Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2007 Ένα βήμα πριν την ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο η Ξάνθη

Ένα βήμα πριν την ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο η Ξάνθη

0

Με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόγραμμα που διασφαλίζει την πραγματοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου στην Ελλάδα που είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που δεν διαθέτει ενώ η Ξάνθη βρίσκεται προ των πυλών της διαδικασίας.

Η Ελλάδα αποτελεί το μοναδικό κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει Εθνικό Κτηματολόγιο. Σε χώρες που ήδη ισχύει ο θεσμός του Κτηματολογίου, οι τίτλοι κτήσης έχουν αδιαμφισβήτητο κύρος, οι μεταβιβάσεις των ακινήτων έχουν απλουστευθεί και οι επενδύσεις σε ακίνητα είναι απαλλαγμένες από κινδύνους λόγω αμφιβολιών για την ταυτότητα του ακινήτου ή για τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη.

Ο θεσμός του Εθνικού Κτηματολογίου αντικαθιστά το σημερινό σύστημα καταγραφής των εμπράγματων δικαιωμάτων στα ακίνητα. Όπως είναι προφανές το Κτηματολόγιο είναι ένα έργο με πολλαπλές ευεργετικές επιδράσεις σε ατομικό και εθνικό επίπεδο.

Εταιρίες αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας

Ζητήσαμε απ’ τον Γενικό Γραμματέα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Θράκης, κ. Α. Πλέσσια να μας ενημερώσει για τις απαραίτητες διαδικασίες ένταξης μιας περιοχής στο Εθνικό Κτηματολόγιο και μας ανάφερε τα εξής: «λόγο της ανάγκης που προέκυψε για τη σύσταση του Εθνικού Κτηματολογίου στη χώρα μας, υπήρξε μια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκίνησε η καταγραφή. Υπήρξαν όμως πολλές υπερβάσεις και υπήρξαν προβλήματα στη χρηματοδότηση αφού δεν επαρκούσαν τα χρήματα λόγω λάθος εκτίμησης για το συνολικό κόστος αλλά και λόγω έλλειψης εμπειρίας. Στην προσπάθεια του κράτους για βοήθεια στο όλο εγχείρημα συστάθηκαν ο Οργανισμός Κτηματολογίου Χαρτογράφησης Ελλάδος (ΟΚΧΕ) και η Κτηματολογική Εταιρία. Ο ΟΚΧΕ εκπόνησε τις προδιαγραφές και η εταιρία είναι υπεύθυνη για τις συμβάσεις. Έτσι λύθηκαν πολλά απ’ τα προβλήματα αλλά μένει να βρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Η πολιτεία ευελπιστεί ότι ένα κομμάτι του συνολικού κόστους θα καλυφθεί από ένα ανταποδοτικό τέλος που θα επιβαρύνει τον πολίτη που θα εντάσσει τα ακίνητά του στο Εθνικό Κτηματολόγιο και θα εξαρτάται από το ύψος του κόστους του προς ένταξη ακινήτου. Για κάθε τόπο, μετά την ένταξή του στο πρόγραμμα για τη διενέργεια των διαδικασιών, προκηρύσσεται διαγωνισμός και μια εταιρία που περιλαμβάνει τοπογράφους, μηχανικούς αλλά και άλλων ειδικοτήτων επιστήμονες, αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το έργο. Το κτηματολογικό γραφείο που δημιουργείται, λειτουργεί και μετά το πέρας των εργασιών και το εκπαιδευμένο προσωπικό, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης και των ενδεχόμενων ενστάσεων,  το χειρίζεται ο αρμόδιος φορέας που θα αντικαταστήσει το σημερινό Υποθηκοφυλακείο».

Οι φάσεις έργου και η ένταξη της Ξάνθης

Όπως μας ενημέρωσε ο κ. Πλέσσιας: «οι φάσεις που ακολουθεί το πρόγραμμα εξαρτώνται απ’ τους διαθέσιμους πόρους. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, ψηφίστηκε ένας νόμος ο 3481/08/06 για την ένταξη του 20-30% των μη ενταγμένων περιοχών. Στην περιοχή μας έχουν πραγματοποιηθεί δυο πιλοτικές φάσεις στο Δήμο Τοπείρου, στην πρώτη εντάχθηκε ένας οικισμός και στη δεύτερη άλλος ένας για να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα για τη χάραξη της πορείας της υλοποίησης του έργου σε όλο το νομό».

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος του Δήμου Ξάνθης κ. Χ. Μούρκας και ο Προϊστάμενος της Πολεοδομίας κ. Νικολόπουλος, μας ενημέρωσαν για την ένταξη του δήμου Ξάνθης αναφέροντας ότι δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση για το θέμα ενώ θα έπρεπε να ξεκινήσει από το 2006. Υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία στο εγγύς μέλλον αφού η Ξάνθη εντάχθηκε μαζί με άλλες 50 περιοχές της Ελλάδος και θα υπάρξει η ανάλογη ενημέρωση προς τους πολίτες έγκαιρα για την πλήρωση των υποχρεώσεών τους.       

  Δημόσιοι οργανισμοί χαρτογράφησης

Για την υλοποίηση της κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου της χώρας απαραίτητη είναι η συνεργασία των εταιριών που διενεργούν τις μελέτες με τους οργανισμούς χαρτογράφησης της χώρας.

Οι κυριότεροι δημόσιοι οργανισμοί παροχής χαρτογραφικών, γεωδαιτικών και τοπογραφικών δεδομένων στην Ελλάδα είναι οι ακόλουθοι:

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού είναι στενά συνδεδεμένη με τη χαρτογραφία στην Ελλάδα, αφού συγκροτήθηκε με βασική αποστολή τη σύνταξη του «τοπογραφικού και κτηματικού χάρτη της χώρας», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς και γενικότερους αναπτυξιακούς σκοπούς. Αρχικά, η αποστολή της προσανατολίστηκε στην εκτέλεση των αναγκαίων γεωδαιτικών, τοπογραφικών, φωτογραμμετρικών και χαρτογραφικών εργασιών για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε χαρτογραφικά προϊόντα και λοιπά τεχνικά στοιχεία και δεδομένα.

Σήμερα, η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) διαθέτει σε Δημόσιες Υπηρεσίες και ιδιώτες, χάρτες, διαγράμματα, αεροφωτογραφίες, συντεταγμένες τριγωνομετρικών, βαρυτομετρικά, γεωμαγνητικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν το βασικό υπόβαθρο της μελέτης και της κατασκευής όλων των μεγάλων τεχνικών έργων της χώρας. Επίσης, εκτελεί γεωδαιτικές, τοπογραφικές, κτηματολογικές και αεροφωτογραφικές εργασίες για λογαριασμό υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) είναι Γενική Γραμματεία, που υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Σκοπός της είναι η συλλογή, ταξινόμηση, επεξεργασία και επιστημονική ανάλυση όλων των εθνικών στατιστικών δεδομένων, που είναι απαραίτητα στις δημόσιες και κρατικές υπηρεσίες για τον καθορισμό κυβερνητικών κατευθύνσεων και προγραμματισμό

Υπηρεσία Κτηματογραφήσεων και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Υ.Κ.Χ.Ε.)

Η Υ.Κ.Χ.Ε. ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων.

Το ΙΓΜΕ ιδρύθηκε το 1976 και είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, σε θέματα γεωεπιστημών. Βασικός σκοπός του, είναι η γεωλογική μελέτη της χώρας, η έρευνα και η αξιολόγηση των ορυκτών πρώτων υλών (πλην υδρογοναθράκων) και υπογείων νερών. Είναι σήμερα ο μοναδικός φορέας στη χώρα που επιμελείται την έκδοση γεωλογικών και άλλων θεματικών χαρτών και είναι σε θέση να αναλάβει παρόμοιες εργασίες και για λογαριασμό τρίτων.

Τα χαρτογραφικά προϊόντ&#9

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2007
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Όρκοι… και  υποσχέσεις από Τσακίρη – Σαλτούρο

Εναρμονισμένοι με το γιορτινό κλίμα και το πνεύμα των ημερών οι λόγοι που εκφωνήθηκαν την …