Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση 40 προσλήψεις στον δήμο Αβδήρων

40 προσλήψεις στον δήμο Αβδήρων

0

Για Απρίλιο Μάιο – Αφορούν εργατικό και τεχνικό προσωπικό

 

 

Ο δήμος Αβδήρων ανακοίνωσε την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2018, συνολικού αριθμού είκοσι 40 ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ Απρίλιο και Μάιο ΕΤΟΥΣ 2018

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΩΝ  
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ το μήνα Απρίλιο έτους 2018 20 5 100    
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ το μήνα Μάιο έτους 2018 20 5 100    
ΣΥΝΟΛΟ 40 10 200    

 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο γραφείο προσωπικού.

 

 moyseio

 

5 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Ξάνθης

 

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης ανακοίνωσε την την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 10-12-2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

 

Ειδικότητα Θέσεις
ΠΕ Αρχαιολόγοι 1 θέση
ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση σε έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων 1 θέση
ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους 1 θέση
ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες 2 θέσεις

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, Άβδηρα Ξάνθης, ΤΚ 67061 απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, υπόψιν κας Μ. Καραπαναγιώτου (τηλ. επικοινωνίας: 2541051003), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 27-3-2018 έως 2-4-2018. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

 Εγκρίθηκαν 9 θέσεις γιατρών για το νοσοκομείο Ξάνθης

 

Διευθυντές και Επιμελητές για να ενισχυθούν οι Κλινικές

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει ότι με την αριθ. Γ4α/Γ.Π./21989/16-3-2018 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, εγκρίθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση 9 επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ιατρών ΕΣΥ ως ακολούθως:

 

Ειδικότητα Για το τμήμα     Βαθμού   Θέσεις
Παθολογίας ή Χειρουργικής με εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ Τ.Ε.Π. Διευθυντή 1
Παθολογίας με εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ Τ.Ε.Π. Επιμελητή Α’ 1
Γενικής Ιατρικής με εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας Τ.Ε.Π. Επιμελητή Β’ 2
Παθολογίας με εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ Τ.Ε.Π. Επιμελητή Β’ 1
Χειρουργικής με εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ Τ.Ε.Π. Επιμελητή Β’ 1
Παιδιατρικής Παιδιατρική Επιμελητή Β’ 1
Ψυχιατρικής Ψυχιατρική Επιμελητή Β’ 1
Παθολογίας Παθολογική Διευθυντή 1

 

kataskinosi avdira-web

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων 2018 με 70.000 ωφελούμενους

 

Στις 70.000 θέλει ο ΟΑΕΔ να ανέλθουν τα παιδιά που θα ωφεληθούν από το φετινό πρόγραμμα κατασκηνώσεων. Εάν επαληθευτεί ο αρχικός σχεδιασμός, τότε φέτος θα καταστεί εφικτό να προκύψουν έως 10.000 περισσότερα παιδιά που θα ωφεληθούν από τις 15νθήμερες διακοπές που προσφέρει το πρόγραμμα. Η στόχευση είναι και φέτος το πρόγραμμα να διαρκέσει από τις 15 Ιουνίου έως τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Στον ΟΑΕΔ, βρίσκονται εν αναμονή της ολοκλήρωσης του σχετικού ΦΕΚ, για να ακολουθήσει η απαραίτητη Υπουργική Απόφαση και στη συνέχεια να εκδοθεί η δημόσια πρόσκληση. Από την τελευταία θα ορίζονται τα ακριβή κριτήρια υπαγωγής στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα, αλλά και ο χρόνος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Υπενθυμίζεται ότι πέρσι οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί από τις 3-20 Απριλίου. Φέτος με δεδομένο ότι το Πάσχα που είναι στις 8 Απριλίου, μοιάζει δύσκολο, αλλά όχι απίθανο να επαναληφθεί η διαδικασία το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, όταν πραγματοποιηθεί η υποβολή των αιτήσεων, αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θα τεθούν και από την οποία θα προκύψει η δημοσιοποίηση προσωρινών πινάκων, η υποβολή ενστάσεων και τελικά, η δημοσιοποίηση οριστικών πινάκων με τους δικαιούχους.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα παραμείνουν αμετάβλητες. Υπενθυμίζεται ότι πέρσι είχε τεθεί εισοδηματικό όριο στα 28.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις

Οι δικαιούχοι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων τέκνων, έπρεπε να πληρούσαν τις εξής προϋποθέσεις:

Να είχαν πραγματοποιήσει το 2016, οι εργαζόμενοι/ες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ETAM), με εισφορές πλήρεις ή μειωμένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή

  • Ειδικά αν επρόκειτο για εργαζόμενες, έπρεπε το 2016 να είχαν λάβει από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

 

  • Αν επρόκειτο για ανέργους / ες έπρεπε επίσης το 2016 να είχαν πραγματοποιήσει το λιγότερο 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Εναλλακτικά έπρεπε το 2016 να είχαν συγκεντρώσει τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από δύο ή και τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις.

Επίσης, ειδικά για περιπτώσεις ανέργων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων προέκυπτε πέρσι εάν ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

161 τα νέα κρούσματα στην Ξάνθη

18.834 ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Τα 948 στην ΠΑΜΘ. 101 νέοι θάνατοι, 672 οι ασθενείς στις ΜΕΘ &nb…