Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2008 Νοσοκομείο Ξάνθης: Θέση νοσηλευτού και γιατρού για τη ΜΕΘ

Νοσοκομείο Ξάνθης: Θέση νοσηλευτού και γιατρού για τη ΜΕΘ

0

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

1 γιατρός για τη ΜΕΘ

1 θέση Β’ επιμελητή αναισθησιολογίας ή παθολογίας ή χειρουργικής ή πνευμονολογίας για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας προκηρύχθηκε για το Νοσοκομείο Ξάνθης
Υποβολή δικαιολογητικών: Έως τις 5 Ιανουαρίου, στο Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου.
Τηλ: 25410 – 47151 και 47173
Μία θέση στο Λιμενικό Ταμείο Λάγος
Μία θέση προκηρύχθηκε από το Λιμενικό Ταμείο Λάγος για έναν Διοικητικό Λογιστικό υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ. Στους διαγωνισμούς εκκρεμεί ο καθορισμός της προθεσμίας για αιτήσεις.

 

417 θέσεις ΥΕ «ανοιχτές» έως τις 12 Ιανουαρίου 2009
Μία θέση νοσηλευτού στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Στο ΦΕΚ 639/08, τεύχος ΑΣΕΠ η προκήρυξη
Οι 361 θέσεις απαιτούν από τους υποψηφίους το κριτήριο της εμπειρίας
Με όριο ηλικίας η συμμετοχή στον διαγωνισμό
Δημοσιεύτηκε και επίσημα από το Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη – 10Κ/2008 (ΦΕΚ 639/28-11-2008) για τις417 μόνιμες θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο ΙΚΑ, το υπουργείο Οικονομικών και 21 ακόμα φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που θα καλυφθούν με σειρά προτεραιότητας.
Για τις 361 θέσεις η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης και μόνο για τις 56 θέσεις δεν προβλέπεται εμπειρία.
Τρεις από τις θέσεις θα καλυφθούν από παλιννοστούντες Ποντίους και άλλες τρεις από παλιννοστούντες ομογενείς. Προσόντα
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει:
1.Να είναι Έλληνες πολίτες καθώς και πολίτες της ΕΕ που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
2.Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1989 εκτός από τον κλάδο Υ. Ε. 3 φυλάκων – νυχτοφυλάκων για το Παρακαταθηκών και Δανείων που θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το έτος 1979 έως και το 1989.
3.Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
4.Να μην έχουν κώλυμα διορισμού ούτε κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά τον χρόνο του διορισμού.
5.Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις,
6.Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών που είναι οι εξής:
Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης όσοι διαθέτουν απολυτήριο Γ’ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979 -1980.
Παρότι οι θέσεις θα καλυφθούν από την κατηγορία ΥΕ για μία θέση κλητήρα στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, απαραίτητο προσόν είναι η μέτρια γνώση μίας έκτων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Προσοχή στον κωδικό 99!
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τους υποψηφίους στη συμπλήρωση της αίτησης όπου απαραιτήτως πρέπει να δηλώσουν με τον κωδικό 99 στη θέση όπου αναφέρονται τα πρόσθετα προσόντα ότι δεν έχουν διοριστεί με τις διατάξεις του ν. 2190/94 ή ότι έχει περάσει πενταετία από την ημερομηνία τυχόν διορισμού τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, αλλιώς ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Κώλυμα έχουν μόνο οι τακτικοί υπάλληλοι και όχι όσοι κατέχουν θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Η αίτηση
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν έως και τις 12 Ιανουαρίου 2009 και να απευθύνονται στο Α.Σ.Ε.Π. και υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α 4, ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ ΡOST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, αναφέροντας και την κατηγορία (Υ.Ε.) για την οποία ο υποψήφιος υποβάλλει την αίτηση του, ως εξής: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 10Κ/2008 Κατηγορία: Υ.Ε. Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 115 10.
Μία θέση νοσηλευτού στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Προκήρυξη 10Κ/2008
Αριθμός ΦΕΚ 593 11.11.2008
Αιτήσεις έως 29 – 12 – 2008

161 καθηγητές στον ΟΤΕΚ
4 προσλήψεις στην Ξάνθη

Στην πρόσληψη 161 ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης προχωρά ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) για την εκπαιδευτική περίοδο 2008-2009.
Οι προσληφθέντες θα κληθούν να υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενώ για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών, οι υποψήφιοι θα κληθούν να περάσουν από προφορικές συνεντεύξεις.
4 προσλήψεις στο τμήμα Ξάνθης
Οι προκηρυσσόμενες θέσεις ανά Τμήμα Μετεκπαίδευσης είναι:
35 άτομα στο Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αθήνας, 15 άτομα στη Θεσσαλονίκη, 9 άτομα στο Τμήμα Ηρακλείου, 9 άτομα στη Ρόδο, 4 άτομα στο Τμήμα Μετεκπαίδευσης Κέρκυρας, 4 άτομα στον Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής, 4 άτομα στη Μεσογγή Νότιας Κέρκυρας, 6 άτομα στην Πάτρα, 8 άτομα στο Τμήμα Αγ. Νικολάου, 5 άτομα στον Βόλο, 6 άτομα στα Χανιά, 8 άτομα στο Λουτράκι, 8 άτομα στη Δράμα, 8 άτομα στο Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ιωαννίνων, 4 άτομα στην Κατερίνη, 8 άτομα στο Τμήμα της Καλαμάτας, 4 άτομα στο Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ναυπλίου, 4 άτομα στο Κάστρο Κυλλήνης, 4 άτομα στο Τμήμα της Ξάνθης, 4 άτομα στην Ιεράπετρα και 4 άτομα στο Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ρεθύμνου.
Οι υποψήφιοι για την Ξάνθη μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις- υπεύθυνες δηλώσεις τους όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 έως 13.30. Τηλέφωνα: 25.288- 22.838- 39.906.

 

45 γιατροί στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με συμβάσεις έργου
3 γιατροί στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Ξάνθης
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Δεκεμβρίου
Με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα προσληφθούν στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 45 παθολόγοι ή γιατροί γενικής ιατρικής. Οι συμβάσεις που θα υπογράψουν θα έχουν διάρκεια 24 μήνες.

Όσοι γιατροί επιθυμούν να προσληφθούν στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ θα πρέπει να έχουν ιατρείο, το οποίο θα ανήκει στην ασφαλιστική περιοχή όπου έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι που θα αποστείλουν ταχυδρομικώς την αίτησή τους με συστημένη επιστολή θα πρέπει να γράψουν στον φάκελο τη διεύθυνση: ΙΚΑ, Τ.Θ. 34215, Τ.Κ. 102 10 Αθήνα. Διαφορετικά, μπορούν να την καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Διοίκησης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, Αγίου Κωνσταντίνου 8, στον ημιώροφο. Τα έντυπα των αιτήσεων μπορούν να τα προμηθευτούν από τις κατά τόπους Μονάδες Υγείας και Υποκαταστήματα ή όσοι έχουν πρόσβαση στο Ιnternet αρκεί να επισκεφτούν τη διεύθυνση www. ika.gr. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Υπηρεσιακής κατάστασης ιατρών, τηλ. 210-521.5000.
 

11 θέσεις στους Παιδικούς Χρυσούπ&

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2008
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Την Κυριακή στην Ξάνθη το ετήσιο συνέδριο της ΤΕΔΚ

Την Κυριακή 19 Οκτω&…