Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Επίκαιρα Το ΙΚΑ με τα 9 επιδόματα

Το ΙΚΑ με τα 9 επιδόματα

0
ika 2-empros
 

 Όλα τα κοινωνικά επιδόματα που χορηγεί το ασφαλιστικό Ίδρυμα στους ασφαλισμένους του

 

Μάθετε ποιοι τα δικαιούστε και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

 

Η έρευνα του «Ε» συνεχίζεται και στο ΙΚΑ και συγκεκριμένα στα επιδόματα που χορηγεί το μεγάλο ασφαλιστικό ίδρυμα στους ασφαλισμένους του. Οι πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απατούνται είναι από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ (www.ika.gr) ενώ έχουν επιβεβαιωθεί από τον προϊστάμενο του Τμήματος Παροχών του ΙΚΑ Ξάνθης κ. Ράπτη.
 
 
9 επιδόματα από το ΙΚΑ
1) Επίδομα μητρότητας
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επιδοτεί τις άμεσα ασφ/νες για 56 ημέρες πριν το τοκετό και 63 ημέρες μετά τον τοκετό.
Για να τύχουν αυτών των επιδομάτων πρέπει να έχουν συμπληρώσει 200 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση τα δύο προηγούμενα χρόνια από την πιθανή ή την πραγματική ημέρα τοκετού και να μην εργάζονται κατά τον χρόνο της επιδότησης.
 
Δικαιολογητικά:
Ασφαλιστικά βιβλιάρια των δύο τελευταίων ετών ή βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το οποίο ελέγχει τον εργοδότη.
Βιβλιάριο υγείας (ατομικό, οικογενειακό)
Βεβαίωση του γυναικολόγου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την πιθανή ημέρα τοκετού
Δήλωση από τον εργοδότη ότι σταμάτησε να εργάζεται – Δήλωση δική της για την ημέρα διακοπής (χορηγείται έντυπο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (μετά τον τοκετό για το επίδομα λοχείας)
 
2) Επίδομα Παραπληγίας – Τετραπληγίας
Δικαιούχοι-προϋποθέσεις
Το εξωιδρυματικό επίδομα δικαιούνται:
Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα μέλη οικογένειάς τους, εφόσον πάσχουν από:
παραπληγία-τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
μυασθένεια-μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία ή τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή το σύνδρομο κλάματος γαλής ή ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. έχουν ακρωτηριασμό των δύο άνω ή δύο κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους ή έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την περίπτωση (7).Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον πάσχουν από τις ανωτέρω παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 350 ημέρες ασφάλισης τα τελευταία τέσσερα χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστησαν ανίκανοι για εργασία, από τις οποίες οι 50 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο έτος ή το προηγούμενο 15μηνο ή 1.000 ασφάλισης οποτεδήποτε (Εγκ. 150/81).
Τα μέλη οικογένειας του ασφαλισμένου, εφόσον πάσχουν από μία από τις ανωτέρω παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 67% και εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τις παραπάνω προϋποθέσεις ασφάλισης. Ως αφετηρία για τον έλεγχο των χρονικών προϋποθέσεων λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, ανεξάρτητα από το χρόνο επέλευσης της ανικανότητας (Γ.Ε. 86408/Φ52-36/16.6.1982).
 
Προσοχή: Η καταβολή του παρα-τετραπληγικού επιδόματος αναστέλλεται εφόσον ο δικαιούχος νοσηλεύεται σε Ίδρυμα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών. Επίσης, η χορήγηση του επιδόματος διακόπτεται εάν ο συνταξιούχος επιδοτηθεί λόγω παραπληγίας από άλλο φορέα.
Το επίδομα χορηγείται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, πάντως όχι πριν από τη λήξη της επιδότησης λόγω ασθένειας.
 
Ποσό
Το ύψος του ποσού του εξωιδρυματικού επιδόματος στις ανωτέρω περιπτώσεις ισούται με 20 κατώτατα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, ενώ στην (8) περίπτωση (του μονού ακρωτηριασμού) ισούται με το 10πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
 
3)Επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ
Δικαιούχοι οι άμεσα ασφαλισμένοι που εργάζονται δικαιούνται επίδομα ασθένειας εφόσον διαπιστωθεί προσωρινή ανικανότητα για εργασία (4 ημέρες και πάνω) από τον θεράποντα γιατρό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Mετά τις 15 ημέρες απαιτείται και γνωμάτευση ΑΥΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρωθεί 100 ημέρες εργασίας τον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες και από 1/1/2009 θα αυξάνονται ανά δέκα (10) και μέχρι εκατόν είκοσι (120). Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από τις αποδοχές των 30 τελευταίων ημερών που έχει ο εργαζόμενος στο προηγούμενο έτος.
 
Ειδικότερα όμως για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης κάθε έτους μετά το τριήμερο του χρόνου αναμονής το ποσό του επιδόματος ασθένειας είναι ίσο με το 50% του ημερήσιου επιδόματος ασθένειας της ασφαλιστικής κλάσης που καθορίζεται με βάση τις 30 τελευταίες ημέρες του προηγούμενο έτους, με εξαίρεση τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους που παραμένουν στο 50% του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής τους κλάσης. Το ανώτατο όριο επιδότησης λόγω ασθενείας για την ίδια πάθηση ανέρχεται σε 720 ημέρες και για διαφορετικές παθήσεις μέσα στον ίδιο χρόνο σε 182 ημέρες, εφόσον βέβαια υπάρχουν οι ανάλογες χρονικές προϋποθέσεις.
 
Η επιδότηση για την ίδια πάθηση ακολουθεί τα εξής στάδια:
α. 182 ημέρες αν υπάρχουν οι απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις δηλαδή 100 ημέρες εργασίας μέσα στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος η 15μηνο και από 1/1/2009 θα αυξάνονται ανά δέκα (10) και μέχρι εκατόν είκοσι (120)
β. Μετά την συμπλήρωση των 182 ημερών και μέχρι 360 ημέρες πρέπει να υπάρχουν 300 ημέρες εργασίας μέσα στα δύο χρόνια τα αμέσως προηγούμενα της αναγγελίας της πάθησης η στο 30μηνο και γ. Μετά την συμπλήρωση των 360 ημερών πρέπει να υπάρχουν οι αυξημένες προϋποθέσεις του άρθρου 28 παρ. 4 του ΑΝ. 1846/51 (συνταξιοδότηση αναπηρίας) για την συνέχιση της επιδότησης μέχρι 720 ημέρες
 
Δικαιολογητικά:
Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή Βεβαίωση Εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που ελέγχει τον εργοδότη
Βιβλιάριο υγείας (ατομικό και οικογενειακό)
Διακοπή εργασίας και
Γνωμάτευση ανικανότητος του θεράποντος γιατρού/Γνωμάτευση Υγ/κης Επιτροπής
 
5)Επίδομα απολύτου αναπηρίας ή συμπαράστασης
Χορηγείται όταν συντρέχουν λόγοι απολύτου αναπηρίας και ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις.
 
6)Επίδομα ατυχήματος από το ΙΚΑ
Ατύχημα χαρακτηρίζεται ο θάνατος ή η ανικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία που προκλήθηκε από ένα βίαιο περιστατικό.Εργατικό ατύχημα έχουμε όταν συμβούν τα παραπάνω κατά τη διάρκεια της εργασίας και εξαιτίας αυτής. Ατύχημα που συμβαίνει π.χ. κατά τη συνηθισμένη διαδρομή και με το συνηθισμένο μέσο για να πάει ο ασφαλισμένος από το σπίτι του στην εργασία ή να γυρίσει σ’ αυτό μετά την εργασία θεωρείται εργατικό.
Εκτός εργασίας ατύχημα θεωρείται κάθε άλλο ατύχημα ( βίαιο, εξωτερικό και αιφνίδιο συμβάν) Στις περιπτώσεις εργατικού ατυχήματος, δεν απαιτούνται χρονικές προϋποθέσεις για την επιδότηση, αρκεί η ασφάλιση κατά την ημέρα του ατυχήματος, ενώ στο Εκτός Εργασίας Ατύχημα είναι αρκετή η συμπλήρωση του μισού μόνου αριθμού ημερών ασφάλισης που ισχύουν για το Επίδομα Ασθένειας.
 
Προθεσμία αναγγελίας:
Εμπρόθεσμη θεωρείται η αναγγελία ατυχήματος που γίνεται μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την επομένη του ατυχήματος. Σε ειδικές μόνο περιπτώσεις ο χρόνος αναγγελίας μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Όταν το ατύχημα έχει σαν συνέπεια την απόλυτη αναπηρία ο χρόνος αναγγελίας παρατείνεται μέχρι ένα έτος και όταν έχει σαν συνέπεια το θάνατο μέχρι δύο χρόνια.
Όταν νοσηλεύεται, η αναγγελία του ατυχήματος γίνεται μέσα σε 5 ημέρες από την έξοδό του από το νοσοκομείο.
 
7)Επίδομα επαγγελματικής ασθενείας
Οι άμεσα ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι που εργάζονται δικαιούνται επίδομα επαγγελματικής ασθένειας όταν αρρωστήσουν από χρόνια πάθηση που φανερώνεται ύστερα από ορισμένο χρόνο εργασίας σε ορισμένα επαγγέλματα.
Τα επαγγέλματα αυτά και οι παθήσεις καθορίζονται στον Κανονισμό Ασθενείας ΙΚΑ – ΕΤΑΜ αρθ. 40).
 
8)Έξοδα κηδείας
Χορηγούνται έξοδα για την κηδεία του άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου λόγω γήρατος, αναπηρίας, θανάτου. Για να χορηγηθούν έξοδα κηδείας πρέπει ο άμεσα ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας τον προηγούμενο χρόνο.
 
Δικαιολογητικά:
Ατομικό βιβλιάριο υγείας του θανόντος.
Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή Βεβαίωση Εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ελέγχει τον εργοδότη αν ο θανών ήταν ενεργά ασφαλισμένος.
Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του εργολάβου κηδειών για τα έξοδα κηδείας.
Βεβαίωση διακοπής της σύνταξης όταν πρόκειται για θανόντα συνταξιούχο.
Ειδικές περιπτώσεις:
Βεβαίωση περί κράτησης ποσοστού 4% κλάδου ασθενείας για συνταξιούχους ειδικών ταμείων.
Βεβαίωση κράτησης 8,5% για τους ομογενείς συνταξιούχους.
 
9)Επίδομα αεροθεραπείας
Χορηγείται σε καρκινοπαθείς – νεφροπαθείς.
Επίσης το ΙΚΑ έχει παροχές σε είδος δηλαδή γυαλιά, φάρμακα, εξετάσεις κ.λ.π.
 
Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επίκαιρα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

150.000 επιταγές για βιβλία από τη ΔΥΠΑ

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί δικαιούχοι. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 15 Νοεμβρίου 2022 &n…