Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Επίκαιρα 9 επιδόματα χορηγεί ο ΟΑΕΔ

9 επιδόματα χορηγεί ο ΟΑΕΔ

0
OAED 2

Έρευνα του «Ε»: Ποια είναι, ποιοι τα δικαιούνται και πια δικαιολογητικά χρειάζονται

 

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα κοινωνικά επιδόματα του ΟΑΕΔ

 
 
Στα …κιτάπια του ΟΑΕΔ μπήκε το «Ε» προκειμένου να καταμετρήσει τα κοινωνικά επιδόματα του Οργανισμού. Η σκοπιμότητα της έρευνας έγκειται στην παροχή της δυνατότητας στο αναγνωστικό μας κοινό να ενημερωθεί έγκυρα για τα επιδόματα και τις παροχές που δίνονται, τις προϋποθέσεις καταβολής τους και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Οι πληροφορίες τις οποίες αντλήσαμε από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) επιβεβαιώθηκαν από τον Διευθυντής του ΟΑΕΔ Ξάνθης κ. Σπύρο Μαζαράκη.
 
Τα 8 επιδόματα του ΟΑΕΔ – Ποια είναι και ποιες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά απαιτούνται
1) Επίδομα τακτικής ανεργίας
Για να εισπράξετε τακτικής επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ:
■ πρέπει να είστε μισθωτός και να έχει λήξει ή να έχει καταγγελθεί από τον εργοδότη (απόλυση) η σύμβαση εργασίας σας.
■ να είστε ως εργαζόμενος ασφαλισμένος στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ
■ να έχετε συμπληρώσει μέσα στο 14μηνο ή 12μηνο που προηγείται της αίτησής σας τον αριθμό των ημερομισθίων που προβλέπονται ανάλογα με το επάγγελμά σας.
■ (από 01.01.2013) να μην έχετε επιδοτηθεί εντός της τετραετίας πριν την ένταξη στην επιδότηση πάνω από 450 ημέρες.
 
Πως και πότε αρχίζει να καταβάλλεται το επίδομα
Ο άνεργος έχει τη δυνατότητα μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία της απόλυσης του να εγγραφεί στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού στο ΚΠΑ ή την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του και να υποβάλει αίτηση για επιδότηση λόγω ανεργίας. Η επιδότηση ανεργίας αρχίζει από την ημέρα της υποβολής της αίτησης για το επίδομα. Ο δικαιούχος που υποβάλλει κατά το πρώτο 7ημερο μετά την καταγγελία ή τη λήξη της σύμβασης του επιδοτείται από την 7η ημέρα.
 
Πως υπολογίζεται και σε τι ποσό ανέρχεται
Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται, σε μηνιαία βάση, αλλά υπολογίζεται σε ημερήσια επιδόματα που ανέρχονται στο 55% του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό καθορίζεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. πό 12.03.2012 το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360,00 Ευρώ.
Αν ο δικαιούχος άνεργος έχει προστατευόμενα μέλη οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται για καθένα από αυτά κατά 10%.
 
Τι δικαιολογητικά χρειάζονται;
Για την βεβαίωση δικαιώματος επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ο άνεργος προσκομίζει στο ΚΠΑ ή την Υπηρεσία του Οργανισμού:
1. Το έγγραφο της Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση της Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή εργοδότη).
2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3. Το οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, προκειμένου να του δοθεί η σχετική προσαύξηση.
4. Το πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
5. Την Αστυνομική του Ταυτότητα.
6. Αποδεικτικό Διεύθυνσης Κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος. Σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, η Υπηρεσία μας σας δίνει Βεβαίωση για άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα χωρίς καμία επιβάρυνση.
8. Αν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών: άδεια διαμονής και άδεια εργασίας σε ισχύ
 
2)Οικογενειακό Επίδομα
Δικαιούχοι
Ο εργαζόμενος γονιός πρέπει στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους πριν την υποβολή της αίτησης για την είσπραξη οικογενειακού επιδόματος να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας. Εάν υπήρξε άνεργος να έχει λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών. Οικογενειακό επίδομα λαμβάνουν και εργαζόμενοι που επί δύο συνεχείς μήνες εμφάνισαν (πιστοποιημένη) ανικανότητα για εργασία ή έχουν τουλάχιστον δίμηνη αποχή από την εργασία λόγω άδειας κυοφορίας ή λοχείας. Οικογενειακό επίδομα λαμβάνουν και οι αλλοδαποί ασφαλισμένοι, εφόσον τα παιδιά τους διαμένουν στην Ελλάδα.
 
Τι δικαιολογητικά απαιτούνται:
Τα δικαιολογητικά για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος προσκομίζονται στον ΟΑΕΔ ή υποβάλλονται δια του ταχυδρομείου ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Ειδικότερα απαιτούνται:
•   Βεβαίωση εργοδότη, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αμείβεται με μηνιαίο μισθό (κατεβάστε το σχετικό υπόδειγμα)
•   Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας παιδιών-προστατευόμενων μελών (θεωρημένο από το ΙΚΑ). Επίσης, θεωρημένο βιβλιάριο ασθενείας συζύγου αν ανήκει σε Ταμείο Ασφάλισης εκτός ΙΚΑ.
•   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για το επίδομα τρίτου παιδιού.
•   Αριθμός λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα, με πρώτο δικαιούχο τον ενδιαφερόμενο
3) Ειδικό Εποχικό Επίδομα
•Τι είναι το ειδικό εποχικό βοήθημα
 
Ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να ασκηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εργαζόμενους στις επαγγελματικές αυτές κατηγορίες -που χαρακτηρίζονται από «εποχικότητα» της απασχόλησης έχει καθιερωθεί το ειδικό εποχικό βοήθημα που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ ως βοήθημα για το διάστημα που δεν μπορούν να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η καταβολή του βοηθήματος γίνεται σε ετήσια βάση και το ύψος του εξαρτάται από τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ο δικαιούχος.
 
•Σε ποιους απευθύνεται
Τα εποχικά επαγγέλματα είναι αυτά που προσδιορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, καπνεργάτες, ηθοποιοί, κεραμοποιοί, δασεργάτες, μουσικοί, κ.τ.λ.). Οι εποχικά εργαζόμενοι πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, και να παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα.
 
Οι δικαιούχοι του βοηθήματος υποβάλουν στον ΟΑΕΔ για την είσπραξή του:
1.   Φωτοαντίγραφο αποσπάσματος ατομικού ασφαλιστικού λογαριασμού (ενσήμων), όπου φαίνονται τα ένσημα απασχόλησης του προηγούμενου έτους και τα ένσημα του τρέχοντος έτους.
2.   Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
3.   Εκκαθαριστικό αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τα εισοδήματα προηγούμενου έτους
4.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι ασκούν αποκλειστικά το επάγγελμα» τους και επιπλέον:
•   οι οικοδόμοι δηλώνουν επίσης ότι δεν είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι, ούτε απασχολούν περισσότερους από τρεις μισθωτούς,
•   οι σμυριδορύκτες Νάξου δηλώνουν επίσης ότι διαμένουν στη Νάξο
•   Αν πρόκειται για αλλοδαπούς απαιτείται επιπλέον φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής, ή βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής. Η άδεια διαμονής πρέπει να ισχύει την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης
 
Προϋποθέσεις για την καταβολή
Οι δικαιούχοι που ασκούν εποχικό επάγγελμα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος που προηγείται της καταβολής του εποχικού βοηθήματος 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης και όχι πάνω από 240 ημερομίσθια. Αν πρόκειται για οικοδόμους πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος που προηγείται της καταβολής του εποχικού βοηθήματος 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (στις ημέρες προστίθεται προσαύξηση 20%) Αν πρόκειται για δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες ή σμυριδορύκτες Νάξου πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος που προηγείται της καταβολής του εποχικού βοηθήματος 50 έως 240 ημέρες ασφάλισης Αν πρόκειται για μισθωτούς τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος που προηγείται της καταβολής του εποχικού βοηθήματος τουλάχιστον 75 ημερομίσθια αλλά όχι περισσότερα από 50 την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου. Αν οι δικαιούχοι έχουν εργαστεί στη διάρκεια του έτους και σε άλλους κλάδους τα ημερομίσθιά τους σε αυτούς δεν πρέπει να υπερβαίνουν αυτά του εποχικού τους επαγγέλματος.
 
4) Ειδική παροχή Προστασίας Μητρότητας
Δικαιούχοι
Μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, οι οποίες έχουν λάβει άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας), ή ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια, οι οποίες έχουν λάβει από τον εργοδότη την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας.
 
Δικαιολογητικά
α. βεβαίωση εργοδότη (υποδ.2), από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, η ημερομηνία πρόσληψης και προκειμένου για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους, η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης και ο φορέας επικουρικής της ασφάλισης και οι ανάλογες εισφορές εργοδότη και εργαζόμενης. Το σχετικό έντυπο παρέχεται από τον ΟΑΕΔ ή αντλείται από την ιστοσελίδα του.
β. αντίγραφο βεβαίωσης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων
γ. υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρονται ο αριθμός μητρώου της ασφαλισμένης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ο αριθμός φορολογικού μητρώου
δ. αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της δικαιούχου (φωτοτυπία της αντίστοιχης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης), στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται πρώτη δικαιούχος.
 
5) Εδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας
Σε ποιους καταβάλλεται το βοήθημα
Στους ανέργους, που δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί κ.λ.π), μετά τη λήξη της επιδότησης, λόγω ανεργίας εφ’ όσον παραμείνουν για ένα μήνα ακόμη άνεργοι και εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ένα καθορισμένο ποσό. Για το έτος 2013, το ποσό ανέρχεται στα 9.977,99 €. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.
Σημειώνεται ότι δεν είναι δικαιούχοι όσοι είναι εποχικοί εργαζόμενοι.
 
Πώς υπολογίζεται το βοήθημα
Το βοήθημα ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
 
Τι δικαιολογητικά απαιτούνται
Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσηςΚάρτα ανεργίας θεωρημένη.
 
5) Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ
Ποιοι είναι δικαιούχοι του βοηθήματος
Οι άνεργοι που δεν έχουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί κ.λ.π) και παραμένουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για τρεις μήνες. Προϋπόθεση για να λάβουν το βοήθημα είναι να έχουν πραγματοποιήσει 60 τουλάχιστον ημερομίσθια κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται της εγγραφής τους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και το εισόδημά τους να μην υπερβαίνει ένα καθορισμένο ποσό. Για το έτος 2013 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 9.977,99 €. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.
 
Πώς υπολογίζεται το βοήθημα
Το επίδομα είναι ίσο προς 15 βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας και καταβάλλεται ανά τρίμηνο σε τρεις συνολικά δόσεις μέσα στο ίδιο έτος.
 
Τι δικαιολογητικά απαιτούνται
Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή αντίγραφο Φορολογικής δήλωσης Βιβλιάριο ενσήμων.
 
6)Εδικό Βοήθημα σε αποφυλακισμένους
Ποιοι είναι δικαιούχοι του βοηθήματος
Το βοήθημα μπορούν να λάβουν αποφυλακισμένοι, εφ’ όσον δεν είναι υπότροποι, μέσα σε τρεις μήνες από την αποφυλάκισή τους και εφόσον διαθέτουν ευνοϊκή έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας της φυλακής.
 
Πώς υπολογίζεται το βοήθημα
Το ύψος του βοηθήματος ανέρχεται σε 15 βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
 
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν στον ΟΑΕΔ:
Αποφυλακιστήριο Έκθεση κοινωνικής λειτουργού (της κοινωνικής υπηρεσίας της φυλακής) ή του Διευθυντή των Φυλακών Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης.
 
7) Επίδομα Στράτευσης
Δικαιούχοι
Σε όσους υπηρέτησαν παρατεταμένη θητεία, ή κλήθηκαν για μετεκπαίδευση στις ένοπλες δυνάμεις. Η είσπραξη του επιδόματος γίνεται μέχρι τρεις μήνες από την απόλυση των δικαιούχων από το στρατό.
Οι δικαιούχοι πρέπει κατά το έτος πριν την κατάταξή τους ή κατά το τελευταίο 15μηνο πριν τη χορήγηση του επιδόματος να είχαν πραγματοποιήσει 150 ημερομίσθια, χωρίς σε αυτά να υπολογίζονται τα ημερομίσθια των 3 τελευταίων μηνών.
 
◦Τι δικαιολογητικά απαιτούνται
■Πιστοποιητικό τύπου Α’ από την Στρατολογία.
■Τα βιβλιάρια των ενσήμων από την αρχή της ασφάλισης του δικαιούχου
 
8)Επίδομα Μακροχρόνια Άνεργων
•Σε ποιους απευθύνεται το επίδομα μακροχρόνια ανέργων
Ο ΟΑΕΔ χορηγεί σε μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας 45-65 ετών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) μικρότερο των 12.000 ευρώ που παραμένουν επί 12 μήνες (χωρίς διακοπή) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και παράλληλα έχουν εξαντλήσει στο παρελθόν τη 12μηνη επιδότηση ανεργίας, επίδομα μακροχρόνια ανέργων. Το μηνιαίο επίδομα ανέρχεται στα 200 ευρώ και καταβάλλεται για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών. Εάν ο μακροχρόνια άνεργος έχει προστατευόμενο ανήλικο παιδί, το ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματός του, που απαιτείται προκειμένου να λάβει το επίδομα προσαυξάνεται κατά 587 ευρώ (για κάθε ανήλικο τέκνο). Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.
 
•Πότε ο άνεργος λαμβάνει επίδομα
Για να εισπράξει ο άνεργος το επίδομα πρέπει να έχει εξαντλήσει κατά το παρελθόν την 12μηνη τακτική επιδότηση ανεργίας ακόμη και αν την έχει λάβει τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις). Όταν υποβάλουν την αίτηση για το επίδομα μακροχρόνια ανέργου πρέπει επίσης να έχουν παραμείνει κατά τους 12 τελευταίους μήνες αδιαλείπτως εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 
•Τι δικαιολογητικά απαιτούνται
Για την είσπραξη του επιδόματος μακροχρόνια ανέργου απαιτούνται:
1.Αίτηση του δικαιούχου.
2.Δελτίο Ανεργίας (επικυρωμένο αντίγραφο) με συνεχείς μηνιαίες ανανεώσεις κατά το 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης.
3.Βεβαίωση που εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ για την εξάντληση της χορήγησης επιδόματος ανεργίας (στην οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα της τακτικής επιδότησης).
4. Επικυρωμένο αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. του προηγούμενου οικονομικού έτους.
5.Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
6. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους έχουν ανήλικα τέκνα.
Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΠΑ ή την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, η οποία εκδίδει σχετική απόφαση περί χορηγήσεως ή μη του επιδόματος μακροχρόνια ανέργου.
 
9)Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Αποφοίτων ΤΕΙ
Δικαιούχοι όλοι οι απόφοιτοι των ΤΕΙ για την 6μηνη πρακτική τους άσκηση. Ο ΟΑΕΔ την επιδοτεί αφού προηγουμένως υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Τέλος στις παροχές του Οργανισμού συμπεριλαμβάνοντα και τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού που χορηγούνται κάθε χρόνο.
 
Μαριάννα Ξανθοπούλου
 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επίκαιρα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τα «μούσκεψε» η black-Friday στην Ξάνθη

Υποτονική η κίνηση στην αγορά της Ξάνθης – Μόνο τα καταστήματα ηλεκτρονικών κινήθηκαν…   Π…