Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2004 Οι υπουργοί και οι λοιποί παράγοντες στην συνάντηση της Θεσσαλονίκης

Οι υπουργοί και οι λοιποί παράγοντες στην συνάντηση της Θεσσαλονίκης

0

Αναγνώρισαν την αναγκαιότητα για τη στήριξη της Θράκης

Ποια θέματα ετέθησαν και τι πιστεύει ο Σύνδεσμος ότι μπορεί να λυθεί

Ένας σοβαρός και υπεύθυνος οικονομικός φορέας του νομού μας είναι, εκτός των άλλων και ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών – Βιομηχάνων Ξάνθης «Ο Δημόκριτος».

Το διοικητικό συμβούλιο, με αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συμμετείχε σε μια σειρά από διαδικασίες για την έκφραση των απόψεων του οργάνου προς τους εκπροσώπους της Πολιτείας.

Το σχετικό ρεπορτάζ από τον Σύνδεσμο, αναφέρει αναλυτικά:

Το ρεπορτάζ

Μέσα στα πλαίσια λειτουργίας μας, στο Δ.Σ. του Σuνδέσμου Βιομηχανιών Boρείou Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) και με την ευκαιρία των εγκαινίων της Δ.Ε.Θ., ο Σύνδεσμός μας συμμετείχε στις διαδικασίες, τόσο στη φάση διαμόρφωσης θέσεων, όσο και στη φάση κατάθεσής τους, προς τους καθ' ύλην κυβερνητικούς και εν γένει πολιτικούς παράγοντες.

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις

. Με τον πρωθυπουργό

. Με Υπουργούς

– Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (δύο φορές)

– Ανάπτυξης

– Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

. Με υφυπουργούς

– Εθνικής Οικονομίας για θέματα Κοινοτικών κονδυλίων

– Εξωτερικών, με βάρος σε θέματα Οικονομικής Διπλωματίας

Με δεδομένη την αυξημένη προσδοκία που εύλογα αναπτύχθηκε μετά την πρόσφατη κυβερνητική αλλαγή, τα γενικά ζητήματα που βάλαμε σαν Σύνδεσμος και ζητήσαμε συνακόλουθα και την αντίστoιχη προσοχή και το ενδιαφέρον της πολιτείας ήταν.

Α. Τα προβλήματα με τη Δημόσια Διοίκηση και η άμεση αναγκαιότητα να μετατραπεί σε μηχανισμό uποβοήθησης της επιχειρηματικής και παραγωγικής διαδικασίας.

Β. Την άμεση και με κάθε ευκαιρία έντονη προώθηση της έννοιας της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό και ιδιαίτερα στους νέους,

Γ. Τη βελτίωση του επιχειρηματικού Περιβάλλοντος μέσα από

1. Δραστικό περιορισμό της Γραφειοκρατίας

2. Μείωση των συντελεστών φορολόγησης των επιχειρήσεων

3. Φορολογική Νομοθεσία απλή και με διάρκεια στο χρόνο

4. Τη στήριξη των Ιδιωτικών Επενδύσεων

Δ. Την εξασφάλιση μεγαλύτερης ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Προσαρμογή και επικαιροποίηση του σχετικού Νομοθετικού πλαισίου.

Ε. Την ευδιάκριτη και έντονη προώθηση της Περιφερειακής Ανάπτυξης και την άμεση εκτέλεση των έργων που την υλοποιούν στην πράξη.

Ποια τα ζητήματα που θέσαμε και είναι, κατά την άποψή μας, ζωτικά για την περιοχή μας (ΘΡΑΚΗ).

1. Ποιος ο βαθμός προτεραιότητας της περιοχής στα κονδύλια από Δημόσιες Επενδύσεις ή τα αντίστοιχα από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης: Τι θα γίνει με το Δ' Κ.Π.Σ.; .

Τα κονδύλια αυτά αφορούν τόσο την ολοκλήρωση των κλασικών και άμεσα αναπτυξιακών υποδομών (δρόμοι – σιδηροδρομικό δίκτυο λιμάνια κλπ) όσο και τις λοιπές υποδομές (Παιδεία – Υγεία – Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού κλπ).

2. Ποιος ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και πώς θα βελτιώσει αφ' ενός μεν την Ελκυστικότητα της περιοχής για προσέλκυση νέων επενδύσεων και αφ' ετέρου πώς θα βελτιώσει την Ανταγωνιστικότητα των ήδη λειτουργουσών επιχειρήσεων σε αυτήν;

Τα θέματα που ειδικότερα τέθηκαν ήταν:

α. Ο χάρτης των περιφερειακών ενισχύσεων, καθώς και η ένταση της ενίσχυσης σε αυτές. (αυτό το θέμα αποτέλεσε το μόνιμο και το μοναδικό σημείο τριβής, μεταξύ των διάφορων περιοχών της βορείου Ελλάδος,. κατά το στάδιο διαμόρφωσης των θέσεων του Σ.Β.Β.Ε.)

β. Πόσα κονδύλια θα δεσμεύονται ετησίως, ποιος ο φορέας διαχείρισης (αξιολόγηση – παρακολούθηση), ποια τα όρια εγκρίσεων από τις αποκεντρωμένες περιφέρειες, ποιοι οι τρόποι εκταμίευσης;

γ. Ποια τα χαρακτηριστικά των κινήτρων;

. Κεφαλαιουχικά ή φορολογικά κίνητρα

. Ποια τα κριτήρια ένταξης και ο βαθμός ενίσχυσης (κλαδικά

οριζόντια, καινοτομία και υψηλή τεχνολογία, εντάσεως κεφαλαίου. τουριστική βιομηχανία ή και ειδικές δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές κλπ.)

δ. Σύνδεση της επένδυσης με την απασχόληση και πώς

ε. Ποιες οι δεσμεύσεις που θα αναλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις και για πόσο χρονικό διάστημα.

στ. Ποιος ο τρόπος αντιμετώπισης των uφισταμένων και λειτουργουσών επιχειρήσεων, που σε μια προσπάθεια να κερδίσουν ανταγωνιστικότητα, προχωρούν σε επενδύσεις ανανέωσης του εξοπλισμού τους ή αναδιάρθρωσης της παραγωγικής τους διαδικασίας, δημιουργούν παράλληλες και συμπληρωματικές δράσεις σε άλλες χώρες.

3. Λειτουργικά κίνητρα που αφορούν τις επιδοτήσεις εργασίας και επιτοκίων κεφαλαίων κίνησης.

ΣΤ. Ποια είναι η αίσθηση που αποκομίσαμε, μετά από τις συναντήσεις.

Κατ' αρχήν, πάντα ετίθετο στο τραπέζι το πολύ δύσκολο δημοσιονομικό πρόβλημα. Παράλληλα όμως, αναγνωρίζονταν καθολικά με έμφαση και σε κάθε περίπτωση, η αναγκαιότητα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος για την, πάση θυσία, βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας και για την περιφερειακή Ανάπτυξη. Έτσι:

α.. Δημόσιο Διοίκηση: Θεωρείται το εντονότερο πρόβλημα. Θα επιδιωχθεί η σταδιακή απίλυσή του.

β. Επιχειρηματικότητα: Προώθησή της και μέσω του Εκπαιδευτικού Συστήματος.

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος : Άρχισε ο περιορισμός των δυσκολιών αδειοδότησης, ανακοινώθηκε πως σύντομα θα ψηφισθεί Νέος Φορολογικός Νόμος, που θα μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές, θα απλοποιεί τις διαδικασίες μειώνοντας συγχρόνως την αυθαιρεσία.

Η αγορά εργασίας: Δεν αντιμετωπίζεται η αλλαγή στη βασική δομή της εργατικής Νομοθεσίας. Θα επανεξετασθεί και θα αναθεωρηθεί η διαδικασία των διαφόρων προγραμμάτων επιμόρφωσης.

Περιφερειακή Ανάπτυξη : Ανακοινώθηκε πως θα είναι η κεντρική φιλοσοφία στις πολιτικές που άμεσα πρόκειται να εφαρμοστούν. Δεν ανελήφθη όμως συγκεκριμένη δέσμευση για την αναγκαιότητα της περιοχής μας (η περιφέρεια της περιφέρειας), να είναι σε θέση προτεραιότητας στο κυβερνητικό ενδιαφέρον.

Όσον αφορά τον υπό σύνταξη Αναπτυξιακό Νόμο, η μετάλλαξή του θα γίνει σε δύο στάδια (όπως μας ελέχθη).

Το πρώτο στάδιο, που θα έχει χρόνο εφαρμογής περίπου μια διετία, θα χτιστεί πάνω στο «σασί») του Ν.2601/98. Το δεύτερο στάδιo, θα ενσωματώνει μια άλλη φιλοσοφία γενικότερα.

Σε αυτόν που πρόκειται σύντομα να ψηφισθεί η αίσθησή μας για την αποδοχή των αιτημάτων μας είναι:

Αίτημα Ε2α: δεν φαίνεται πως αλλάζει ο χάρτης των Ζωνών.

Αίτημα Ε26 : μάλλον θα αποσυνδεθεί η επένδυση από την αναγκαστική ποσότητα απασχόλησης.

Αιτήματα Ε2β, Ε2γ, Ε2ε και Ε2στ: μέχρι στιγμής δεν ξεκαθαρίστηκε τίποτα. Αναμένουμε το Νομοσχέδιο.

Στα λειτουργικά κίνητρα: Συνεχίζεται απρόσκοπτα η επιδότηση εργασίας. Για την επιδότηση του επιτοκίου στα κεφάλαια κίνησης, το θέμα εξετάζεται.

Τελειώνοντας, έτσι κι αλλιώς, εμείς πιστεύουμε πως άλλος δρόμος για μια καλύτερη προοπτική σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον ( δεν υπάρχει, παρά μόνο αυτός της ανάπτυξης της επιχειρηματικής δράσης. Τη θέση μας αυτή τη στηρίξαμε σε όλες τις συναντήσεις. Απ ‘ό,τι φαίνεται τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων, αντιμετωπίζεται θετικότατα.

Εύλογα περιμένουμε και τις αντίστοιχες πολιτικές που θα συντείνουν σε αυτό.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2004
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στρατός και ναρκωτικά: Υπάρχουν , αλλά….

Κων/νος Βαταμίδης, Επιστημονικός υπεύθυνος Κέντρου Ενημέρωσης και Πρόληψης κατά των Ναρκωτ…