Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση 49 προσλήψεις στους δήμους της Ξάνθης

49 προσλήψεις στους δήμους της Ξάνθης

0
kathariotita-web

35 στο δήμο Ξάνθης – 3 στον δήμο Τοπείρου – 3 στον δήμο Αβδήρων και 8 στην ΔΕΥΑ Αβδήρων

Οι προσλήψεις αφορούν υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα και ύδρευση) και εντάσσονται στο πλαίσιο των 8.845 προσλήψεων σε Δήμους, που προγραμματίζει η κυβέρνηση. Οι αρχικές αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, που στη συνέχεια θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους και, στο τέλος, θα ελέγχονται από το ΑΣΕΠ για την έκδοση αποτελεσμάτων.

Αναλυτικά η κατανομή:

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 2 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ     3  

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 6 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 3 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 20 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 ΣΥΝΟΛΟ     35  

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ     3  

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 1 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 2 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΕ 1 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΕ 2 ΒΟΗΘΩΝ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
– ΣΥΝΟΛΟ     8  

 

 

 

 

4 προσλήψεις φυλάκων στο Αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο Αβδήρων

 

Προσλήψεις στις Εφορείες Αρχαιοτήτων Θράκης – Για εργασία διάρκειας πέντε μηνών

 

moyseioΞεκινούν οι διαδικασίες για προσλήψεις 400 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε μηνών, σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΕΦΑ Ξάνθης

Αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων και αρχαιολογικό Μουσείο 3 θέσεις ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και 1 θέση ΔΕ νυχτοφυλάκων αρχαιοτήτων. Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. Η κατανομή του προσωπικού στους επί μέρους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, θα καθορίζεται από τον προϊστάμενο της εκάστοτε υπηρεσίας. Για το Φυλακτικό Προσωπικό (ημερήσιοι φύλακες και νυχτοφύλακες) και το προσωπικό Καθαριότητας, εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, μετά τη δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων προϊσταμένων για την αυστηρή τήρηση των νομίμων διαδικασιών, καθώς επίσης και των κριτηρίων πρόσληψης (άρθρο 21 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα). Σχετικά υποδείγματα παρέχονται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

 

ΟΑΕΔ: Ποια προγράμματα προσλήψεων έρχονται, ποια ήδη τρέχουν

 

Περίπου 32.000 νέες προσλήψεις περιλαμβάνουν τρία προγράμματα του ΟΑΕΔ, τα οποία αναμένεται να προκηρυχθούν εντός των επομένων ημερών. Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτές θέσεις σε έξι προγράμματα απασχόλησης, η υλοποίηση των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνολικά, οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ αγγίζουν τις 124.000. Αναλυτικότερα τα νέα προγράμματα που θα προκηρυχθούν είναι:

Πρόγραμμα Κοινωφελούς σε 34 Δήμους – Θύλακες υψηλής ανεργίας

Θέσεις πλήρους απασχόλησης

Ωφελούμενοι: 7.180 με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους. Ενισχύονται οι δικαιούχοι του ΚΕΑ και μοριοδοτείται η εντοπιότητα

Επιλογή με μοριοδότηση κριτηρίων

Περιλαμβάνει δράση Κατάρτισης

Διάρκεια 8 μήνες

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις νέων

Αριθμός Ωφελουμένων: 20.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, αρχικά. Θα επεκταθεί εφόσον εξαντληθούν οι θέσεις

 

Δράση Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για νέους ηλικίας έως 29 ετών (υπό εξειδίκευση)

 

Περιλαμβάνει πρόγραμμα κατάρτισης 200 ωρών που θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα ΚΕΚ. Μετά το πέρας της Κατάρτισης θα γίνει από πιστοποιημένους φορείς πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.(τεχνικές και του τομέα των υπηρεσιών). Δικαιούχοι: ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα

 

Ανοιχτά προγράμματα:

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

Αριθμός Ωφελουμένων: 15.000 άνεργοι ηλικίας 30-49 ετών μακροχρόνια άνεργοι ή εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.

Πρόγραμμα ΑΜΕΑ, Απεξαρτημένων

Ωφελούμενοι: 2.000 άνεργοι Άτομα με Αναπηρία (AμεΑ), απεξαρτημένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένοι, νεαρά παραβατικά άτομα ή νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.

Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης

Ωφελούμενοι: 40.000 εργαζόμενοι με συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και απασχολούνται μέχρι σε δύο εργοδότες («παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016»). Διάρκεια επιχορήγησης: 12 μήνες

Προγράμματα για πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

Ύψος επιχορήγησης ίση προς το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου (εισφορές εργοδότη, αποζημιώσεις του ∆ώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας) με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

Ωφελούμενοι: 10.000 άνεργοι ηλικίας άνω των 50 ετών εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των τριών μηνών

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών

Ωφελούμενοι: 10.000 μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών

Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για την απασχόληση σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, ανέργων δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»

Ωφελούμενοι: 10.000 επιδοτούμενοι άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησης τακτικής ανεργίας (αρχικής ή συνέχισης), με εγκριθείσα επιδότηση τουλάχιστον 5μηνης διάρκειας και μακροχρόνια άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότησης.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

e-άδειες και τέλος η γραφειοκρατία στη Πολεοδομία

Ηλεκτρονικά θα εκδίδονται υποχρεωτικά οι άδειες από 1/1/2019. Ικανοποιημένοι οι Μηχανικοί …