Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 10 δίμηνες προσλήψεις στον δήμο Ξάνθης

10 δίμηνες προσλήψεις στον δήμο Ξάνθης

0
ergasia-sep162

Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης διάρκειας – Έως τις 19 Σεπτεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων

Ο δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού, συνολικά δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, σε δύο χρονικές περιόδους (Α΄ περίοδος (5 άτομα): Από 01/10/2016 έως 30/11/2016: και Β΄ περίοδος (5 άτομα): Από 01/11/2016 έως 31/12/2016), για την αντιμετώπιση επειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών για τη διανομή και την αποθήκευση υλικών και τροφίμων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), κατά αριθμό και ειδικότητα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

101

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

10

Δύο (2) μήνες

Γενικά προσόντα πρόσληψης

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ.).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, απευθύνοντάς την στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Ξάνθης (Ταχ. Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα γωνία, Ξάνθης 67132, τηλ: 2541028398), υπόψη κα. Βασιλούδη Δέσποινας και κ. Μισιρλίδη Παναγιώτη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 09/09/2016 και λήγει την 19/09/2016.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από 08:00 έως 15:00.

10 προσλήψεις καθηγητών Μουσικής στο Κέντρο Πολιτισμού Ξάνθης

Ανακοινώθηκε από το Κέντρο Πολιτισμού του δήμου Ξάνθη η πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου του Τμήματος Πολιτισμού του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης που εδρεύει στην Ξάνθη και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Ξάνθη

ΔΕ Μουσικός Πιάνου

Από 01-10-2016 έως τις 30-06-2017

1

102

Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Ξάνθη

ΔΕ Μουσικός Κιθάρας

Από 01-10-2016 έως τις 30-06-2017

1

103

Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Ξάνθη

ΔΕ Μουσικός Βιολιού

Από 01-10-2016 έως τις 30-06-2017

1

104

Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Ξάνθη

ΔΕ Μουσικός Ανωτέρων Θεωρητικών

Από 01-10-2016 έως τις 30-06-2017

4

105

Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Ξάνθη

ΔΕ Μουσικός Πνευστών Οργάνων

Από 01-10-2016 έως τις 30-06-2017

1

106

Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Ξάνθη

ΔΕ Μουσικός Βυζαντινής Μουσικής

Από 01-10-2016 έως τις 30-06-2017

1

107

Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Ξάνθη

ΔΕ Μουσικός Μονωδίας

Από 01-10-2016 έως τις 30-06-2017

1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (ως υπόδειγμα της υπηρεσίας) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, οδός Πλ. Διοικητηρίου 1Α, 3ος όροφος, στη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου, αρμόδιος υπάλληλος κα. Αγγελική Ευθυμίου, τηλ. 2541024542. Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης. 19-09-2016.

9 θέσεις στο Νοσοκομείο Ξάνθης

45 θέσεις σε εξέλιξη

Στο τέλος Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν από το ΑΣΕΠ οι 745 επιλαχόντες των προκηρύξεων 4Κ/2015 και 5Κ/2015 του ΑΣΕΠ που θα διοριστούν σε νοσοκομεία όλης της χώρας, στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης των 1.538 μόνιμων θέσεων στην Υγεία.

Οι υπόλοιπες 793 θέσεις που αφορούν νοσηλευτικές, παραϊατρικές και βοηθητικές ειδικότητες θα προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ μέσα στον μήνα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή, ενώ η εικοσαήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα «τρέξει» εντός του Οκτωβρίου.

Ειδικότητα

Θέσεις

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

4

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

1

ΣΥΝΟΛΟ

9

Νοσοκομείο Ξάνθης: 45 προσλήψεις για Γιατρούς και Νοσηλευτές σε εξέλιξη

Σε ανακοίνωση που υπογράφει ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ξάνθης Αχ. Γερόπουλος, αναφέρεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη 45 προσλήψεις για Γιατρούς και Νοσηλευτές.

Εν αναμονή της προκήρυξης για τις 250 θέσεις στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του δήμου Ξάνθης

Θα ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ μέσα στον Σεπτέμβρη – 6.328 προσλήψεις σε 34 Δήμους

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προκήρυξη για 6.328 θέσεις, οκτάμηνης απασχόλησης, σε 34 Δήμους-θύλακες υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας, που δημιουργούνται, στο πλαίσιο της νέας γενιάς προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση» ενέταξε το Τεχνικό Δελτίο της συγκεκριμένης Πράξης και αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα η ανάρτηση της πρόσκλησης στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, οι 34 Δήμοι που εντάσσονται, σε αυτή τη φάση, στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας είναι ανά Περιφέρεια οι κάτωθι: α) Αττικής: Ίλιου, Πετρούπολης, Αγ. Βαρβάρας, Λαυρεωτικής, Νίκαιας-Αγ. Ιων. Ρέντη, Αχαρνών, Μεγαρέων, Αιγάλεω, β) Κεντρικής Μακεδονίας: Λαγκαδά, Νεάπολης-Συκεών, Δέλτα, Θεσσαλονίκης, Νάουσας, Χαλκηδόνας, Κιλκίς, Βέροιας, γ) Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, δ) Δυτικής Ελλάδας: Πύργου, Ήλιδας, Ναυπακτίας, Πατρέων, ε) Ηπείρου: Πρέβεζας, στ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης: Ξάνθης, Αλεξάνδρειας, Δράμας, Ορεστιάδας, ζ) Θεσσαλίας: Καρδίτσας, Τρικκαίων, η) Στερεάς Ελλάδας: Λαμιέων, Λιβαδέων, Κύμης-Αλιβερίου.

Σε ό,τι αφορά στους υπόλοιπους 274 Δήμους της χώρας, υπενθυμίζεται ότι στόχος είναι, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, να έχει ολοκληρωθεί, από πλευράς των Δήμων, η διαδικασία καταγραφής και ένταξης των έργων και των ειδικοτήτων στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας, προκειμένου έως τα τέλη Οκτωβρίου να εκδοθεί η πρόσκληση για την πρόσληψη 23.000 μακροχρόνια ανέργων, ώστε να τοποθετηθούν στις θέσεις τους εντός Νοεμβρίου.

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 3.000 θέσεις ανέργους

Νέοι από 18 – 30 ετών από την περιφέρειά μας μπορούν να δουλέψουν σε επιχειρήσεις ιδιωτικο…