Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 7 προσλήψεις για την Κατασκήνωση Αβδήρων

7 προσλήψεις για την Κατασκήνωση Αβδήρων

0

Μέχρι τις 23 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών


 
Στον «αέρα» είναι η αναμενόμενη προκήρυξη για τις εποχικές προσλήψεις για την κάλυψη εποχικών αναγκών των μαθητικών κατασκηνώσεων «ΑΡΧΑΙΑ ΑΒΔΗΡΑ». Τελικά το ΑΣΕΠ ενέκρινε 7 από τις 9 θέσεις που αιτήθηκε η Α/θμια Εκπαίδευση Ν. Ξάνθης. Οι συμβάσεις είναι για ένα μήνα και οι ειδικότητες αφορούν νοσοκόμους μαγείρους και εργάτες(αναλυτικά παρακάτω).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική πρόταση στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης
( Διοικητήριο, 5ος όροφος, γραφείο 518) μέχρι και 23/06/2014.
 
Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
1)Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
2)Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος(όπου απαιτείται)
3)Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας ( όπου απαιτείται)
4)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
5)Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ (όχι με Υπεύθυνη Δήλωση ή κάρτα ανεργίας)
6)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2738/99 άρθρο 20.
 
Γενικές πληροφορίες
1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
3.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με εξαίρεση της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2207/1994
4.Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει
5.Στο εποχικό αυτό προσωπικό, το οποίο θα απασχοληθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες λειτουργίας της Κατασκήνωσης, παρέχεται δωρεάν σίτιση και διαμονή-υποχρεωτική- στις εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης.
6.Όλο το ανωτέρω προσωπικό θα πρέπει απαραιτήτως με την άφιξή του στις εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης να έχει βεβαίωση καλής υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο και θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο υγείας
7.Ειδικά για το προσωπικό κουζίνας θα πρέπει να προσκομισθεί βιβλιάριο υγείας εγκεκριμένο από τη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2541550388, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
 
Αναλυτικά οι θέσεις:
 

Ειδικότητα

Αριθμός

Ειδικά τυπικά προσόντα

Νοσοκόμοι

1

Πτυχίο ΑΕΙ   ή ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή διετούς Επαγγελματικής Σχολής Δ.Ε.& άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Μάγειροι

1

Πτυχίο   αντίστοιχης ειδικότητας και σε περίπτωση έλλειψης, ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία στο αντικείμενο

Βοηθοί Μαγείρων

1

Πτυχίο   αντίστοιχης ειδικότητας και σε περίπτωση έλλειψης, ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία στο αντικείμενο

Φύλακες

1

Χωρίς τυπικά προσόντα

Λαντζέρες

1

Χωρίς τυπικά προσόντα

Εργάτες

1

Χωρίς τυπικά προσόντα

Εργάτες Καθαριότητας

1

 

 
 
 
 
 
 
Θέμα 1ο σελ. 5
Ευκαιρίες απασχόλησης για 920 νέους πτυχιούχους
 
Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει 100 θέσεις εργασίας σε υπότροφους του ΙΚΥ
 
Πρακτική άσκηση και στο βάθος… πρόσληψη επιφυλάσσουν σε 920 νέους πτυχιούχους μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.
Θέλοντας να συμβάλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και στην απόκτηση γνώσης και εξειδίκευσης, που θα τους χρησιμεύσουν στην επαγγελματική τους πορεία, κορυφαίες επιχειρήσεις όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η εταιρεία TITAN, η Nestle Hellas, η Cyta προσφέρουν προγράμματα εξάμηνα πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα Υποτροφιών «2+2» του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο συνδέει τις σπουδές.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση τα τοποθέτησα των 100 υποτρόφων στην Εθνική Τράπεζα, το ΙΚΥ θα έρθει σε επαφή με τις εταιρείες που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον να ενταχθούν στο πρόγραμμα, με σκοπό να υπογράψουν συμφωνίες που θα τους επιτρέψουν την άμεση προκήρυξη των επιπλέον θέσεων. Το μεγάλο ενδιαφέρον από τις υποψήφιες επιχειρήσει να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΙΚΥ, έχει οδηγήσει το υπουργείο Εργασία να δρομολογήσει την επέκταση του προγράμματα και την αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων.
 
Οι ειδικότητες
Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσφορά από την Εθνική Τράπεζα 100 θέσεων εργασία5 σε υποτρόφου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, μεταπτυχιακούς επιστήμονες από την Ελλάδα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Μεγάλες εταιρείες δίνουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
Συγκεκριμένα η Εθνική παρέχει σε 100 υποτρόφους του ΙΚΥ, παράλληλα με τις μεταπτυχιακές σπουδές τους, πρακτική άσκηση για διάστημα έως δύο έτη και στη συνέχεια πρόσληψη με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για δύο επιπλέον έτη. Οι επιστημονικοί τομείς και οι εξειδικεύσεις στις οποίες θα μετεκπαιδευτούν οι δικαιούχοι- υπότροφοι είναι: Τραπεζική, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Ελεγκτική, Διοίκηση Κινδύνου, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ναυτιλιακά, Οικονομική Επιστήμη, Εφαρμοσμένα Οικονομικά, Διεθνή Οικονομικά, Οικονομική Ανάλυση, Αγροτική Οικονομία, Πληροφορική, Μαθηματικά, Στατιστική, Ενέργεια, Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητούν οι υποψήφιοι στο www.iky.gr
 
 

Σε 4 γνωστικά αντικείμενα οι εξετάσει για την Εθνική

 

Συμφωνία ΑΣΕΠ – Τράπεζας για τις 122 προσλήψεις πτυχιούχων μέσω γραπτού διαγωνισμού

 
Αίτημα για τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού πρόσληψη 122 πτυχιούχων απηύθυνε η Εθνική Τράπεζα στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να καλυφθούν οργανικά κενά σε καίριες θέσεων των υποκαταστημάτων της ανά την επικράτεια.
O διαγωνισμός πρόσληψης των νέων πτυχιούχων προγραμματίζεται για το ερχόμενο φθινόπωρο, ενώ μέσα στο καλοκαίρι θα δημοσιευτεί η σχετική προκήρυξη από το ΑΣΕΠ, που θα αναφέρει τα προσόντα των υποψηφίων, το όριο ηλικίας αλλά και την κατανομή των θέσεων ανά υποκατάστημα.
Ήδη το ΑΣΕΠ απάντησε θετικά στο αίτημα της ΕΤΕ, καθώς άλλωστε είχε αναλάβει και τον προηγούμενο διαγωνισμό της τράπεζας, που είχε προκηρυχθεί τον Φεβρουάριο του 2010.
Η Ανεξάρτητη Αρχή θα έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, την επιλογή των θεμάτων, τη μετάδοσή.του5 στα εξεταστικά κέντρα και την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η γραπτή εξέταση θα γίνει με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών (multiple choice), ενώ οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις ενότητες: γλωσσικών δεξιοτήτων, αριθμητικών δεξιοτήτων, γενικών γνώσεων και ξένης γλώσσας (Αγγλικά).
Δεν αποκλείεται η τράπεζα να θέσει όριο ηλικίας στους υποψήφιους (πιθανότατα το 30ο έτος), ενώ σε επίπεδο πτυχίων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σπουδές στις επιστήμες της Οικονομίας ή της Διοίκησης.
Σίγουρη θεωρείται τέλος η θέσπιση του κριτηρίου της εντοπιότητας για τις θέσεις των υποκαταστημάτων της περιφέρειας (να είναι κάτοικοι των Νομών ή των Νησιών που έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις επιλογής τους).
 

«Ανοίγουν» 50.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

 

Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα «τρέξει» μέσα στο καλοκαίρι

 
Ποιοι έχουν δικαίωμα αίτησης και ποια τα κριτήρια για το νέο πρόγραμμα
 
Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας και η προκήρυξη των 50.000 θέσεων σε διάφορους φορείς του Δημοσίου αναμένεται να αρχίσει να τρέχει μέσα στο καλοκαίρι ή το αργότερο αρχές Σεπτεμβρίου.
Όπως και το αντίστοιχο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που υλοποιήθηκε το 2013 και μέσω του οποίου καλύφθηκαν 49.761 ωφελούμενοι, και το νέο απευθύνεται σε ανέργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
Η πρόσληψη γίνεται κατά κύριο λόγο για διάστημα πέντε μηνών και οι αμοιβές όσων απασχοληθούν είναι 19,6 ευρώ την ημέρα και όχι περισσότερο από 490 ευρώ τον μήνα για ανέργους άνω των 27 ετών και 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερο από 427 ευρώ τον μήνα για ανέργους κάτω των 25 ετών.
 
Οι προϋποθέσεις για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αίτησης για την διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν:
α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής:
1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4) Ηλικία και 5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
 
Τα κριτήρια επιλογής είναι:
– Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελούμενου ή του / της συζύγου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.
– Το ύψος του ετήσιου ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος.
– Ο αριθμός των ανηλίκων τέκνων.
 
 
Μαριάννα Ξανθοπούλου
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στο 14,2% η ανεργία – Στο χαμηλότερο επίπεδο 11 ετών

Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2010 υποχώρησε η ανεργία τον Ιούλιο, διαμορφού…