι συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο, αλλά και οι άντρες απόφοιτοι λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων αμέσως μετά την κτήση του πτυχίου τους.

Άμεση απορρόφηση από την αγορά εργασίας έχουν οι απόφοιτοι των Τμημάτων Νομικής, με το 83,9% των αποφοίτων του να βρίσκει την πρώτη του απασχόληση σε διάστημα ενός έως έξι μηνών από την κτήση του πτυχίου τους, το Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης με αντίστοιχο ποσοστό 72,7% και το Τμ. Νηπιαγωγών με ποσοστό 55%.

Για περισσότερες πληροφορίες και την πλήρη ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορείτε να ανατρέξετε στη μελέτης απορρόφησης των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 & 2011 που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ. career.duth.gr.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ποσοστά απασχόλησης σε συσχέτιση με το φύλο των αποφοίτων

Άντρες

 

Γυναίκες

 

Σύνολο

 

Απασχολούμενοι

 

53,4%

 

58,4%

 

56,5%

 

Αυτοαπασχολούμενοι

 

36,7%

 

23,2%

 

28,2%

 

Άνεργοι

 

7,9%

 

12,5%

 

10,8%

 

Μη ενεργοί

 

2,1%

 

5,9%

 

4,5%

 

Σύνολο

 

37,2%

 

62,8%

 

100%

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) των αποφοίτων από την τρέχουσα απασχόλησή τους

Μέση τιμή των απαντήσεων

 

Τυπική απόκλιση

 

Αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας

 

3,25

 

1,31

 

Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

 

3,38

 

1,2

 

Ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα

 

3,91

 

1

 

Οικονομικές απολαβές

 

3,27

 

1,11

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Επαγγελματική Κατάσταση

 

Τμήμα

 

Απασχο-λούμενος

 

Αυτοαπασχο-λούμενος

 

Άνεργος

 

Μη ενεργός

 

Σύνολο

 

Αγροτική Ανάπτυξη

 

43

 

23

 

5

 

2

 

73

 

58,9%

 

31,5%

 

6,8%

 

2,7%

 

100%

 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

16

 

37

 

5

 

3

 

61

 

26,2%

 

60,7%

 

8,2%

 

4,9%

 

100%

 

Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμός Παρευξείνιων Χωρών

 

52

 

10

 

12

 

6

 

80

 

65%

 

12,5%

 

15%

 

7,5%

 

100%

 

Δασολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

 

28

 

9

 

11

 

1

 

49

 

57,1%

 

18,4%

 

24,4%

 

2%

 

100%

 

Ελληνική Φιλολογία

 

32

 

33

 

9

 

3

 

77

 

41,6%

 

42,9%

 

11,7%

 

3,9%

 

100%

 

Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

 

100

 

48

 

21

 

6

 

175

 

57,1%

 

27,4%

 

12%

 

3,4%

 

100%

 

Επιστήμες  της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

 

64

 

13

 

29

 

14

 

120

 

53,3%

 

10,8%

 

24,2%

 

11,7%

 

100%

 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 

55

 

22

 

3

 

3

 

83

 

66,3%

 

26,5%

 

3,6%

 

3,6%

 

100%

 

Ιατρική

 

69

 

8

 

2

 

1

 

80

 

86,2%

 

10%

 

2,5%

 

1,2%

 

100%

 

Ιστορία και Εθνολογία

 

43

 

30

 

21

 

1

 

95

 

45,3%

 

31,6%

 

22,1%

 

1,1%

 

100%

 

Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική Επιστήμη

 

74

 

3

 

21

 

2

 

100

 

74%

 

3%

 

21%

 

2%

 

100%

 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

 

29

 

14

 

6

 

1

 

50

 

58%

 

28%

 

12%

 

2%

 

100%

 

Μηχανικών Περιβάλλοντος

 

36

 

16

 

6

 

4

 

62

 

58,1%

 

25,8%

 

9,7%

 

6,5%

 

100%

 

Μοριακή Βιολογία και Γενετική

 

39

 

3

 

11

 

11

 

64

 

60,9%

 

4,7%

 

17,2%

 

17,2%

 

100%

 

Νομική

 

18

 

92

 

2

 

6

 

118

 

15,3%

 

78%

 

1,7%

 

5,1%

 

100%

 

Οικονομικές Επιστήμες

 

78

 

26

 

3

 

6

 

113

 

69%

 

23%

 

2,7%

 

5,3%

 

100%

 

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

142

 

4

 

4

 

0

 

150

 

94,7%

 

2,7%

 

2,7%

 

0%

 

100%

 

Πολιτικών Μηχανικών

 

28

 

81

 

9

 

5

 

123

 

22,8%

 

65,9%

 

7,3%

 

4,1%

 

100%

 

Σύνολο

 

946

 

472

 

180

 

75

 

1673

 

56,5%

 

28,2%

 

10,8%

 

4,5%

 

100,0%

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τελεσίγραφο έως τις 9/12 για κατά παρέκκλιση δόμηση

Αγώνας δρόμου για τους ιδιοκτήτες εκτάσεων εκτός σχεδίου πόλης κάτω των 4 στρεμμάτων   Για…