Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 4 θέσεις στο ΚΚΠΑ του Δήμου Ξάνθης

4 θέσεις στο ΚΚΠΑ του Δήμου Ξάνθης

0
ergasia-noe161-web

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ,

Οι θέσεις αφορούν:

ΠΕ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

2

ΔΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – ΡΙΩΝ

1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βενιζέλου 30, 67132, Ξάνθη, απευθύνοντάς την στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης υπόψιν κας Καραουλάνης Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας:2541072888). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

2 διοικητικές θέσεις στην ΔΕΗ Ξάνθης

9 συνολικά θέσεις στην περιφέρεια ΑΜ – Θ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας   μέχρι 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει.

Αναλυτικά οι προσλήψεις της ΔΕΗ στην ΑΜ – Θ

501

ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Ξάνθης

Ξάνθη

Ν. Ξάνθης

ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου

2

502

ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας

Καβάλα

Ν. Καβάλας

ΔΕ *

Υπάλληλοι Γραφείου

1

503

ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής

Κομοτηνή

Ν. Ροδόπης

ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου

2

504

ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Αλεξανδρούπολης

Αλεξανδρούπολη

Ν. Έβρου

ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου

4

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ

Τo Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για 8 μήνες.

Ειδικότητες

ΠΕ Οικονομολόγων

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Αιτήσεις για 366 προσλήψεις σε δήμους και περιφέρειες

Με συμβάσεις διαρκείας από 1 – 12 μήνες

Η πλειονότητα των θέσεων που θα καλυφθούν αφορά γυμναστές, βρεφονηπιοκόμους, οδηγούς, εργάτες και χειριστές μηχανημάτων

Σε 366 ανέρχονται οι νέες θέσεις εποχικής απασχόλησης σε δήμους, Νομικά Πρόσωπα και περιφέρειες σε όλη τη χώρα. Θα προσληφθεί προσωπικό ορισμένου χρόνου και σύμβασης έργου με συμβάσεις διάρκειας από δύο έως δώδεκα μήνες, οι οποίοι θα επιλεγούν, μεταξύ άλλων, από τις ειδικότητες: Γυμναστές, Προσωπικό Καθαριότητας, Εργάτες Πρασίνου, Οδηγοί, Χημικοί, Διοικητικοί, Χειριστές Μηχανημάτων, Βρεφονηπιοκόμοι, Υδραυλικοί, Μάγειρες και Νοσηλευτές. Τις περισσότερες θέσεις -115 στην πλειονότητά τους- θα καλύψει η Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων. Θα προσληφθούν 110 Εργάτες Πρασίνου ΥΕ και πέντε Οδηγοί ΔΕ με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου ΔΕ, οι οποίοι θα αναλάβουν την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας για δύο μήνες.

ΟΑΕΔ: Βγαίνουν τα αποτελέσματα και οι πίνακες για τους «προστατευόμενους»

Μετά από πολύ καιρό ο ΟΑΕΔ θα εκδώσει τα αποτελέσματα για τους πίνακες των «προστατευόμενων» του νόμου 2643/1998 από τους οποίους θα προσληφθούν ως μόνιμοι με προκηρύξεις του ΑΣΕΠ σε δημόσιους φορείς. Οι αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Πενταμελείς Επιτροπές του ΟΑΕΔ , που συστάθηκαν για την εξέταση των δικαιολογητικών τα οποία υπέβαλαν μετά τις προκηρύξεις του Ιανουαρίου 2015 οι προστατευόμενοι του Ν.2643/1998 (όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και τέκνα αυτών, άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση και τέκνα τους, ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου κ.λ.π) προκειμένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, συνέταξαν τους πρώτους πίνακες μοριοδότησης των υπαγομένων στην προστασία του Νόμου 2643/98.

Ειδικότερα συντάχθηκαν, με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά:

α) Οι πρώτοι πίνακες μοριοδότησης κατά κατηγορία προστασίας και εκπαίδευσης.

β) Οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αναλυτικά για κάθε θέση.

γ) Οι πίνακες μη έγκυρων αιτήσεων.

Οι παραπάνω πίνακες θα αναρτηθούν τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016, στις έδρες των αντίστοιχων επιτροπών του άρθρου 9 του Ν.2643/1998, καθώς και στην ιστοσελίδα του Oργανισμού www.oaed.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις θεραπείας (ενστάσεις) στις αντίστοιχες επιτροπές – υπηρεσίες του ΟΑΕΔ που έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους εντός του χρονικού διαστήματος από 8/11/2016 έως 17/11/2016.

Για το παραδεκτό της υποβολής αιτήσεως θεραπείας, κατατίθεται μαζί με την αίτηση θεραπείας παράβολο υπέρ του Δημοσίου ίσο με 10 ευρώ.

Οι τελικοί πίνακες θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αιτήσεων θεραπείας.

Ξεκινούν οι αιτήσεις για μηχανικούς και τεχνίτες

Στην Τράπεζα της Ελλάδος

Από τις 25 Οκτωβρίου αρχίζουν οι αιτήσεις των υποψηφίων στην προκήρυξη 2Κ/2016 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 35 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα προσληφθούν 19 υπάλληλοι στις ειδικότητες: ΤΕ Γραφιστών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 2, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 2, ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης, ΤΕ Τεχνολόγων Εκτυπωτικών Εργασιών 2, ΤΕ Τεχνολόγων Τεχνικών Η/Υ και Δικτύων (HELP DESK) 2 και ΤΕ Χειριστών Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων 4 θέσεις. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα καλυφθούν 16 θέσεις στις ειδικότητες: ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (ΣΤ’ Ειδικότητας), ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 2, ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων 10, ΔΕ Τεχνιτών Καυσίμων Αερίων, ΔΕ Υδραυλικών και ΔΕ Ψυκτικών. Για όλες τις τεχνικές ειδικότητες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, ενώ για ορισμένες θέσεις ζητείται εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε σχετικό αντικείμενο. Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων ΤΕ Γραφιστών, ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης και ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων θα υποβληθούν σε ειδική πρακτική δοκιμασία η οποία θα αποβλέπει σε έλεγχο της ικανότητας των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις χειρισμού της θέσης.

Ηλεκτρονικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) έως τις 8 Νοεμβρίου. Ακολούθως θα αποστείλουν έως τις 11 Νοεμβρίου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π, Αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2016, Τ.Θ. 14.308, Αθήνα, Τ.Κ. 115.10, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης • Παράβολο 15 ευρώ • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας και • Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα των υποψηφίων.

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Έρχονται 800 νέες προσλήψεις συνοριοφυλάκων

Το εξήγγειλε χθες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης Μετά τις πρόσφατ…